Tullväsendet

Foto: Michael Jönsson / Gorilla.

Ärenden som gäller tullbeskattningen och –förfarandena hör till Europeiska unionens kärnverksamhet. Tullbeskattningen baserar sig på gemensam tullagstiftning som i regel ersatt medlemsländernas nationella tullagstiftning. Tullverksamheten är den mest harmoniserade förvaltningsområdet inom unionen. Finska Tullen, som är verksam inom finansministeriets förvaltningsområde, svarar för verkställandet och övervakningen av tullbeskattningen.

Europeiska unionen baserar sig på en tullunion

Europeiska unionen baserar sig på en tullunion som gäller all varuhandel. Tullunionen har en gemensam tulltariff som tillämpas på länder utanför unionen, dvs. tredje länder.

Varor rör sig fritt inom handeln mellan länder som hör till tullunionen, dvs. på den inre marknaden. Det betyder att export- och importtullar och alla avgifter med dylik inverkan är förbjudna.

Tullinkomsterna hör till EU:s traditionella egna medel. Ett medlemsland får behålla en del av tullarna som uppbördsprovision. Uppbördsprovisionen är enligt gällande statsrådets förordning 25 %. Provisionen kommer under budgetperioden 2014-2020 att minska retroaktivt från och med den 1 januari 2014 till 20 % efter att nationella antagningsförfaranden slutförts i medlemsländerna.

Samarbetet mellan tullförvaltningarna

Medlemsländernas tullförvaltningar samarbetar i syfte att se till att nationell och EU-lagstiftning iakttas. Medlemsländernas tullmyndigheter samarbetar dessutom med andra tillsynsmyndigheter i syfte att bekämpa gränsöverskridande brottslighet, såsom bedrägerier.  

EU:s tullunion samarbetar även med tullförvaltningarna i tredje länder. Samarbetet baserar sig på internationella avtal där EU är en avtalspart.

Finland ingår även bilaterala fördrag om tullsamarbete med länder utanför EU. Syftet med dessa avtal är att bekämpa brottslighet och att säkerställa korrekt tillämpning av tullagstiftningen.

Tullag (304/2016)

Tullen i Finland

Taxation and Customs Union on Commission website

Kontaktinformation

Ismo Mäenpää

Regeringsråd

tfn 02955 30231

förnamn.efternamn@vm.fi