FI SV

Framgång och belöning i arbetet

Statsförvaltningens ledning är en resurs för regeringen, och ledningens engagemang, förmåga och förutsättningar har en avgörande inverkan på hur samhälleliga mål förverkligas. Intressanta uppgiftshelheter och professionell ledning av prestationer stöder framgång i ledningsuppgifter. Viktiga skeden i denna process är avtal om mål, handledning och stöd för måluppfyllelse, utvärdering av resultat samt utvecklings-, belönings- och stödåtgärder.

Ledningens resultat- och utvecklingssamtal

Det är viktigt att resultat- och utvecklingssamtal också förs mellan alla ledare och deras chefer. Samtalen behöver hållas minst en gång om året och i övrigt efter behov. I samtalen behandlas ledarens mål, prioritering av mål, inrikning av verksamheten och utvärdering av resultat. Ledarens personliga utveckling i ledningsuppgiften bedöms. Enligt principerna för statens resultatlönesystem kan man även belöna framgång i ledningsuppgifter.

Belöning av ledare

Intressanta ledningsuppgifter, goda utvecklingsmöjligheter och konkurrenskraftiga villkor överlag säkerställer statsarbetsgivarens konkurrenskraft på arbetsmarknaden. Staten ska vid var tid kunna attrahera och behålla kompetenta och utvecklingsbara ledare och chefer.

Framförallt i ekonomiskt strama tider är det viktigt att ta i bruk olika belöningssätt och utveckla dem mångsidigt. Förutom ekonomiska belöningar kan det t.ex.handla om olika metoder för kompetensutveckling såsom nya typer av arbetsuppgifter – kanske med större ansvar – utbildning och fördjupning eller breddning av kompetensen genom rörlighet och rotation. Systematisk kompetensutveckling, flexibla karriärmöjligheter och alternativa karriärvägar är viktiga incitament i statsförvaltningens uppgifter. Samhällsviktiga uppgifter och verksamhetens värdegrund hör till statens trumfkort i konkurrensen om ledare och annan personal.

Ledningsavtal som stöd för resultatstyrning

Resultatstyrning är ett viktigt styrmedel för statskoncernens funktioner. Den stöds i väsentlig grad av ledningsavtalen: ledningsavtalsförfarandet kombinerar ledningsutveckling och resultatstyrning. Som en del av processen för styrning av verksamheten ska ledningsavtalet vara kompatibelt med resultatavtalet och rambudgeten.

Lednings- och resultatavtalen hör till de viktigaste sätten att främja koncernmålen på statsrådsnivå på så sätt att beredningen även beaktar mål över förvaltningsgränserna. Resultatavtalet definierar verksamhetsenhetens mål medan ledningsavtalet definierar vad som ska göras på strategisk nivå för att uppnå dem.

På organisationsnivå är ledningsavtalen viktiga för inriktning av ledarnas verksamhet. Avtalet ingås mellan ministeriet och dess avdelning eller mellan ministeriet och den högsta ledningen för ett underlydande ämbetsverk eller någon annan enhet, antingen i samband med förordnandet för ledningsuppgiften eller med en ledare som redan tidigare förordnats för uppgiften. Avtalet ska ange alla styrande parters syn på verksamhetsenhetens situation och utvecklingsbehov samt prioriteringen av viktiga mål. Viktigt är också att skapa en fungerande dialog mellan ledaren och dennes chef som möjliggör uppföljning och bedömning av verksamhetens resultat, eventuella utvecklingsåtgärder och dessutom chefens stöd till ledaren.

Ledningsavtalets motiverande verkan kan ökas genom en resultatpremie som är beroende av i vilken grad avtalet genomförs. Premien betalas av enhetens omkostnadsanslag med resurser som frigjorts tack vare den resultatgivande verksamheten och förutsätter alltid ett skriftligt ledningsavtal.

Ytterligare information

Förfarandet beträffande ledningsavtalet och resultatpremiet:
Resultatstyrningen

Kontaktuppgifter

Konsultativ tjänsteman
Riitta Bäck
tfn 02955 30116
förnamn.efternamn@vm.fi

Finansråd
Ari Holopainen
tfn 02955 30520
förnamn.efternamn@vm.fi