FI SV

Tidtabellen för beredningen av EUs budget

Januari-april

 • Kommissionen diskuterar politiska prioriteringar och de huvudsakliga principerna för budgetpolitiken: kommissionens preliminära beräkning.
 • Andra organs preliminära beräkningar till kommissionen.
 • Kommissionen utarbetar ett preliminärt budgetförslag.

April-maj-juni

 • Kommissionen överlämnar ett preliminärt budgetförslag till utövarna av budgetmakt, dvs. Europaparlamentet och rådet. Förslaget har i regel översatts till alla de officiella språken senast i mitten av juni.
 • Rådets arbetsgrupp (budgetkommittén) diskuterar kommissionens budgetförslag och bereder rådets ställning till det.

Juni-juli

 •  Representanterna för kommissionen, rådet och parlamentet (trilogen) förhandlar om det preliminära förslaget.

Juli

 • Rådet godkänner sitt eget ställningstagande till budgetförslaget.

September

 • Rådet underrättar parlamentet om sin hållning till budgetförslaget.
 • Parlamentets budgetutskott börjar behandla budgeten.

Oktober

 • Trilogen behandlar icke avklarade frågor i förslaget samt genomförandet av innevarande års budget.
 • Europaparlamentet godkänner sitt eget ställningstagande vid plenum.
 • Kommissionen kan vid behov ändra sitt eget budgetförslag, dvs. utarbeta en ändringsskrivelse, ända tills förlikningskommittén sammankallas. Till exempel så uppdateras utgiftsbehoven inom lantbruket vanligtvis i oktober.

November-december

 • Ifall parlamentets och rådets hållningar avviker från varandra, sammankallas förlikningskommittén. Förlikningskommittén har representanter för kommissionen, rådet och parlamentet. Förlikningskommittén har 21 dagar på sig att uppnå enighet om hela budgeten.
 • Den gemensamma text som överenskommits inom förlikningskommittén bekräftas i parlamentet och i rådet.
 • Budgeten (=förlikningskommitténs text) kan inte godkännas utan Europaparlamentets samtycke. Ifall förlikningskommittén inte når något resultat, eller om parlamentet förkastar förlikningskommitténs text, ska kommissionen ge ett nytt budgetförslag.

Januari-december

 • Kommissionen genomför den årliga budgeten i samarbete med medlemsländerna.
 • Kommissionen kan under budgetårets gång ge ändringsförslag eller kompletterande budgetförslag i oundvikliga, exceptionella eller oförutsedda förhållanden.