FI SV EN

Öppen information

Finlex-databanken tillgänglig som öppen data i fortsättningen

Materialet som finns i Finlex kan snart distribueras i form av öppna data i anslutning till justitieministeriets Finlex-databank. Projektet genomförs i samarbete av justitieministeriet, finansministeriet och Aalto universitet som en del av öppnandet av den offentliga förvaltningens datalager. Edita Publishing Oy, som svarar för upprätthållandet av Finlex, deltar också i projektet. Justitieministeriet har som mål att Finlex-materialet blir tillgängligt som öppna data i början av år 2016.

Justitieministeriets pressmeddelande

………………

Från öppning av data till innovativt utnyttjande av information

Information utgör kapital vars värde ökar då det distribueras och förädlas. Den offentliga förvaltningen förfogar över omfattande datalager. Genom att underlätta användningen av dem kan man utöka värdet av detta kunskapskapital, skapa möjligheter för ny affärsverksamhet, forskning och utbildning, utveckla bättre tjänster för medborgarna och förbättra beslutsfattandet, effektivisera förvaltningens verksamhet och utöka transparensen.

Öppen offentlig information består av information som producerats eller som administreras av offentliga organisationer, som finns fritt tillgängligt i maskinläsbar form och som kan bearbetas och återdistribueras av vem som helst både i privat och i kommersiellt syfte. Öppnandet av datalager har påskyndats 2013–2015 genom programmet för öppen information.

Vid öppnandet av offentliga datalager flyttas fokus för verksamheten i enlighet med principerna för programmet mot utnyttjande av information och förstärkning av informationskompetens som en del av digitaliseringen av förvaltningen.

Öppnande av datalager

I Finland har datalager öppnats mångsidigt, allt från terrängdata till väder-, klimat-, havs-, trafik-, ekonomi-, statistik- och kulturmaterial. Öppnandet av datalager har beretts som ett led i planeringen av ramarna för statsfinanserna och nuförtiden planen för de offentliga finanserna. Finansministeriet har årligen begärt ministerierna lämna in planer för vilka datalager som öppnas inom förvaltningsområdet, och även uppskattningar om de ekonomiska och samhälleliga verkningarna. Det är dessutom viktigt att ämbetsverk och inrättningar kontinuerligt ger tillgång till sådant offentligt informationsmaterial som kan öppnas för allmänt bruk utan att det krävs tilläggsfinansiering. Allt flera kommuner öppnar också sina datalager.

Statsminister Juha Sipiläs regeringsprogram innehåller ett mål om att skapa förutsättningar för nya affärsidéer med hjälp av öppen data och bättre utnyttjande av offentliga datalager. Regeringsprogrammet försöker även förstärka kunskapsbaserat beslutsfattande och öppenhet.

Dataportalen Avoindata.fi

Utvecklingsmiljön för den offentliga förvaltningens digitala tjänster - JulkICTLab

JHS-recommendation 189 användarrättighet för öppen data (på finska)

Internationella ärenden

Öppen data främjas genom aktivt internationellt nätverkssamarbete. Dessutom utnyttjas praxis och strukturer som förenhetligar och stöder planmässigt öppnande av datalager även på internationell nivå.

Verksamheten inom öppen data stöder målen i EU:s s.k. PSi direktivet /Direktivet om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn) om återanvändning av offentliga datalager. Man deltar dessutom bl.a. i EU:s SharePSI-projekt som utvecklar bästa internationella praxis inom öppna data. Det nordiska samarbetet inom öppna data håller också på att komma igång.

Öppnandet av datalager har kommit väl igång i Finland även i internationell jämförelse. Finlands placering och läget i landet uppföljs aktivt.

European open data portal

Open data monitor

2015 Open data index (OKF)

PSI Scoreboard (EU)

Open data barometer (World Wide Web Foundation)

OECD - Open Government Data

Kontakt

Konsultativ tjänsteman
Anne Kauhanen-Simanainen
tfn. 02955 30043
förnamn.efternamn@vm.fi

Dataportalen och JulkICTLab