FI SV EN

Statens fastigheter

Staten har en fastighetsförmögenhet med ett värde på ca 4,6 miljarder euro omfattande ca 10 000 byggnader. Cirka 470 av dessa är skyddade, värdefulla byggnader. De lokaler som staten har till sitt förfogande omfattade 2015 cirka 6,4 miljoner kvadratmeter av vilket cirka en tredjedel utgörs av kontorslokaler och resten av olika slags verksamhetslokaler såsom rättssalar, museer, polisstationer, laboratorier och olika slags förråd. Försvarsmakten innehar mest lokaler av förvaltningsområdena och står för nästan hälften av det sammanlagda antalet kvadratmeter. Uppgifter om statens lokalanvändning och lokalkostnader publiceras halvårsvis genom HTH-lokalförvaltningssystemet.

[texten uppdateras, grafik]

Statsförvaltningens arbetsmiljöer förbättras i enlighet med statens lokalstrategi så att lokalerna understöder effektiv verksamhet på ett kostnadseffektivt sätt. I lokallösningarna säkerställs även statens övergripande intresse och samhällsansvar. Vid sidan av lokalstrategin styrs anskaffningen av lokaler av statsrådets förordning om förvärv, arrendering, besittning och skötsel av statlig fastighetsförmögenhet.

Statens nya hyressystem trädde i kraft vid ingången av 2016. Hyrorna för de statliga ämbetsverk och inrättningar som är hyresgäster hos Senatfastigheter bestäms utifrån självkostnadsprincipen. Hyresavtalens flexibilitet har ökats genom att underlätta för ämbetsverk och inrättningar att bli kvitt obehövliga lokaler som ägs av staten. Senatfastigheter fungerar som statens enda lokalanskaffningsenhet, genom vilken lokaler hyrs antingen i statens eller en extern hyresvärds lokaler. Senatfastigheter kan därigenom effektivare erbjuda lösningar för olika ämbetsverks lokalbehov och sälja lokaler som staten inte behöver.

Ägarpolicyn för statens fastighetstillgångar anges i statens fastighetsstrategi (2010). Vid försäljning av statens egendom följs öppna och icke-diskriminerande förfaranden. De fastighetstillgångar som säljs består i huvudsak av egendom som staten inte längre behöver.

För förvaltning, utveckling och försäljning av statens fastighetsegendom svarar affärsverken Senatfastigheter och när det gäller skogs- och vattenområden Forststyrelsen, som lyder under jord- och skogsbruksministeriet. De statsägda väg-, järnvägs-, flygfälts- och andra trafikeringsområdena hör främst till kommunikationsministeriets förvaltningsområde och Trafikverkets verksamhetsområde.

[Senatens infografik kommer]

Senatfastigheter som statens leverantör av arbetsmiljö- och lokaltjänster

Senatfastigheter svarar utöver förvaltning av statens fastigheter också för uthyrning av lokaler och verkar som statsförvaltningens partner i ärenden som gäller arbetsmiljö och lokaler. Senatfastigheter tillhandahåller i första hand tjänster åt statsförvaltningen.

Senatfastigheter finansierar i egenskap av affärsverk själv sin verksamhet och omfattas inte av den egentliga budgetekonomin. De med tanke på styrningen av affärsverket viktigaste besluten fattas årligen av riksdagen i samband med statsbudgeten. Finansministeriet fastställer dessutom årligen exakta ekonomiska och verksamhetsmässiga mål för Senatfastigheter efter att riksdagen fattat sina beslut. I övrigt styrs Senatfastigheters verksamhet av den allmänna lagen om affärsverk, förordningarna och statens fastighets- och lokalitetsstrategier.

Statsförvaltningen reformerar för närvarande arbetssätt och arbetsmiljöer. Arbetet inom statsförvaltningen är kunskapsbaserat, kundservice och praktiskt fältarbete. Arbetets bundenhet till en fysisk arbetsplats fortsätter att minska i och med att digitaliseringen förändrar alla arbetssätt under de närmaste åren. Arbetsmiljön utvecklas bland annat i projektet Työ 2.0.

"Framtidsvision: Den finska staten är en föregångare inom nya arbetssätt och arbetsmiljöer."

Centrala nyckeltal för 2015

Effektiviteten i användningen av statens kontorslokaler förbättrades ytterligare till 24 m2/personarbetsår (2014 27 m2/paå). Genomförandet av statens lokalstrategi har påbörjats och genom den söker man årliga besparingar på 100 miljoner euro inom två år.

Omsättningen för Senatfastigheters uthyrningsverksamhet var 606,0 miljoner euro. Omsättningen minskade med 0,6 procent från 2014.  Under 2015 investerade Senatfastigheter 268 miljoner i lokaler, vilket utgjorde 43 procent av omsättningen, och genomförde försäljningar av fastighetsegendom till ett belopp av 325 miljoner euro.

Färdigställda nybyggnationer var bland annat försvarsmaktens Sandhamnshus, THL:s nya kontorshus i Tilkkabacken, Helsingfors och Lärcenter Valtteri i Jyväskylä. Betydande renoveringar som blev klara var bland annat den nya arbetsmiljön som skapades åt ANM på Södra Esplanaden, renoveringen av fängelset i S:t Michel och förnyelsearbetet av Tullens lokaler i Böle förvaltningscentrum.  Räknat i euro gjordes mest investeringar inom verksamhetsområdet för försvar och säkerhet där investeringarna uppgick till 120,4 miljoner euro.

Under 2015 kom Senatfastigheter också överens med ministerier, ämbetsverk och inrättningar om årliga besparingar på över 1,7 miljoner euro när det gäller lokalkostnader, levererade 3 600 personarbetsår som sysselsättningsavtryck och producerade underhållskostnaderna för fastigheterna 10 procent billigare än jämförbara företag. Den totala energiförbrukningen minskade med 9 procent. Ytterligare upplysningar i Senatfastigheters rapport om samhällsansvar 2015.

Hyressystem, lokal- och fastighetsstrategi

Hyreshandbok (kommer)
Statsrådets principbeslut om statens fastighetsstrategi (2014)
Statsrådets principbeslut om statens fastighetsstrategi (2010) 
Förslag till statens lokalitetsstrategi 2020 2/2014 (på finska)
Staten får nytt hyressystem, 29/2014

Lagar och förordningar

Lag om statliga affärsverk (1062/2010)
Lag om rätt att överlåta statlig fastighetsförmögenhet (973/2002)
Statsrådets förordning om förvärv, arrendering, besittning och skötsel av statlig fastighetsförmögenhet (242/2015)

Ekonomiska data om fastigheter och tillgångar

Statens lokaler och lokalanvändning
Uppgifter om statens användning av lokaler 2015
Tietoja valtion tilankäytöstä tammi-kesäkuu 2015 (uppgifter om statens användning av lokaler)
Tietoja valtion tilankäytöstä 2014 (Uppgifter om statens användning av lokaler)
Senatfastigheters bokslut 2015 och samhällsansvarsrapport 2015

Kontaktuppgifter

Konsultativ tjänsteman
Pauliina Pekonen
tfn 02955 30081
förnamn.efternamn@vm.fi

Specialsakkunnig
Tero Meltti
tfn 02955 30770
förnamn.efternamn@vm.fi