Tidfrist för utredningar och uppföljning av dem

Varje kommun ska senast den 30 november 2013 anmäla till ministeriet med vilken eller vilka kommuner den utreder en kommunsammanslagning.

Framställningar om sammanslagningar av kommuner som planeras träda i kraft 1.1.2017 ska tillställas finansministeriet före den 29.4.2016.

Ministeriet kan på ansökan av en kommun förlänga utredningarnas tidsfrist på grundval av att sammanslagningsutredningen är omfattande eller på annat sätt särskilt krävande. Ändring i ministeriets beslut får sökas på det sätt som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen (586/1996).