Tulevaisuuden kunta-hanke


Hankenumero

VM113:00/2015

Asettaja

Valtiovarainministeriö
Kunta- ja aluehallinto- osasto

Hankkeen tila

Käynnissä

Asettamispäivä

Fri Jan 01 00:00:01 EET 2016

Toimikausi/aikataulu

Fri Jan 01 00:00:01 EET 2016 - Sun Mar 31 00:00:01 EET 2019

Yhteyshenkilö

Katja Palonen, neuvotteleva virkamies, p. 02955 30322, etunimi.sukunimi@vm.fi

Organisointitapa

Työryhmä

Tehtävä

Kehittämis- ja uudistushanke

Tehtäväkuvaus

Tehtävänä on:
1. Valmistella visio tulevaisuuden kunnasta vuonna 2030.

2. Valmistella pohjaselvitys tulevaisuuden kunnan roolista ja tehtävistä sote-uudistuksen ja itsehallintoalueiden perustamisen myötä. Pohjaselvitys sisältää kartoituksen tarvittavista lainsäädäntömuutoksista muun muassa kuntalain osalta sekä pitkän aikavälin kuntapolitiikan muutostarpeista.

Väliraportti koskien kunnan roolia hyvinvoinnin, elinvoiman, yrittäjyyden, työllisyyden edistäjänä valmistuu vuoden 2016 loppuun mennessä.

Valmistelutyössä tulee kiinnittää erityistä huomiota kunnalliselle itsehallinnolle ja demokratialle perustuslaissa asetettujen vaatimusten toteutumiseen sekä kuntien pää-tösvallan vahvistumiseen alueensa elinvoiman edistäjinä. Valmistelutyö tulee sovittaa yhteen eri sektoreilla käynnissä olevien lainsäädäntöhankkeiden ja muiden hallitusoh-jelman mukaisten rakenteellisten uudistusten kanssa. Parlamentaarisen valmistelun tueksi voidaan lisäksi tilata erillisselvityksiä

Tavoitteet

Tavoitteena on :
1. määritellä parlamentaarisen valmistelun pohjalta visio tulevaisuuden kunnasta vuonna 2030.
2. määritellä kuntien rooli ja tehtävät sekä asema suhteessa perustettaviin itsehallintoalueisiin. Painopisteenä on kunnan rooli hyvinvoinnin, elinvoiman, yrittäjyyden ja työllisyyden edistäjänä sekä kuntademokratian näkökulma
3. kartoittaa tarvittavat lainsäädäntömuutokset ja pitkän aikavälin kuntapolitiikan muutostarpeet ja valmistella tarvittavat lainsäädäntömuutokset.

Tausta

Hallitusohjelman mukaan kuntien toiminnan lähtökohtana on paikallisuus. Kunta on ihmisten yhteisö.

Tulevaisuuden kunnan päätehtävä on huolehtia asukkaiden, yritysten ja yhteisöjen elämisen mahdollisuuksista.

Hallitus edistää tulevaisuuden kunnan roolin muuttumista palvelujen järjestäjästä yhä vahvemmin alueensa elinvoiman, yrittäjyyden ja työllisyyden edistäjäksi. Hallitus lisää kuntien päätösvaltaa erityisesti elinvoimaan liittyvissä asioissa ja vahvistaa paikallista vastuunottoa, harkintaa ja päätöksentekoa.

Kunnat voivat olla hallintorakenteeltaan ja toimintatavoiltaan erilaisia. Valtion kuntapolitiikka nojaa vahvaan yhteistyöhön kuntien kanssa.

Hallitus lisää kuntalaisen ja lähiyhteisöjen omaa vastuuta yhteiskunnan haasteiden ratkaisemisessa.

Hallitus on 7.11.2015 linjannut sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuun siirtymisestä 18 itsehallintoalueelle maakuntajaon mukaisesti. Jo aiemmin on linjattu, että sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitus järjestetään jatkossa valtion ja/tai itsehallintoalueiden oman verotusoikeuden kautta. Kuntarahoitteisuus on rajattu pois vaihtoehdoista.

Sote-uudistuksen ja itsehallintoalueiden perustamisen myötä kunnan rooli muuttuu merkittävästi. Tulevaisuuden kunta –hankkeessa määritellään hallitusohjelman mukaisesti parlamentaarisen työn pohjalta visio tulevaisuuden kunnalle vuonna 2030, kuntien roolin ja aseman muutos sekä kuntien tehtävät ja suhde itsehallintoalueisiin.

Kustannukset ja rahoitus

Parlamentaarisen työryhmän kustannukset maksetaan momentilta 28.90.22.

Tehtävän määräaikaisuus / pysyvyys

Määräaikainen tehtävä

Organisointikuvaus

Parlamentaarinen työryhmä

Tulevaisuuden kunta –hankkeen valmistelu pohjautuu parlamentaarisen työryhmän työhön. Työryhmän tehtävänä on valmistella visio tulevaisuuden kunnaksi ja sen poh-jalta määritellä kunnan rooli ja tehtävät sote-uudistuksen ja itsehallintoalueiden perus-taminen huomioon ottaen. Työryhmän tehtävänä on myös seurata ja käydä keskustelua tulevaisuuden kunnan rooleista sekä edistää valmistelutyössä tarvittavaa vuorovaiku-tusta eri tahojen kesken.

Seurantaryhmän puheenjohtajana toimii kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen ja varapuheenjohtajina kansanedustaja Toimi Kankaanniemi, PS ja kansanedustaja Mari-Leena Talvitie, Kok .

Jäsenet:
Kansanedustaja Elsi Katainen, Keskustan eduskuntaryhmä
Kansanedustaja Maria Tolppanen, Perussuomalaisten eduskuntaryhmä
Kansanedustaja Sanna Lauslahti, Kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kansanedustaja Tuula Haatainen, Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
Kansanedustaja Joona Räsänen, Sosialidemokraattien eduskuntaryhmä
Kansanedustaja Olli-Poika Parviainen, Vihreiden eduskuntaryhmä
Kansanedustaja Hanna Sarkkinen, Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä
Kansanedustaja Thomas Blomqvist, RKP:n eduskuntaryhmä
Valtiotieteiden tohtori Jouko Jääskeläinen, Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä

Kaupunginjohtaja Aleksi Randell, Turku
Kaupunginjohtaja Antti Rantakokko, Salo
Kunnanjohtaja Hannele Mikkanen, Liperi

Pysyvät asiantuntijat:
Ylijohtaja Päivi Laajala, valtiovarainministeriö
Varatoimitusjohtaja Timo Kietäväinen, Suomen Kuntaliitto
Yliopistonlehtori Jenni Airaksinen, Tampereen yliopisto

Sihteerit:
Katja Palonen, neuvotteleva virkamies, valtiovarainministeriö
Inga Nyholm, neuvotteleva virkamies, valtiovarainministeriö

Valtioneuvoston asettama hanke

Ei

Hankkeen suhde hallitusohjelmaan

Ei

Hankkeen suhde talousarvioon

Ei

Hankkeen suhde Suomen lainsäädäntöön

Ei

Hankkeen suhde EU:n lainsäädäntöön

Ei

HE:n kiireellisyys

Ei

Aihealueet

Aluehallinto. Aluepolitiikka

Asiasanat

Hallinnon kehittäminen, Kehittäminen, Kunnat

Asettamispäätöksen allekirjoittajat

Valtiovarainministeri, Hallitusneuvos

Tulevaisuuden kunta-hankkeen asiantuntijaryhmä

Nimi Nimike Työnantaja Rooli
Valli-Lintu Auli hallitusneuvos, yksikön päällikkö valtiovarainministeriö Puheenjohtaja
Korpi Juho kehittämispäällikkö ympäristöministeriö Jäsen
Koivisto Taru johtaja sosiaali- ja terveysministeriö, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osasto Jäsen
Wilhelmsson Niklas neuvotteleva virkamies oikeusministeriö Jäsen
Rajaniemi Kirsi yli-insinööri sisäasiainministeriö Jäsen
Jänis Laura maaseutuylitarkastaja maa- ja metsätalousministeriö Jäsen
Palonen Katja neuvotteleva virkamies valtiovarainministeriö Sihteeri
Myllymäki Riitta johtava lakimies Suomen Kuntaliitto Jäsen
Ruuskanen Sanna hallitusneuvos liikenne- ja viestintäministeriö Jäsen
Manninen Ari-Pekka liikenneneuvos liikenne- ja viestintäministeriö Jäsen
Nyholm Inga neuvotteleva virkamies kunta- ja aluehallinto-osasto, valtiovarainministeriö Sihteeri
Kuittinen Mervi lakimies Suomen Kuntaliitto Jäsen
Alho Olli neuvotteleva virkamies työ- ja elinkeinoministeriö Jäsen
Virtanen Emmi opetusneuvos opetus- ja kulttuuriministeriö Jäsen
Rinkinen Aija opetusneuvos opetus- ja kulttuuriministeriö Jäsen
Koski Arto erityisasiantuntija Suomen Kuntaliitto Jäsen
Myllymäki Irmeli projektipäällikkö Suomen Kuntaliitto Jäsen

Tulevaisuuden kunta-parlamentaarinen työryhmä

Nimi Nimike Työnantaja Rooli
Vehviläinen Anu kunta- ja uudistusministeri valtiovarainministeriö Puheenjohtaja
Talvitie Mari-Leena kansanedustaja Kansallinen Kokoomus r.p. Varapuheenjohtaja
Katainen Elsi kansanedustaja Suomen Keskusta Jäsen
Lauslahti Sanna kansanedustaja Kansallinen Kokoomus rp. Jäsen
Räsänen Joona kansanedustaja eduskunta (Suomen Sosialidemokraattionen Puolue) Jäsen
Parviainen Olli-Poika kansanedustaja Vihreä liitto r.p. Jäsen
Sarkkinen Hanna kansanedustaja eduskunta Jäsen
Blomqvist Thomas puheenjohtaja Finlands Svenska Brand- och Räddningsförbund FSB Jäsen
Jääskeläinen Jouko kansanedustaja Suomen Kristillisdemokraatit Jäsen
Randell Aleksi kaupunginjohtaja Turun kaupunki Jäsen
Mikkanen Hannele kunnanjohtaja Liperin kunta Jäsen
Palonen Katja neuvotteleva virkamies valtiovarainministeriö Sihteeri
Kietäväinen Timo varatoimitusjohtaja Suomen Kuntaliitto Asiantuntija
Tolppanen Maria Kansanedustaja Perussuomalaisten eduskuntaryhmä Jäsen
Nyholm Inga neuvotteleva virkamies kunta- ja aluehallinto-osasto, valtiovarainministeriö Sihteeri
Kuittinen Mervi lakimies Suomen Kuntaliitto Sihteeri
Haatainen Tuula kansanedustaja Suomen Sosiaalidemokraattinen Puolue rp Jäsen
Kantola Ilkka kansanedustaja Eduskunta Jäsen
Laajala Päivi osastopäällikkö, ylijohtaja valtiovarainministeriö Asiantuntija
Rantakokko Antti kaupunginjohtaja Salon kaupunki Jäsen
Teittinen Jussi kaupunginjohtaja Heinolan kaupunki Jäsen
Majoinen Kaija tutkimus- ja kehitysjohtaja Suomen Kuntaliitto Asiantuntija
Airaksinen Jenni yliopistonlehtori Tampereen yliopisto Asiantuntija
Airaksinen Jenni tutkimus- ja kehitysjohtaja Kuntaliitto Asiantuntija
Haveri Arto professori Tampereen yliopisto Asiantuntija
Kulmala Kari kansanedustaja Perussuomalaisten eduskuntaryhmä Jäsen
Kulmala Kari kansanedustaja Perussuomalaisten eduskuntaryhmä Varapuheenjohtaja
Kankaanniemi Toimi kansanedustaja eduskunta Varapuheenjohtaja
Torvinen Matti kansanedustaja Sininen eduskuntaryhmä Jäsen
Pitkäniemi Jani finanssisihteeri valtiovarainministeriö Asiantuntija
Arkisto luovutettu

Ei

Arkisto luovutettu kansallisarkistoon

Ei

47 asiakirjaa


 1. Jäsenmuutospäätös Tulevaisuuden kunta-asiantuntijaryhmään

  Wed Oct 04 00:00:01 EEST 2017  Valtiovarainministeriö/Kunta- ja aluehallinto-osasto/Kuntakehitysyksikkö
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21479/418580/PAATOS_20171006072000_418580.PDF


 2. Jäsenmuutospäätös Tulevaisuuden kunta-asiantuntijaryhmään

  Mon Sep 25 00:00:01 EEST 2017  Valtiovarainministeriö/Kunta- ja aluehallinto-osasto/Kuntakehitysyksikkö
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21479/418579/PAATOS_20171006072000_418579.PDF


 3. Jäsenen vaihtaminen Tulevaisuuden kunta-parlamentaariseen työryhmään

  Fri Sep 15 00:00:01 EEST 2017  Valtiovarainministeriö/Kunta- ja aluehallinto-osasto/Kuntakehitysyksikkö
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21479/417964/PAATOS_20170918082000_417964.PDF


 4. Asiantuntijajäsenen vaihtaminen Tulevaisuuden kunta-parlamentaariseen työryhmään

  Thu Aug 31 00:00:01 EEST 2017  Valtiovarainministeriö/Kunta- ja aluehallinto-osasto/Kuntakehitysyksikkö
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21479/417126/KIRJE_20170904042000_417126.PDF


 5. Asiantuntijajäsenen nimeäminen Tulevaisuuden kunta hankkeen parlamentaariseen ryhmään

  Fri Jun 16 00:00:01 EEST 2017  Valtiovarainministeriö/Kunta- ja aluehallinto-osasto/Kuntakehitysyksikkö
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21479/415685/KIRJE_20170809064000_415685.PDF


 6. Asiantuntijajäsenen vaihtaminen Tulevaisuuden kunta-parlamentaariseen työryhmään

  Mon May 22 00:00:01 EEST 2017  Valtiovarainministeriö/Kunta- ja aluehallinto-osasto/Kuntakehitysyksikkö
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21479/411258/PAATOS_20170523073000_411258.PDF


 7. Seutukaupungit; Kaupunginjohtaja Jussi Teittisen nimeäminen kaupunginjohtaja Rantakokon tilalle Tulevaisuuden kunta -parlamentaarinen ryhmään seutukaupunkien edustajaksi, 19.5.2017

  Fri May 19 00:00:01 EEST 2017  Seutukaupungit
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21479/411159/KIRJE_20170519110000_411159.PDF


 8. Eropyyntö Tulevaisuuden kunta -parlamentaarisen työryhmän jäsenyydestä

  Mon May 08 00:00:01 EEST 2017  Rantakokko Antti, Salon Kaupunki
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21479/410565/KIRJE_20170509064000_410565.PDF


 9. Sihteerin vaihtaminen Tulevaisuuden kunta-parlamentaariseen työryhmään sekä asiantunijaryhmään

  Thu Mar 16 00:00:01 EET 2017  Valtiovarainministeriö/Kunta- ja aluehallinto-osasto/Kuntakehitysyksikkö
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21479/407532/PAATOS_20170320070000_407532.PDF


 10. Jäsenen vaihtaminen Tulevaisuuden kunta-parlamentaariseen työryhmään

  Tue Mar 07 00:00:01 EET 2017  Valtiovarainministeriö/Kunta- ja aluehallinto-osasto/Kuntakehitysyksikkö
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21479/407533/PAATOS_20170320070000_407533.PDF


 11. Kommenttipyyntö Tulevaisuuden kunta -hankkeen väliraportista

  Wed Feb 08 00:00:01 EET 2017  Valtiovarainministeriö
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21479/407388/KIRJE_20170315114000_407388.PDF


 12. Sakkunninggruppens promemoria om vård- och landskapsreformens konsekvenser för kommunerna

  Tue Feb 07 00:00:01 EET 2017  Valtiovarainministeriö/Kunta- ja aluehallinto-osasto/Kuntakehitysyksikkö
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21479/418002/MUISTIO_20170918125000_418002.PDF


 13. Tulevaisuuden kunta asiantuntijaryhmän muistio sote- ja maakuntauudistuksen vaikutuksista kuntiin

  Tue Feb 07 00:00:01 EET 2017  Valtiovarainministeriö/Kunta- ja aluehallinto-osasto/Kuntakehitysyksikkö
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21479/418003/MUISTIO_20170918125000_418003.PDF


 14. Asiantuntijajäsenen vaihtaminen Tulevaisuuden kunta-asiantuntijaryhmään

  Thu Jan 26 00:00:01 EET 2017  Valtiovarainministeriö/Kunta- ja aluehallinto-osasto/Kuntakehitysyksikkö
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 15. Kuntaliiton esitys asiantuntijan vaihtamiseksi Tulevaisuuden kunta-kärkihankkeen asiantuntijaryhmään

  Fri Jan 20 00:00:01 EET 2017  Valtiovarainministeriö/Kunta- ja aluehallinto-osasto/Kuntakehitysyksikkö
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21479/405571/KIRJE_20170125102000_405571.PDF


 16. Jäsenmuutos Tulevaisuuden kunta -asiantuntijaryhmään

  Mon Nov 07 00:00:01 EET 2016  Valtiovarainministeriö
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Päätös
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21479/260837/PAATOS_20161121101501_260837.PDF


 17. Jäsenen vaihtaminen Tulevaisuuden kunta-asiantuntijaryhmään

  Fri Aug 26 00:00:01 EEST 2016  Valtiovarainministeriö
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Päätös
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21479/256998/PAATOS_20160906051502_256998.PDF


 18. Jäsenmuutosesitys Tulevaisuuden kunta-asiantuntijaryhmään 24.8.2016

  Wed Aug 24 00:00:01 EEST 2016  Suomen Kuntaliitto
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21479/256451/KIRJE_20160826101501_256451.PDF


 19. Jäsenen vaihtaminen Tulevaisuuden kunta-parlamentaariseen työryhmään

  Tue May 24 00:00:01 EEST 2016  Valtiovarainministeriö
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Päätös
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21479/253716/PAATOS_20160527121500_253716.PDF


 20. Jäsenmuutosesitys Tulevaisuuden kunta-parlamentaariseen työryhmään

  Fri May 20 00:00:01 EEST 2016  Perussuomalaisten eduskuntaryhmä
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21479/256997/KIRJE_20160906051501_256997.PDF


 21. Tulevaisuuden kunta-hankkeen viestintäsuunnitelma

  Mon Apr 04 00:00:01 EEST 2016  Valtiovarainministeriö/Kunta- ja aluehallinto-osasto/Kuntakehitysyksikkö
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21479/251478/KIRJE_20160404101501_251478.PDF


 22. Asiantuntijajäsenen vaihtaminen Tulevaisuuden kunta-parlamentaariseen työryhmään

  Wed Mar 16 00:00:01 EET 2016  Valtiovarainministeriö
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Päätös
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21479/251101/PAATOS_20160321081501_251101.PDF


 23. Oulun kaupunkiseudun kuntien kannanotto koskien valtion aluehallinto ja maakuntahallinto uudistustyötä sekä tulevaisuuden kunta – hanketta

  Fri Jan 08 00:00:01 EET 2016  Oulun kaupunki
  Kirjeenvaihto | Saapunut kannanotto
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 24. Tulevaisuuden kunta -hankkeen asiantuntijatyöryhmän asettamispäätös

  Thu Dec 17 00:00:01 EET 2015  Valtiovarainministeriö
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Asettamispäätös
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21479/246781/ASETTAMISPAATOS_20151218131503_246781.pdf


 25. Tulevaisuuden kunta -parlamentaarisen työryhmän asettamispäätös

  Thu Dec 17 00:00:01 EET 2015  Valtiovarainministeriö
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Asettamispäätös
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21479/246782/ASETTAMISPAATOS_20151218131503_246782.PDF


 26. Työ- ja elinkeinoministeriön edustajan nimeäminen Tulevaisuuden kunta -hankkeeseen

  Tue Dec 15 00:00:01 EET 2015  Työ- ja elinkeinoministeriö
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21479/246523/KIRJE_20151215101500_246523.HTML


 27. Sisäministeriön edustajan nimeäminen Tulevaisuuden kunta -hankkeeseen

  Fri Dec 11 00:00:01 EET 2015  Sisäministeriö
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21479/246473/KIRJE_20151211141503_246473.PDF


 28. Suomen Kuntaliiton jäsenen nimeäminen Tulevaisuuden kunta-hankkeeseen

  Wed Dec 09 00:00:01 EET 2015  Suomen Kuntaliitto
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21479/246392/KIRJE_20151209131502_246392.HTML


 29. Ruotsalaisen eduskuntaryhmän jäsenten nimeäminen Tulevaisuuden kunta-hankkeeseen

  Wed Dec 09 00:00:01 EET 2015  Ruotsalainen eduskuntaryhmä
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21479/246416/KIRJE_20151210071501_246416.HTML


 30. Opetus- ja kulttuuriministeriön edustajan nimeäminen Tulevaisuuden kunta -hankkeeseen

  Wed Dec 09 00:00:01 EET 2015  Opetus- ja kulttuuriministeriö
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21479/246525/KIRJE_20151215101500_246525.PDF


 31. Perussuomalaisten eduskuntaryhmän jäsenten nimeäminen Tulevaisuuden kunta-hankkeeseen

  Tue Dec 08 00:00:01 EET 2015  Perussuomalaisten eduskuntaryhmä
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21479/246326/KIRJE_20151208101501_246326.HTML


 32. Kansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmän jäsenten nimeäminen Tulevaisuuden kunta-hankkeeseen

  Tue Dec 08 00:00:01 EET 2015  Kansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21479/246342/KIRJE_20151208141500_246342.HTML


 33. Sosiaali- ja terveysministeriön edustajan nimeäminen Tulevaisuuden kunta -hankkeeseen

  Tue Dec 08 00:00:01 EET 2015  Sosiaali- ja terveysministeriö
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21479/246484/KIRJE_20151214071500_246484.PDF


 34. Maa- ja metsätalousministeriön jäsenen nimeäminen Tulevaisuuden kunta-hankkeeseen

  Mon Dec 07 00:00:01 EET 2015  Maa- ja metsätalousministeriö
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21479/246385/KIRJE_20151209121503_246385.PDF


 35. Keskustan eduskuntaryhmän jäsenen nimeäminen Tulevaisuuden kunta-hankkeeseen

  Fri Dec 04 00:00:01 EET 2015  Keskustan eduskuntaryhmä
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21479/246245/KIRJE_20151204121502_246245.HTML


 36. Kristillisdemokraattisen eduskuntaryhmän jäsenen nimeäminen Tulevaisuuden kunta-hankkeeseen

  Fri Dec 04 00:00:01 EET 2015  Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21479/246273/KIRJE_20151207061501_246273.PDF


 37. Pormestarin ja alueellisten toimielinten suorista vaaleista lausuntoyhteenveto – esitystä ei viedä tässä vaiheessa eteenpäin

  Fri Dec 04 00:00:01 EET 2015  Valtiovarainministeriö
  Tiedotusaineisto | Tiedote
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 38. Pormestarin ja alueellisten toimielinten suorista vaaleista lausuntoyhteenveto – esitystä ei viedä tässä vaiheessa eteenpäin

  Fri Dec 04 00:00:01 EET 2015  Valtiovarainministeriö
  Tiedotusaineisto | Tiedote
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 39. Oikeusministeriön edustajan nimeäminen Tulevaisuuden kunta -hankkeen

  Wed Dec 02 00:00:01 EET 2015  Oikeusministeriö
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21479/246275/KIRJE_20151207091500_246275.PDF


 40. Ympäristöministeriön edustajan nimeäminen Tulevaisuuden kunta -hankkeen

  Tue Dec 01 00:00:01 EET 2015  Ympäristöministeriö
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21479/246097/KIRJE_20151201121502_246097.HTM


 41. Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän jäsenen nimeäminen Tulevaisuuden kunta -hankkeen parlamentaariseen työryhmään, 27.11.2015

  Fri Nov 27 00:00:01 EET 2015  Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21479/245929/KIRJE_20151127101500_245929.PDF


 42. Vihreän eduskuntaryhmän jäsenen nimeäminen Tulevaisuuden kunta-hankkeeseen

  Fri Nov 27 00:00:01 EET 2015  Vihreä eduskuntaryhmä
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21479/245936/KIRJE_20151127111501_245936.PDF


 43. Päivitetty jäsenesityspyyntö ministeriöille Tulevaisuuden kunta-hanke

  Thu Nov 26 00:00:01 EET 2015  Valtiovarainministeriö
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21479/246051/KIRJE_20151201061500_246051.PDF


 44. Jäsenesityspyyntö Kuntaliitolle

  Thu Nov 26 00:00:01 EET 2015  Valtiovarainministeriö
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21479/246052/KIRJE_20151201061501_246052.PDF


 45. Jäsenesityspyyntö eduskuntaryhmille

  Thu Nov 26 00:00:01 EET 2015  Valtiovarainministeriö
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21479/246053/KIRJE_20151201061501_246053.PDF


 46. Liite; Asettamispäätösluonnos parlamentaarinen ryhmä Tulevaisuuden kunta-hanke (korjattu versio)

  Thu Nov 26 00:00:01 EET 2015  Valtiovarainministeriö
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21479/246056/KIRJE_20151201061502_246056.PDF


 47. Liite; Asettamispäätösluonnos asiantuntijaryhmä Tulevaisuuden kunta-hanke VM113:00/2015

  Wed Nov 25 00:00:01 EET 2015  Valtiovarainministeriö
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21479/246055/KIRJE_20151201061501_246055.PDF

 1. Mellanraport från den parlamentariska gruppen om Framtidens kommun

  2017  Valtiovarainministeriö/Kunta- ja aluehallinto-osasto/Kuntakehitysyksikkö
  Tiedoston osoite: http://www.hare.vn.fi/Uploads/21479/418001/JULKAISU_20170918125000_418001.PDF

 2. Tulevaisuuden kunta parlamentaarisen työryhmän väliraportti

  2017  Valtiovarainministeriö/Kunta- ja aluehallinto-osasto/Kuntakehitysyksikkö
  Tiedoston osoite: http://www.hare.vn.fi/Uploads/21479/418000/JULKAISU_20170918124000_418000.PDF