FI SV

Tehtävissä onnistumisen edellytykset

 

Valtionhallinnon johto on hallituksen voimavara, jonka sitoutuminen, kyvykkyys ja toimintaedellytykset vaikuttavat ratkaisevasti yhteiskunnallisten tavoitteiden toteutumiseen. Mielekkäät tehtäväkokonaisuudet ja ammattimainen suoriutumisen johtaminen tukevat johtamistehtävissä onnistumista.  Keskeisiä vaiheita suorituksen johtamisessa ovat tavoitteista sopiminen ja ohjaus ja tuki tavoitteiden saavuttamiseksi sekä tulosten arviointi ja tarvittavat kehittämis-, palkitsemis- ja tukitoimet.

Johdon tulos- ja kehityskeskustelut

Tulos- ja kehityskeskustelut on tärkeää käydä myös kaikkien johtajien ja heidän esimiestensä välillä. Keskustelut on tarpeen käydä ainakin kerran vuodessa ja muutoin tarpeen mukaan. Keskusteluissa käsitellään johtajan tavoitteita ja niiden priorisointia sekä toiminnan suuntaamista ja tulosten arviointia ja arvioidaan johtajan henkilökohtaista kehittymistä johtamistehtävässään.

Johtamissopimukset tulosohjauksen tukena

Keskeinen työkalu valtionhallinnon ylimmän johdon tavoitteiden asetannassa ja tuloksellisuuden seurannassa on johtamissopimus. Osana toimintayksikön ohjausprosessia johtamissopimuksen tulee olla yhteensopiva tulossopimuksen ja budjettikehyksen kanssa. Virastojen tulossopimukset määrittävät toiminnan tavoitteet eli sen mitä tehdään ja johtamissopimukset sen, miten tavoitteisiin johdetaan. Olennaista sopimusten laatimisessa on toimiva keskusteluyhteys johtajan ja hänen esimiehensä välillä. Se mahdollistaa sopimisen myös johtajan tarvitsemista kehittämistoimista ja tuesta. Johtamissopimusmenettely on ollut käytössä valtionhallinnossa vuodesta lähtien 2005. Valtiovarainministeriön uudisti ohjeistusta 1.2.2013. Vuonna 2016 johtamissopimus on tehty noin puolelle valtionhallinnon ylimpään johtoon kuuluvista.

 

Hallituksen johtamista koskevan kärkihankkeen tavoitteena on, että kaikissa ministeriöissä on käytössä hallinnon uudistumista edistävät johtamissopimukset vuonna 2017. Johtamissopimukset tehdään myös ministeriöiden kansliapäälliköille. Johtamissopimuksia kehitetään ja tavoitteena on, että johtamissopimusmalli on mielekäs ja hyödyllinen myös johtajien itsensä kannalta ja siihen liittyvän menettelyn tarkoituksenmukaisen yksinkertainen.

 

Tehtävien palkitsevuus

 

Mielekkäillä johtamistehtävillä, hyvillä kehittymismahdollisuuksilla ja kokonaisuutena kilpailukykyisillä palvelussuhteen ehdoilla varmistetaan valtiotyönantajan kilpailukyky työmarkkinoilla. Valtion on kaikkina aikoina kyettävä houkuttelemaan palvelukseensa ja kyettävä pitämään palveluksessa päteviä ja kehittyviä johtajia ja esimiehiä.

Erityisesti taloudellisesti tiukkoina aikoina on tärkeää ottaa käyttöön ja kehittää monipuolisesti erilaisia palkitsemisen keinoja. Tällaisia voivat olla esimerkiksi erilaiset osaamisen kehittämiskeinot, kuten uudentyyppiset, mahdollisesti vastuullisemmat työtehtävät, koulutus tai osaamisen syventäminen tai laajentaminen liikkuvuuden ja henkilökierron avulla. Suunnitelmallinen osaamisen kehittäminen ja joustavat uramahdollisuudet ja urapolkuvaihtoehdot ovat tärkeitä kannustimia valtionhallinnon tehtävissä. Yhteiskunnallisesti merkittävät tehtävät ja toiminnan arvoperusta ovat myös valtion valtteja johtajista ja muusta henkilöstöstä kilpailtaessa.

 

Lisätietoa

 

Valtion ylimmän virkamiesjohdon tulospalkkiojärjestelmä, päätös 10.11.2009 (ks. liitteet alla)

Johtamissopimus- ja tulospalkkiomenettely:

Valtion ylimmän virkamiesjohdon tulospalkkiojärjestelmä muutostilanteessa, päätös 20.1.2015
Valtion ylimmän virkamiesjohdon tulospalkkiojärjestelmän muutos, päätös 25.6.2015
Sovittu mikä sovittu – johtamissopimustyöryhmän loppuraportti 2016
Tulosohjaus
Valtionhallinnon henkilökierto-opas 2012

Yhteystiedot

Neuvotteleva virkamies
Riitta Bäck
puh. 02955 30116
etunimi.sukunimi@vm.fi

Finanssineuvos
Ari Holopainen
puh. 02955 30520
etunimi.sukunimi@vm.fi