Tiedonhallintalain valmistelu

Tällä sivulla kerrotaan tiedonhallintalain valmistelusta.

Kolumni: Tiedonhallintalailla varmistetaan tiedon tehokas hyödyntäminen digiyhteiskunnassa (26.4.2018)

Tietoja kysytään palveluja, palveluketjuja ja tietovarantoja varten vain kerran. Tämä on hallituksen tavoite, jonka onnistumiseksi tiedon tulee siirtyä sujuvasti viranomaisten, muiden toimijoiden ja palvelujen välillä. Miten tämä saadaan aikaan?

Asiakaslähtöisessä digitaalisessa yhteiskunnassa keskeistä on tiedon hyödyntäminen. Tässä auttaa selkeä lainsäädäntö. Siksi valmistellaan tiedonhallintalakia, jotta tietoon perustuvat palvelut ja toiminta voisivat uudistua palvelemaan paremmin digitaalista yhteiskuntaamme.

Lue lainsäädäntöneuvos Sami Kivivasaran kolumni kokonaisuudessaan.

Tiedonhallintalaista ja sen valmistelusta pähkinänkuoressa (18.4.2018)

Valmisteluvaiheet

Tiedonhallintalakia on valmisteltu kahdessa vaiheessa. Syksyllä 2017 julkaistiin työryhmäraportti, jossa on tehty kattava perusselvitys lainsäädännön kehittämistarpeista. Parhaillaan on menossa hallituksen esityksen valmisteluvaihe. Hallituksen esitystä valmistellaan tiiviillä aikataululla valmistelutiimin voimin. Osallistumisesta huolehditaan asia-alueittaisissa kommentointiryhmissä. Tavoitteena on saada hallituksen esitys eduskunnalle lokakuussa.

Sääntelykohteet

Tiedonhallintalailla on tarkoitus säätää tiedon elinkaaren hallinnasta julkisessa hallinnossa. Lain on tarkoitus kattaa tiedonhallinnan suunnittelu- ja kuvausvelvollisuudet, tietoturvallisuusvaatimukset, asian- ja palvelunhallinnan rekisteröinnin perusteet sekä tietoaineistojen säilyttämistä ja arkistointia koskevat säännökset. Sääntelyllä edistettäisiin viranomaisten tietovarantoihin sisältyvien tietojen käyttöä säätämällä muun muassa teknisistä ja toiminnallisista edellytyksistä rajapintojen avaamiseksi ja yhteentoimivuuden edistämiseksi.  Sääntelyllä uudistettaisiin myös julkisen hallinnon tietohallintoa ja tiedonhallintaa koskevan ohjauksen sääntely. Laki korvaa tietohallintolain, arkistolain ja hyvää tiedonhallintatapaa koskevan sääntelyn julkisuuslaista.

Tiedonhallinta ja tietoturvallisuus

Tiedonhallintalaki selkiyttää moninaisia tiedonhallintaa koskevia kuvaus- ja suunnitteluvelvoitteita. Jatkossa julkisuuslakiin ja arkistolakiin perustuvat suunnittelu- ja kuvausvelvoitteet sekä tietohallintolain kokonaisarkkitehtuurivelvoitteet ovat kootusti yhdessä laissa. Nämä vaatimukset edistävät myös tietosuoja-asetuksen mukaisen osoittamisvelvoitteen toteuttamista. Keskeinen toiminnallinen tavoite on saavuttaa parempi yhteentoimivuus ja sujuvampi tietojen vaihto viranomaisten välillä.

Julkisen hallinnon tietoturvallisuutta koskevat velvoitteet uudistetaan. Esimerkiksi tiedon luokittelua yksinkertaistetaan. Tietoturvasäännökset ulotetaan kattamaan laintasoisena myös kuntia.

Rajapinnat auki

Tiedonhallintalaissa on tarkoitus myös säätää rajapintojen avaamisesta ja rajapintojen kuvaamisesta ja määrittämisestä. Yhdessä suunnitteluvelvoitteita koskevan sääntelyn kanssa tällä pyritään siihen, että viranomaiset ottavat jo toimintoja suunnitellessaan ja tietojärjestelmiä toteuttaessaan huomioon tietojen hyödyntämisen muiden toimijoiden toiminnassa ja palveluketjuissa. Sääntelyn tukemana lähtökohtana pitää olla, että viranomaiset voivat luottaa toistensa laadukkaaseen ja turvalliseen tiedon hallintaan.

Tarkoituksena on mahdollistaa se, että jatkossa voidaan purkaa päällekkäistä sääntelyä tietojen luovuttamisesta ja tietojen saantioikeuksista sekä toisaalta luopua myös tarpeettomista lupa- ja sopimuskäytännöistä.

Sami Kivivasara
Lainsäädäntöneuvos, yksikön päällikkö
@sKivivasara