FI SV

Makrostabilitetspolicy och tillsyn

Målet med makrostabilitetspolicyn är att minska på systemrisker som hotar hela det finansiella systemets stabilitet, och att förstärka bankernas uthållighet mot dessa risker. Policyn förverkligas med stöd av lagstiftning som beretts av finansministeriet. Makrostabilitetstillsynen hjälper att utvärdera riskerna inom finansieringssystemet och de nödvändiga åtgärderna. I Finland ansvarar Finansinspektionen för makrostabilitetstillsynen, och verkets direktion fattar besluten om användningen av makrostabilitetsinstrument. Finlands Bank och Finansinspektionen bereder en preliminär framställning som behandlas av samarbetsgruppen som leds av finansministeriet. Till framställningen fogas sedan ännu utlåtanden från Finlands Bank, finansministeriet samt social- och hälsovårdsministeriet innan den överlämnas till direktionen. Innan det slutliga beslutet fattas inhämtas ECB:s utlåtande om direktionens preliminära beslut. Finansinspektionens direktion beslutar om makrostabilitetspolitiken fyra gånger om året. Europeiska systemriskkommittén (ESRB) utfärdar dessutom rekommendationer om makrostabilitetspolicyn inom EU.

Makrostabilitetsinstrument som ingår i EU-lagstiftningen är bl.a. den kontracykliska kapitalbufferten, tilläggskapitalbuffertarna för banker som är betydande för finansieringssystemets stabilitet (s.k. G- eller O-SII –buffertar) samt den för medlemsländerna prövningsberoende systemriskbufferten. Tillsynsmyndigheterna kan dessutom vid behov ställa skarpare krav bl.a. på krediter som är säkrade genom panträtt i fast egendom. Som makrostabilitetsinstrument räknas även instrument som begränsar storleken av och villkoren för bankers kundkrediter.  

Den finländska kreditinstitutslagstiftningen (610/2014) inkluderar förutom de obligatoriska makrostabilitetsinstrumenten endast en begränsning för den maximala belåningsgraden (s.k. lånetak) som träder i kraft från och med den 1 juli 2016. Finansinspektionens direktion har dessutom beslutat att ställa ovan nämnda O-SII –buffertkrav för fyra finländska kreditkonglomerat som anses vara betydande med tanke på systemet. OP-gruppens och Nordea Finland Banks buffertkrav är 2 % och Danske Banks samt Kommunfinans buffertkrav 0,5 %.

 

Mera information:

Finansinspektionen

Finlands Bank

ESRB

 

Kontaktperson: Markku Puumalainen