FI SV

Julkisen hallinnon turvallisuusverkkotoiminta

Julkisen hallinnon turvallisuusverkkotoiminnalla ja toiminnasta annetulla lailla (10/2015) turvataan valtion ylimmän johdon ja yhteiskunnan turvallisuuden kannalta tärkeiden viranomaisten yhteistyötä ja viestintää kaikissa tilanteissa.

Turvallisuusviranomaisten yhteiset ICT-palvelut ja toimintamalli

Korkean varautumisen ja turvallisuuden vaatimukset täyttävä hallinnon turvallisuusverkko (TUVE) on valtion omistuksessa ja hallinnassa oleva viranomaisverkko, johon kuuluu viestintäverkko, siihen liittyvät laitetilat ja laitteet sekä yhteiset tieto- ja viestintätekniset palvelut. Verkkoa käytetään viranomaisten jokapäiväisessä työssä ja se on rakennettu toimimaan luotettavasti kaikissa turvallisuustilanteissa.

TUVE-lain voimaan tullessa 15.1.2015 verkko ja palvelut ovat operatiivisessa käytössä sisäministeriön ja puolustusministeriön hallinnonaloilla. TUVE-laki mahdollistaa käytön laajentamisen valtionhallinnon lisäksi kunnallisille turvallisuusviranomaisille, esimerkiksi pelastustoimen ja ensihoidon toimijoille.

Turvallisuusverkon ja yhteisten palvelujen käyttäjäkunta on tarkoitus laajentaa noin 30 000:een valtion ylimmän johdon ja ministeriöiden sekä valtion yleisen järjestyksen ja turvallisuuden, pelastustoiminnan, meripelastustoiminnan, rajaturvallisuuden, hätäkeskustoiminnan, maahanmuuton, ensihoitopalvelun ja maanpuolustuksen kannalta keskeiseen käyttäjään.

Yhteistoimintaa kaikissa tilanteissa

Käyttämällä TUVE-palveluja turvallisuusviranomaiset voivat toimia entistä varmemmin niin normaalioloissa kuin yhä lisääntyvissä, erityisesti tietoturvaan liittyvissä häiriötilanteissa. Turvallisuusverkko parantaa valtiojohdon päätöksenteon edellytyksiä, tilannekuvan muodostamista ja viranomaisten välistä tietojenvaihtoa. Yhtenäisellä TUVE-ratkaisulla poistetaan myös yksittäisten viranomaisten tarve itse rakentaa ja ylläpitää turvallisuuden ja varautumisen vaatimukset täyttäviä tietoliikenneyhteyksiä, laitetiloja ja muita tieto- ja viestintäteknisiä ratkaisuja.

Valtiovarainministeriö vastaa ohjauksesta ja valvonnasta

Valtiovarainministeriö vastaa turvallisuusverkkotoiminnan strategisesta ja taloudellisesta ohjauksesta sekä tieto- ja viestintäteknisen varautumisen, valmiuden ja turvallisuuden ohjauksesta. Valtiovarainministeriö vastaa myös turvallisuusverkon palvelutuotannon ohjauksesta ja valvonnasta.

Valtiovarainministeriön ohjaustehtävää tukee valtioneuvoston asettama turvallisuusverkkotoiminnan neuvottelukunta. Neuvottelukunnassa ovat edustettuina valtioneuvoston kanslia, ulkoasiainministeriö, sisäministeriö, puolustusministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, puolustusvoimat, Huoltovarmuuskeskus sekä Suomen Kuntaliitto.

Suomen Erillisverkot, HALTIK ja Valtori palveluntuottajina

Turvallisuusverkon verkko- ja infrastruktuuripalveluja tuottaa valtion kokonaan omistaman Suomen Erillisverkot Oy:n tytäryhtiö Suomen Turvallisuusverkko Oy.

Tieto- ja viestintäteknisiä palveluja ja integraatiopalveluja tuottaa Hallinnon tietotekniikkakeskus HALTIK lain mukaisen siirtymäkauden ajan, enintään vuoden 2016 loppuun saakka. Siirtymäkauden jälkeen HALTIKin vastuulla oleva palvelutuotanto siirtyy Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtoriin.

Turvallisuusverkkotoiminta erotetaan palveluntuottajissa hallinnollisesti, toiminnallisesti ja taloudellisesti muusta toiminnasta.

Eduskunta seuraa toimeenpanoa

TUVE-lain toimeenpanoa ja turvallisuusverkkotoiminnan toteutumista seurataan ja arvioidaan eduskunnan edellyttämällä tavalla. Hallintovaliokunnalle annetaan vuoden 2016 valtiopäivien loppuun mennessä kirjallinen selvitys uudistuksen toimeenpanosta.

Lisätietoa

Laki julkisen hallinnon turvallisuusverkkotoiminnasta, 10/2015

Valtioneuvoston asetus julkisen hallinnon turvallisuusverkkotoiminnasta, 1109/2015

Hallinnon turvallisuusverkkotoiminnan turvallisuuskoulutuksen toteutusohje, 19/2013

TUVEn turvallisuussopimuksen toimeenpano-ohje, 18/2013

Suomen Turvallisuusverkko Oy

Suomen Erillisverkot Oy

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori

Yhteystiedot

Pääsihteeri
Timo Saastamoinen
puh. 02955 30446
etunimi.sukunimi@vm.fi