Tulevaisuuden kunta -hanke

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero VM113:00/2015

Asettaja valtiovarainministeriö

Toimikausi/aikataulu 1.1.2016 – 31.3.2019

Asettamispäivä 1.1.2016

kehittäminen kunnat hallinnon kehittäminen

Tavoitteet ja tuotokset

Tavoitteena on :
1. määritellä parlamentaarisen valmistelun pohjalta visio tulevaisuuden kunnasta vuonna 2030.
2. määritellä kuntien rooli ja tehtävät sekä asema suhteessa perustettaviin itsehallintoalueisiin. Painopisteenä on kunnan rooli hyvinvoinnin, elinvoiman, yrittäjyyden ja työllisyyden edistäjänä sekä kuntademokratian näkökulma
3. kartoittaa tarvittavat lainsäädäntömuutokset ja pitkän aikavälin kuntapolitiikan muutostarpeet ja valmistella tarvittavat lainsäädäntömuutokset.

Tiivistelmä

Tehtävänä on:
1. Valmistella visio tulevaisuuden kunnasta vuonna 2030.

2. Valmistella pohjaselvitys tulevaisuuden kunnan roolista ja tehtävistä sote-uudistuksen ja itsehallintoalueiden perustamisen myötä. Pohjaselvitys sisältää kartoituksen tarvittavista lainsäädäntömuutoksista muun muassa kuntalain osalta sekä pitkän aikavälin kuntapolitiikan muutostarpeista.

Väliraportti koskien kunnan roolia hyvinvoinnin, elinvoiman, yrittäjyyden, työllisyyden edistäjänä valmistuu vuoden 2016 loppuun mennessä.

Valmistelutyössä tulee kiinnittää erityistä huomiota kunnalliselle itsehallinnolle ja demokratialle perustuslaissa asetettujen vaatimusten toteutumiseen sekä kuntien pää-tösvallan vahvistumiseen alueensa elinvoiman edistäjinä. Valmistelutyö tulee sovittaa yhteen eri sektoreilla käynnissä olevien lainsäädäntöhankkeiden ja muiden hallitusoh-jelman mukaisten rakenteellisten uudistusten kanssa. Parlamentaarisen valmistelun tueksi voidaan lisäksi tilata erillisselvityksiä

Lähtökohdat

Hallitusohjelman mukaan kuntien toiminnan lähtökohtana on paikallisuus. Kunta on ihmisten yhteisö.

Tulevaisuuden kunnan päätehtävä on huolehtia asukkaiden, yritysten ja yhteisöjen elämisen mahdollisuuksista.

Hallitus edistää tulevaisuuden kunnan roolin muuttumista palvelujen järjestäjästä yhä vahvemmin alueensa elinvoiman, yrittäjyyden ja työllisyyden edistäjäksi. Hallitus lisää kuntien päätösvaltaa erityisesti elinvoimaan liittyvissä asioissa ja vahvistaa paikallista vastuunottoa, harkintaa ja päätöksentekoa.

Kunnat voivat olla hallintorakenteeltaan ja toimintatavoiltaan erilaisia. Valtion kuntapolitiikka nojaa vahvaan yhteistyöhön kuntien kanssa.

Hallitus lisää kuntalaisen ja lähiyhteisöjen omaa vastuuta yhteiskunnan haasteiden ratkaisemisessa.

Hallitus on 7.11.2015 linjannut sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuun siirtymisestä 18 itsehallintoalueelle maakuntajaon mukaisesti. Jo aiemmin on linjattu, että sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitus järjestetään jatkossa valtion ja/tai itsehallintoalueiden oman verotusoikeuden kautta. Kuntarahoitteisuus on rajattu pois vaihtoehdoista.

Sote-uudistuksen ja itsehallintoalueiden perustamisen myötä kunnan rooli muuttuu merkittävästi. Tulevaisuuden kunta –hankkeessa määritellään hallitusohjelman mukaisesti parlamentaarisen työn pohjalta visio tulevaisuuden kunnalle vuonna 2030, kuntien roolin ja aseman muutos sekä kuntien tehtävät ja suhde itsehallintoalueisiin.