Tjänstemannaledningen

Ministeriets högsta tjänsteman är statssekreteraren som kanslichef, Martti Hetemäki. Han bistås av understatssekreteraren Tuomas Saarenheimo och samt av förvaltnings- och utvecklingsdirektören Helena Tarkka och finanspolitiska koordineraren Sami Yläoutinen.

Förvaltnings- och utvecklingsdirektören leder resultatstyrningen av förvaltningsområdets ämbetsverk och inrättningar, samt beredningen av ärenden som gäller affärsverk och delägda bolag inom förvaltningsområdet. Beredningen av ärenden som gäller fonder utanför budgetekonomin leds av statssekreteraren som kanslichef.  

Avdelningscheferna svarar för ledningen på sina avdelningar.

Ledningsgrupperna:

Koordinerande ledningsgruppen

Koordinerande ledningsgruppen som leds av statssekreteraren som kanslichef behandlar strategiska och ur ministeriets perspektiv viktiga sakhelheter. Den koordinerande ledningsgruppen inkluderar dessutom understatssekreteraren, förvaltnings- och utvecklingsdirektören, finanspolitiska koordineraren samt kommunikationsdirektören.

Finanspolitiska koordineringsgruppen

Finanspolitiska koordineringsgruppen samordnar beredningen av ärenden inom finanspolitiska resultatområdet som hör till ekonomiska avdelningens, budgetavdelningens och skatteavdelningens ansvarsområden samt av ärenden inom kommun- och regionförvaltningsavdelningens ansvarsområde som har ett samband med översynen av stabiliteten inom den offentliga ekonomin och finanspolitiska ärenden inom finansmarknadsavdelningens ansvarsområde. Sami Yläoutinen är finanspolitisk koordinerare, och bistår understatssekreteraren i ledandet av gruppen.

Förvaltningspolitiska koordineringsgruppen

Förvaltningspolitiska koordineringsgruppen samordnar beredningen av ärenden inom förvaltningspolitiska resultatområdet som omfattas av personal- och förvaltningspolitiska avdelningens, kommun- och regionförvaltningsavdelningens och den offentliga förvaltningens informations- och kommunikationstekniska funktions ansvarsområde samt av sådana ärenden inom budgetavdelningens ansvarsområde som gäller statens gemensamma ekonomi-, lokalitets- och fastighetsförvaltning. Förvaltnings- och utvecklingsdirektören Helena Tarkka är förvaltningspolitisk koordinerare liksom även ordförande för förvaltningspolitiska koordineringsgruppen.

Styrgruppen för internationella ärenden och finansmarknadsärenden

Understatssekreteraren leder styrgruppen för internationella ärenden och finansmarknadsärenden som har till uppgift att samordna beredningen av ärenden inom ansvarsområdet för internationella ärenden.

Tjänstemannaledningsgruppen

Ledningsgruppen behandlar och samordnar gemensamma handlingssätt som är väsentliga för ministeriets verksamhet, samt ledandet och den interna förvaltningen. Medlemmarna är statssekreteraren som kanslichef (ordf.), understatssekreteraren, avdelningscheferna samt cheferna för utvecklings- och förvaltningsfunktionen och kommunikationen.

Resultatstyrningsgruppen för förvaltningsområdet  

Resultatstyrningsgruppen för förvaltningsområdet behandlar ärenden som har ett samband med styrningen av finansministeriets förvaltningsområde samt strategiska frågor vid ämbetsverken inom förvaltningsområdet (inkl. budgetpropositionen för förvaltningsområdet, strategidokumentet, boksluten o.d. handlingar). Resultatstyrningsgruppen för förvaltningsområdet leds av förvaltnings- och utvecklingsdirektören Helena Tarkka.