FI SV EN

Statens upphandlingar

Finansministeriet har ansvaret för övergripande styrning och utveckling av statsförvaltningen. Finansministeriet styr statsförvaltningens upphandlingar bl.a. genom statens upphandlingsstrategi, beslut om samordnade upphandlingar, utveckling av upphandlingssätt och ansvar för allmänna avtalsvillkor för upphandlingar. Ministerierna svarar för upphandlingar inom sina förvaltningsområden. Volymen för upphandlingarna inom statsförvaltningen uppgår till 4–4,5 miljarder euro på årlig nivå (beloppet inkluderar inte led- och försvarsupphandlingar).

Upphandlingslagstiftningen anger reglerna för konkurrensutsättning i statens upphandling. Regleringen säkerställer öppen konkurrensutsättning, likabehandling och icke-diskriminering av anbudsgivare samt effektiv användning av offentliga medel. Lagstiftningen om offentlig upphandling bereds av arbets- och näringsministeriet.

Samordnad upphandling inom statsförvaltningen

Bestämmelser om centraliserad konkurrensutsättning inom statsförvaltningen finns i budgetlagen och i statsrådets förordning om samordnad upphandling inom statsförvaltningen. Centraliserat konkurrensutsätts sedvanliga varor och tjänster samt sedvanlig datateknisk utrustning jämte programvara vilka är avsedda att användas i stor omfattning samt informationssystem som används gemensamt inom förvaltningen. Varor och tjänster som omfattas av centraliserad konkurrensutsättning definieras i finansministeriets beslut om samordnad upphandling inom statsförvaltningen. I beslutet fastställs vilka produkter och tjänster som skaffas genom samordnad upphandling. Därtill anger beslutet den samordnande upphandlingsenhet som utför konkurrensutsättningen. Statens samordnande upphandlingsenhet är Hansel Ab medan Senatfastigheter svarar för konkurrensutsättningen av entreprenader som behövs för statsförvaltningens lokaler och fastigheter. Valtori svarar för statsförvaltningens gemensamma, sektoroberoende informationssystem.

Målen med statens upphandlingsverksamhet

Statliga ämbetsverks och inrättningars upphandlingsverksamhet ska vara en ledd helhet. Målet är att upphandlingarna genomförs på ett planenligt, effektivt och kvalitetsinriktat sätt. Ämbetsverken och inrättningarna utnyttjar de ramavtal för statsförvaltningen som Hansel Ab har tagit fram genom centraliserad konkurrensutsättning.

Valtion hankintojen digitalisoinnin tavoitetila ja kehittämispolku-evenemangen 8.3.2016 ja 16.3.2016 (Seminarier gällande målbilden och utvecklingsstigen för digitalisering av statliga upphandlingar)

Material och upptagning från seminariet 8.3.2016

Statens upphandlingsdag 9.2.2016

Upptagning och presentationer från upphandlingsdagen

Lagstiftning om samordnade upphandlingar

Finansministeriets beslut om samordnad upphandling inom statsförvaltningen (766/2006)

Lagstiftning och rådgivning om offentlig upphandling

Allmänna avtalsvillkor för offentlig upphandling av tjänster (uppdateringsversion april 2017)
Allmänna avtalsvillkor för offentlig upphandling av varor (uppdateringsversion april 2017)
Allmänna avtalsvillkor för offentlig upphandling av tjänster (JYSE 2014 tjänster)
Allmänna avtalsvillkor för offentlig upphandling av varor (JYSE 2014 varor)
Offentliga upphandlingar (Arbets- och näringsministeriets webbplats om offentliga upphandlingar)
Kommissionens webbplats för offentliga upphandlingar
Rådgivningsenheten för offentliga upphandlingar
Allmänna avtalsvillkor för offentlig upphandling av tjänster (JYSE 2009 tjänster)
Allmänna avtalsvillkor för offentlig upphandling av varor (JYSE 2009 varor)

Aktörer inom samordnad statlig upphandling

Statens leverantörer av gemensamma tjänster (på finska)
Hansel Ab
Lag om Hansel Ab (1096/2008)
Senatfastigheter

Styrdokument för statlig upphandlingsverksamhet

Slutrapporten för utvecklingsprojektet gällande upphandlingsverksamheten Resultat samt åtgärds- och utvecklingsförslag 6/2016 (på finska)
Mellanrapport för delområde 1 och 2 i utvecklingsprojektet för statens upphandlingsverksamhet 25/2015
Statistiska uppgifter om statens upphandlingar (på finska)
Statens utgifter för upphandlingar (på finska)
Utredning om läget för statens upphandlingsverksamhet 2013 (på finska)
Gemensamt konkurrensutsättande av upphandlingar inom statsförvaltningen, finansministeriets brev 11.10.2006
Statens upphandlingsstrategi, handlingsprogram för utveckling av upphandlingsväsendet 35/2009 (på finska)
Statens upphandlingshandbok 2010, 48/2010 (på finska)
Gemensamma upphandlingars kostnadsverkan, Helsingfors handelshögskolans publikationer B-94 (på finska)

Kontaktuppgifter

Konsultativ tjänsteman
Hannu Koivurinta
tfn 02955 30117
förnamn.efternamn@vm.fi

Konsultativ tjänsteman
Kirsi Kuuttiniemi
tfn 02955 30207
förnamn.efternamn@vm.fi