Talous kuntaliitoksen selvitysvaiheessa

Kuntien yhdistymisselvityksissä selvitetään edistääkö muutos kuntajaon kehittämiselle asetettuja tavoitteita (2 §) ja täyttääkö se kuntajaon muuttamisen edellytykset (4 §). Yksi 4 §:n mukaisista kuntajaon muuttamisen mahdollisista edellytyksistä liittyy siihen, parantaako muutos kunnan toiminnallisia ja taloudellisia edellytyksiä vastata palvelujen järjestämisestä ja tuottamisesta tai muuten edistää kunnan toimintakykyä. Kuntarakenneselvitykseen olisi hyvä sisältyä selvitys alueen taloudellisesta tilanteesta sekä arvio yhdistymisen eduista ja haitoista (4 b §).


Selvitysalueen nykytilakartoituksessa kannattaa todeta muun muassa kuntien veropohja, tulorahoituksen riittävyys, rahoitusasema sekä palvelutoiminnan tuloksellisuus. Taloustiedot ovat tärkeää vertailutietoa kuntien välillä, mutta myös kunnittain on tärkeää tietää taloudellinen tilanne. Kuntien välisten neuvottelujen aikana voidaan myös kartoittaa  mahdollisen tulevan kunnan investointitarpeet ja sopia keskeiset linjaukset investoinneista.

Kuntarakennelain 8 §:n mukaan kuntien yhdistymissopimuksessa on sovittava muun muassa uuden kunnan taloudenhoidon yleisistä periaatteista.

Kuntien voi olla tarpeen sopia muun muassa

  • uuden kunnan ensimmäisen talousarvion lähtökohdista,

  • mahdollisen kumulatiivisen alijäämän kattamisesta,

  • yhdistyvien kuntien investointisuunnitelmien koordinoinnista sekä

  • henkilöstöpolitiikan ja palkkauksen linjauksista. (HE 125/2009 vp.


Kuntien välisen keskinäisen luottamuksen ja uuden kunnan taloudellisen tilanteen kannalta olisi tärkeää, että kunnat välttävät menoja lisäävien päätösten tekemistä ennen yhdistymisen voimaantuloa ja hoitavat kunnan taloutta vastuullisesti.