Utredningsunderstöd

Kommunstrukturlagen (1698/2009) innehåller bestämmelser om kommunernas utredningsskyldighet. Enligt 4 b § i lagen ska kommunen tillsammans med andra kommuner i enlighet med utredningskriterierna i 4 c–4 f § utreda en kommunsammanslagning som uppfyller förutsättningarna för en ändring i kommunindelningen. Enligt 41 § i lagen betalas till en kommun understöd för kostnaderna för en sammanslagningsutredning som genomförs på ett utredningsområde som följer av utredningskriterierna. Syftet med bestämmelserna var att trygga finansieringen av den utredningsskyldighet som föreskrivits för kommunerna.

Enligt regeringens proposition av den 24 september 2015 (RP 25/2015 rd) ska man upphäva kommunstrukturlagens bestämmelser om genomförandet av kommunreformen, vilka gäller bland annat kommunernas skyldighet att utreda sammanslagning, villkoren för utredningsskyldigheten samt tidsfristerna för utredningarna. Eftersom kommunernas skyldighet att utreda sammanslagningar upphör, ska bestämmelserna om utredningsunderstöd också upphävas. Lagstadgat utredningsunderstöd ska dock betalas ännu för utredningar som har påbörjats innan lagen trätt i kraft, dvs. då utredningsskyldigheten ännu var i kraft. Ändringen i kommunstrukturlagen avses träda i kraft under 2015 så snart som möjligt efter det att riksdagen har behandlat den.

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av kommunstrukturlagen 

Lagstadgat utredningsunderstöd betalas enligt lagens 41 § för kostnaderna för en sammanslagningsutredning inom ett utredningsområde som följer av utredningskriterierna eller ett område som med stöd av ett beslut av ministeriet avviker från dessa. Understöd beviljas per utredning, men enskilda kommuner kan administrera ansökandet, användningen och rapporteringen om understödet på utredningsområdets vägnar. Villkoret för beviljande av understöd är att kommunerna förbinder sig till att genomföra en utredning på det sätt som angetts i ansökningen.

Understöd beviljas för separata kostnader som orsakas av sammanslagningsutredningar, såsom lönen för en person som utsetts till utredare eller kostnaderna för anlitandet av utomstående konsulter. Understöd kan även beviljas beredning som utförs av kommunala tjänsteinnehavare ifall beredningen i fråga kan visas gälla en sammanslagningsutredning. Vidare kan understöd beviljas andra särskilda kostnader som orsakas av sammanslagningsutredningarna, såsom informering, upphandling av statistiskt material, tryckkostnader eller beställning av enkäter. Understöd beviljas emellertid inte för möteskostnader eller förtroendeverksamhet.

Understödsbeloppet beror på omfattningen av sammanslagningsutredningarna, men är högst 50 000 euro per utredning. Beloppet av utredningsspecifika understöd kan minskas i situationer där kommunen deltar i flera utredningar, men t.ex. i ett läge med överlappande utredningsområden kan man utnyttja samma dataunderlag.

Utredningsunderstödet kan vara högst 70 % av de godtagbara momsfria kostnaderna för utredningen. På understödet tillämpas det som föreskrivs i statsandelslagen (688/2001). Statsbidraget kan enligt 6 § i statsandelslagen inte täcka det fulla beloppet av de totalkostnader som orsakas av den verksamhet eller det projekt som utgör föremål för statsunderstödet.

Understöd för utredandet av sanering av den nya kommunens ekonomi

Förutom utredningsunderstöd kan kommunerna med samma ansökningsblankett ansöka om understöd för utredandet av sanering av den nya kommunens ekonomi, ifall en i 4 f § i kommunstrukturlagen avsedd kommun som uppfyller det ekonomiska kriteriet deltar i sammanslagningsutredningen. För varje ovan nämnd utredning kan utbetalas en tilläggsdel om 10 000 euro för utredandet av saneringsmetoder. Syftet är att förstärka den nya kommunens ekonomi och förutsättningarna att svara för servicen på ett jämlikt sätt. Saneringsåtgärderna kan antingen beställas från utomstående konsulter eller planeras som tjänstearbete. Tilläggsdelen räknas inte till maximibeloppet för själva utredningsunderstödet, som är 50 000 euro. 

Ansökan om understöd

Kommunerna kan ansöka om utredningsunderstöd antingen med stöd av förhandsuppskattade kostnader eller med stöd av de förverkligade kostnaderna efter utredningen. Ifall understöd ansöks före eller under utredningen med stöd av uppskattade sammanlagda kostnader, ska man till ansökningen bifoga en tidsplanerad arbetsplan för genomförandet av sammanslagningsutredningen och utredningen över eventuella åtgärder för sanering av ekonomin samt de uppskattade sammanlagda kostnaderna för utredningen, exklusive moms. De första 50 % av det beviljade understödet betalas i samband med stödbeslutet och de resterande 50 % efter utredningen och slutrapporteringen, så att de verkliga kostnaderna tas i beaktande.

Kommunerna kan även ansöka om utredningsunderstöd efter att utredningen slutförts. I detta fall betalas understödet på en gång utgående från de verkliga sammanlagda kostnaderna.

Ansökningstiden för 2015 löper ut den 1 december 2015, varefter understödsbesluten bereds och understödet betalas under december 2015. Utredningsunderstöd som avses i kommunstrukturlagen kan inte längre ansökas efter detta. I fortsättningen kan finansministeriet med stöd av bestämmelserna i statsunderstödslagen och inom ramen för tillgängliga anslag bevilja understöd för kostnader för kommunernas frivilliga utredningar.

Uppgifter om sammanslagningsutredningar som fått understöd redan 2015 och slutrapporten om kostnaderna för utredningen ska lämnas till finansministeriet senast den 30 november 2016. De utredningar som beviljats understöd ska alltså slutföras före denna tidpunkt. Slutrapporten ska innehålla en specificering och verifiering av de verkliga kostnaderna antingen med kvitton eller genom bokföringsutdrag. Understöd som antingen förblivit oanvänt eller som betalats till ett för stort belopp ska återbetalas i enlighet med 20 § i statsunderstödslagen.

Understöd ansöks med ansökningsblanketten. Finansministeriet ber att anmälningsblanketter, inklusive bilagor lämnas in digitalt via valtiovarainministerio@vm.fi

Frågor som gäller ansökandet besvaras vid finansministeriet av konsultativa tjänstemannen Anu Hernesmaa, tfn 02955 30027, e-post: förnamn.efternamn@vm.fi.

 

Anmälningsblanketten