Tiedonhallinnan lainsäädännön uudistaminen

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero VM183:00/2017

Asettaja valtiovarainministeriö

Toimikausi/aikataulu 10.1.2018 – 30.9.2018

Asettamispäivä 9.1.2018

Lainvalmistelu

Hallituksen esitys-

Eduskunnan vastaus-

Hyväksytty säädös-

Yhteyshenkilö
Tomi Voutilainen, Erityisasiantuntija

Tavoitteet ja tuotokset

Valmistelutiimin tehtävänä on valmistella hallituksen esitys uudeksi julkisen hallinnon tiedonhallintalaiksi. Valmistelutyö tehdään tiedonhallin-nan lainsäädännön kehittämistä selvittäneet työryhmän raportin perus-teella siten, että tiedonhallintalaissa on säännökset, jotka kattavat koko tiedon elinkaaren ainakin seuraavien kohteiden osalta:
• Tiedonhallinnan suunnitteluvelvollisuus;
• Julkisen hallinnon tietoturvallisuusvaatimukset;
• Asian- ja palvelunhallinnan rekisteröinnin perusteet mukaan lu-kien yleisen asiatunnuksen käyttö;
• Perustietovarantojen hyödyntämisen yleiset perusteet;
• Viranomaisten tietojärjestelmien välillä tapahtuvan tiedonvaih-don tehostamiseksi tekniset ja toiminnalliset edellytykset raja-pintojen avaamiseksi ja yhteentoimivuuden edistämiseksi;
• Julkisen hallinnon tietoaineistojen hyödyntäminen tieteelliseen ja historialliseen tutkimukseen;
• Tietoaineistojen säilyttäminen ja arkistointi;
• Julkisen hallinnon tiedonhallinnan ohjauksen ja tuen perusteet.