Höjning av statsandelar enligt prövning

Höjning av statsandelen enligt prövning ingår i kommunernas statsandel för basservice. Anslagsbehovet bedöms årligen utifrån läget i den kommunala ekonomin. Beslut om kommunspecifika höjningar och utbetalningar grundar sig på kommunernas ansökningar och hanteras åtskilt från övrig administration av statsandelen för kommunal basservice.

Den prövningsberoende höjningen av statsandelen har ingått i statsandelen för kommunal basservice. Anslagsbehovet har uppskattats årligen med hänsyn till det kommunalekonomiska läget. Kommunspecifika höjningar har fastställts och höjningarna har utbetalats på basis av ansökningar, separat från den övriga administreringen av statsandelen för kommunal basservice.

Kommunerna som fått prövningsberoende förhöjning av statsandelen under åren 1998-2014 enligt kommunindelningen år 2014

Kontaktuppgifter:

Konsultativ tjänsteman
Vesa Lappalainen
tfn 02955 30389