FI SV

Parisklubben

Parisklubben är en informell grupp av offentliga långivare. Dess syfte är att finna koordinerade och hållbara lösningar på gäldenärsstaternas betalningsproblem. Klubbens överenskommelser om nya lånearrangemang görs alltid från fall till fall, antingen i form av uppskjutna betalningar eller lättnader i fråga om betalningsskyldigheterna. Besluten fattas alltid enhälligt. Parisklubben har varit verksam sedan 1956.

Trots att det är en informell grupp utan internationell rättslig grund har en rad regler och principer skapats för att styra beslutsfattandet.  Omstrukturering av skulden förutsätter att gäldenärslandet åtar sig att genomföra behövliga reformer för att förbättra sin ekonomiska ställning. Gäldenärslandet ska även visa att det inte kan fullgöra sina förpliktelser. I praktiken krävs att gäldenärslandet har ett program som IMF stöder och att omstruktureringen av skulden är baserad på ett i programmet beräknat finansiellt underskott. I arrangemangen eftersträvas likabehandling av kreditorländerna, så gäldenärslandet kan inte garantera kreditorer som står utanför arrangemanget en förmånligare behandling än vad som avtalats i klubben.

Förhandlingsresultatet utgör i sig inget avtal mellan gäldenärslandet och kreditorerna. Parterna undertecknar ett gemensamt protokoll, som utgör en rekommendation till kreditorländernas regeringar att göra behövliga bilaterala arrangemang med gäldenärslandet.

Parisklubben har 19 permanenta medlemmar samt kreditorländer som kallas vid behov. Finland är ett av medlemsländerna. Frankrikes finansministerium fungerar som Parisklubbens sekretariat. Från Finland deltar representanter för finansministeriet och Finnvera Abp vid mötena. Finnvera sköter de praktiska arrangemang som gäller Finlands fordringar.

Kontakperson för webbsidan: Anne af Ursin

fornamn.efternamn@vm.fi

Mer information:

Parisklubbens internetsidor