FI SV

Ledningens nätverk och forum

Statsförvaltningen verkar i ökande grad inom nätverk. De har ofta visat sig fungera bra i olika utvecklings- och förändringssituationer. Finansministeriet har startat olika typer av nätverk och forum samt deltar i olika mer eller mindre fasta nätverk.

Forum för statsförvaltningens ledning

Finansministeriet bildade ett forum för statsförvaltningens högsta ledning 2008 i syfte att genomföra riktlinjerna i statens ledningspolitik. Forumets mål är att stärka förverkligandet av statskoncernens övergripande mål och stödja den högsta ledningen i deras ledningsuppgifter. Forumet arrangerar gemensamma möten några gånger om året. Enhetlighet och nätverk för den högsta ledningen främjas även genom annan typ av kommunikation och samverkan. Samtidigt stöds den högsta ledningens interaktion och nätverk med företrädare för andra sektorer, även internationellt.

En form av verksamhet som forumet bedriver är smågruppsverksamhet. Medlemmarna möts regelbundet i grupper av 5–10 personer för att diskutera ledningsfrågor som berör deltagarna. Målet är att utbyta erfarenheter och lärdomar samt att få och ge kollegialt stöd för ledningsuppgiften.

Kontaktuppgifter

Finansråd
Ari Holopainen
tfn 02955 30520
förnamn.efternamn@vm.fi
Lagstifningsråd
Markus Siltanen
tfn 02955 30263
förnamn.efternamn@vm.fi

Forum för statens personalledning

Forumet för statsförvaltningens personalledning har som mål att stärka samarbete och nätverk mellan finansministeriet och ämbetsverken liksom mellan ämbetsverken. Alla personalansvariga ledare vid ämbetsverken är medlemmar i forumet. Forumet möts två gånger om året. Medlemmarna har även deltagit i beredningen av de personalpolitiska riktlinjerna genom diskussioner och särskilda projekt. Forumets arbete leds av ett arbetsutskott, där finansministeriet är medlem. Ministeriets personal- och förvaltningspolitiska avdelning ger forumet de praktiska förutsättningarna.

Kontaktuppgifter

Konsultativ tjänsteman
Johanna Nurmi
tfn 02955 30171
förnamn.efternamn@vm.fi

Nätverk för statsförvaltningens kvinnliga ledare

Jämnare könsfördelning bland ledare främjar en förändring av ledningskulturen, och ledningsresurserna diversifieras och stärks. Nätverket för kvinnliga ledare (Naisjohtajat - uralla eteenpäin) sammanför kvinnor som arbetar i lednings- och chefsuppgifter inom statsförvaltningen. Vid nätverksträffarna behandlas kvinnligt ledarskap utifrån olika föredrag och presentationer.

Finansministeriets personal- och förvaltningspolitiska avdelning koordinerar nätverkets möten, underhåll och uppdatering av adresser samt e-postlådan. Till nätverkets adress naisjohtajat@vm.fi kan man skicka frågor om nätverket, information om evenemang eller andra nyheter för vidarebefordran till nätverket.

Kvinnor som arbetar i lednings- och chefsuppgifter inom statsförvaltningen och är intresserade av nätverket kan anmäla sig som medlemmar. Ansvaret för att arrangera evenemangen roterar i varje fall bland ministerierna, men inbjudningar från andra håll är också mycket välkomna.

Utvecklingen för andelen kvinnor i statsförvaltningens ledningsuppgifter

Kontaktuppgifter

naisjohtajat@vm.fi

Regeringsråd
Kirsi Äijälä
tfn 02955 30172
förnamn.efternamn@vm.fi
Arbetsmarknadssekreterare
Eija Mäkinen
tfn 02955 30369
förnamn.efternamn@vm.fi

Andra nätverk

Det finns flera värdefulla utvecklarnätverk inom statsförvaltningen när det gäller utveckling av förvaltningen och personalledningen. Bland dessa finns Kehikko med ministeriernas utvecklingschefer, Viva med ämbetsverkens utbildningschefer och Kaiku med Statskontoret som koordinator samt social- och hälsovårdsministeriets nätverk för ledningsutveckling. Det är också mer och mer aktuellt att koppla externa parter till nätverken, dvs. företag, organisationer och vanliga medborgare.

Ett annat nätverk består av deltagare i statsförvaltningens gemensamma utbildningsprogram (Valtio-ohjelmat). De utgör en viktig resurs, som kan utnyttjas på olika sätt vid gemensam utveckling inom statsförvaltningen.

Bland aktuella projekt utnyttjar bl.a. VATU, KEHU, resultatstyrningsöversynen och JulkICT:s strategiarbete utvecklarnätverk som bildats mer eller mindre på frivillig basis. Finansministeriet har tagit i bruk allt fler elektroniska eller virtuella nätverk i LinkedIn (bl.a.) Förvaltningsutveckling och Resultatstyrningsnätverket) och sedermera även på Facebook (bl.a. KEHU-utvecklarna).