FI SV

Projektutvärderingar och utlåtanden

Statsförvaltningens gemensamma utvärderingsmetod, den s.k. utvärderingsramen har skapats för utvärderingen av projekt som inkluderar utveckling av informationssystem. Syftet med utvärderingen är att se till att

  • man endast inleder sådana projekt som har förutsättningar att lyckas
  •  projektkostnaderna och nyttorna uppskattats realistiskt och att realiseringen av nyttorna planerats
  •  lösningarna som utvecklas inom projekten är interoperabla och kompatibla

Det rekommenderas att ämbetsverken skulle utnyttja metoden vid utvärderingen av alla betydande utvecklingsprojekt som inkluderar utveckling av informationssystem. Ramenliga utvärderingar ska genomföras efter förhandsutredningsskedet då man har åtminstone en preliminär plan för visionen och förverkligandet av den. En gemensam schablon för kostnads/nyttoanalyser som vid sidan av en projektplan kompletterar informationen i utvärderingsramen, har bifogats till utvärderingsramen.   

Lagen om styrning av informationsförvaltningen inom den offentliga förvaltningen (634/2011) förutsätter att man i fråga om upphandlingar som gäller informationsförvaltning hos staten, och som har vittgående betydelse för verksamheten eller betydande ekonomiskt värde, ska begära ett utlåtande från finansministeriet. Noggrannare bestämmelser om utlåtandeförfarandet finns i statsrådets förordning 1249/2014). Det finns en skild anvisning om tillämpandet av förordningen. Ifall upphandlingen har ett samband med omfattande utvecklingsprojekt förutsätter utlåtandet en i utvärderingsramen avsedd projektutvärdering och en utvärderingsrapport. 

Det ovan beskrivna utvärderingsförfarandet gäller i praktiken sådana projekt vilkas sammanlagda kostnader uppgår åtminstone till 5 miljoner euro. Regeringens finanspolitiska ministerutskott fastslog dessutom i december 2014 att konsekvensutvärderingen av mindre projekt som sammanlagt kostar åtminstone en miljon euro också ska effektiviseras. Utvecklings- och koordineringsgruppen för informationsförvaltningen (TIETOKEKO) har konstaterat att riktlinjerna i praktiken innebär att man för projekt som överskrider en miljon euro ska insamla material som motsvarar utlåtandeförfarandet (utvärderingsramen inklusive bilagor) och genomföra en ramenlig självutvärdering även om utlåtandeförfarandet inte gäller dem. Genomföringen av utlåtanden understöds och uppföljs i samarbete mellan finansministeriets JulkICT-funktion och förvaltningsområdena.

Ytterligare information

Statsrådets förordning (1249/2014)

Kontaktinformation

Konsultativ tjänsteman
Toni Äikäs
tfn. 02955 30167
förnamn.efternamn@vm.fi