Utveckling av den gemensamma kundservicen

Utvecklingen av den gemensamma kundservicen grundar sig på lagen om samservice inom den offentliga förvaltningen (223/2007). Samservice är ett sätt att tillhandahålla offentliga och andra tjänster koncentrerat vid ett enda serviceställe. Samservicen baserar sig på samarbetet mellan kommunerna och de statliga myndigheterna och på frivilliga avtal. Det finns i dagsläget ungefär 190 gemensamma kundserviceställen i Finland.

Aktuellt

Regeringen har överlämnat en proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om samservice inom den offentliga förvaltningen. Avsikten är att lagen ska träda i kraft vid ingången av 2017. Samservicelagens viktigaste mål är att trygga människors tillgång till service i hela landet.

Pressmeddelande (13.10.2016)
Förslag till proposition

Utkastet var på remiss 1.4.-17.5.2016. Antalet remissyttranden var sammanlagt 101 stycken. Regeringspropositionen avses bli överlämnad till riksdagen i september 2016. 
Sammanfattning av utlåtanden

Kundservice2014-projektet upphörde den 31 december 2015. Projektets webbplats har arkiverats och den uppdateras inte längre. I fortsättningen kan du följa utvecklandet av den gemensamma kundservicen både på denna webbplats och på yhteispalvelu.fi –sidan.

Hur utvecklas den gemensamma kundservicen?

Den offentliga förvaltningens gemensamma kundservice utvecklades under åren 2012-2015 inom finansministeriets Kundservice2014-projekt och det fortsatta arbetet. Projektet utvecklade och testade en ny verksamhetsmodell för den offentliga förvaltningens gemensamma kundservice. Verksamhetsmodellen ska tas i bruk under kommande år i så stor omfattning som möjligt vid de gemensamma servicepunkterna.

Den gemensamma kundservicen utvecklas även i fortsättningen på avtalsbasis. Kundservice2014-projektet gick in för att föreslå att den nuvarande samservicelagen skulle förnyas i syfte att skapa enhetlig, ekonomisk och produktiv service vid gemensamma servicepunkter. Finansministeriet bereder som bäst ändringar till samservicelagen.

Syftet med propositionen är att stödja digitaliseringen och att möjliggöra kostnadseffektiv tillgång till kundservice genom myndighetssamarbete. Samservicen ska även i fortsättningen basera sig på avtal mellan myndigheterna.

Propositionen preciserar de uppgifter som sköts genom samservice och användningen, guidningen och stödet för digitala tjänster prioriteras särskilt. Till lagen fogas dessutom bestämmelser om nya former av samservice. Som exempel kan nämnas servicebilar som kör förhandsbestämda rutter eller hembesök enligt tidsbeställning, i samband med vilka man även kunde ge stöd för digital ärendehantering. Det är också möjligt att ordna personlig kundbetjäning hos en myndighet via videoförbindelse.

Hur sker ärendehanteringen vid gemensamma servicepunkter?

Verksamhetsmodellen för gemensam kundservice består som mest av fyra sätt att uträtta ärenden . Modellen betonar framför allt digital ärendehantering med hjälp av kundterminaler och stöd för digital ärendehantering vid behov. Om servicen som kunden behöver kräver mera ingående myndighetsexpertis, kan kunden hänvisas till att utnyttja distansservice. I vissa situationer kan sakkunniga från olika myndigheter även besöka servicepunkten, vilket ger kunderna möjlighet till personlig betjäning på plats. Servicerådgivarna ger allmän rådgivning och guidning i fråga om myndighetskommunikationen. 

Se animationsvideon om hur du kan sköta många myndighetsärenden vid Servicepunkten.

Ytterligare information

Marko Puttonen
Utvecklingsdirektör
tfn 02955 30271

Lotta Engdahl
Projektsakkunnig
tfn 02955 30736