FI SV

Yhteinen kehittäminen ja verkostot

 

Vastuu valmentautumisesta on ensisijaisesti johtajilla itsellään sekä ministeriöillä ja virastoilla. Näin otetaan parhaiten huomioon johtamistehtävien moninaiset vaatimukset ja johtajien yksilölliset kehityspolut. Toisaalta on tärkeää, että johtamisen perusta ja käytännöt ovat riittävän yhtenäiset. Näin edistetään johtamisen laatua koko valtionhallinnossa. Tätä varten tarvitaan yhteisiä kehittämistoimia, muun muassa yhteistä johtamisvalmennusta. Yhteiset asiat on järkevää tehdä yhteisesti sekä valmennuksen hyötyjen että taloudellisuuden näkökulmasta.

Uran hallinnassa otetaan huomioon, että erityisesti ylimmän johdon tehtävissä vaaditaan monipuolista osaamista. Urasuunnittelu on nähtävä valmiuksien luomisena vaativampiin tai ammatillisilta vaatimuksiltaan toisenlaisiin tehtäviin, ei ennalta määrätyksi suljetuksi poluksi. Periaatteena on, että johtamisuralla eteneminen edellyttää näyttöjä sekä tuloksellisesta toiminnasta että yleensä johtajana kehittymisestä.

Valtiovarainministeriö tukee valtionhallinnon johdon verkottumista ja valmentautumista. Ministeriö järjestää ylimmälle johdolle tarkoitettua Valtionhallinnon johdon foorumia ja sen piirissä pienryhmätoimintaa ja toteuttaa jo vaativissa johtamistehtävissä oleville johtajille tarkoitettua Tulevaisuuden johtajat–ohjelmaa. Ylimmän johdolle  ja Tulevaisuuden johtajat – ohjelman käyneille järjestetään myös yhteistilaisuuksia, kuten Johdon päivää. Lisäksi järjestää yhdessä henkilöstöjohtajien verkoston kanssa Valtion henkilöstöjohdon foorumia. Samoin se on mukana HAUS kehittämiskeskus Oy:n tarjoamien johtamisvalmennusohjelmien, muun muassa uusien esimiesten perehdyttämisohjelman toteutuksessa.

Valtiovarainministeriön tehtäviin kuuluu myös laaja yhteistyö erilaisten kehittämisorganisaatioiden kanssa niin kansallisesti kuin kansainvälisesti. Keskeisenä tavoitteena on hyvin mallien ja toimivien käytäntöjen tuominen Suomen valtionhallinnon johdon kehittämiseen.

 

Tulevaisuuden johtajat -ohjelma

Valtiovarainministeriö on toteuttanut ylimmän johdon potentiaalille ja ylimmän johdon tehtäviin juuri tulleille suunnattua Tulevaisuuden johtajat – ohjelmaa vuodesta 2008. Vuonna 2017 järjestetään kurssi 9, jonka jälkeen ohjelman on käynyt yhteensä 280 vaativissa tehtävissä olevaa valtionhallinnon johtajaa. Valtiovarainministeriö valitsee osanottajat ministeriöiden esityksistä.

Tulevaisuuden johtajat -ohjelma on korkeatasoinen johdon kehittämisohjelma, joka tukee hallinnon kehittämisen ajankohtaisia tavoitteita. Ohjelmassa tarkastellaan julkisen johtamisen toimintaympäristöä, sen keskeisimpiä ilmiöitä ja merkittävimpiä Suomeen kohdistuvia muutosvoimia. Muutosjohtamista käsitellään organisaatioiden muutoskyvykkyyden, oman muutosjohtajuuden ja kokeilevan toimeenpanon näkökulmasta. Ohjelman konkreettisia tavoitteita ovat:

  • ammattimaisen johtamisen ja strategisen kyvykkyyden vahvistaminen,
  • julkisen johtamisen yhteisen arvopohjan ja lähtökohtien vahvistaminen ja
  • rohkean muutosjohtajuuden ja tulevaisuuden herkkyyden edistäminen.

Vuoden 2017 ohjelmassa on yhteensä neljä moduulia, joissa on yhteensä yhdeksän valmennuspäivää. Ohjelmaan sisältyy myös verkostotilaisuuksia sekä johtajuusarviointi ja henkilökohtainen palaute. Lisäksi valtiovarainministeriö järjestää ohjelman käyneille erilaisia jatkotilaisuuksia.

Valtiovarainministeriö tilaa ohjelman konsortiolta, jonka päätoteuttaja on HAUS kehittämiskeskus Oy ja toteuttajakumppaneita Aalto University Executive Education Oy ja Demos Helsinki. Lisäksi ministeriön yhteistyötahoja verkosto-osuuksien toteutuksessa ovat eduskunta, Suomen Kuntaliitto ja Elinkeinoelämän keskusliitto EK. Ohjelman rehtorina toimii pääjohtaja Arvo Kokkonen.

Yhteystiedot

Finanssineuvos
Ari Holopainen
puh. 02955 30520
etunimi.sukunimi@vm.fi

Neuvotteleva virkamies
Johanna Nurmi
puh. 02955 30171
etunimi.sukunimi@vm.fi

Valtionhallinnon johdon foorumi ja pienryhmät

Valtiovarainministeriö on järjestää ministeriöiden ja virastojen ylimmälle virkamiesjohdolle tarkoitettuja Valtionhallinnon johdon foorumi –tapaamisia. Näiden tarkoitus on lisätä johdon keskinäistä vuorovaikutusta ja avointa keskustelua niin ajankohtaisista asioista kuin pitkän ajan kehittämiskysymyksistäkin. Tilaisuuksiin on osallistunut ulkopuolisten asiantuntijoiden lisäksi poliittista johtoa.

Johdon foorumeja järjestetään kaksi tai kolme kertaa vuodessa puolen päivän ja tarvittaessa pitempinäkin tilaisuuksina. Lisäksi valtiovarainministeriö kutsuu foorumin lyhyisiin aamukahvitilaisuuksiin tarpeen mukaan muutaman kerran vuodessa. Joihinkin tilaisuuksiin voidaan esillä olevan aiheen mukaan kutsua myös muuta johtoa, esim. Tulevaisuuden johtajat –ohjelman käyneitä.

Valtionhallinnon johdon foorumin piirissä toimii pienryhmiä, joiden tavoitteena on lisätä ylimmän johdon mahdollisuuksia tutustua toisiinsa, vaihtaa kokemuksia ja tukea heitä heidän johtamistehtävissään. Vuonna 2016 mukana on neljä ryhmää, joissa on yhteensä 30 johtajaa.

Kokemusten pohjalta pienryhmille on pidetty hyvinä seuraavia toimintaperiaatteita:

  • Ryhmät ovat vapaamuotoisia vertaistukiryhmiä ilman valmista agendaa. Ryhmät sopivat itse toimintatavoistaan ja keskusteluteemoistaan.
  • Olemassa olevat ryhmät jatkavat ja niitä täydennetään tarvittaessa uusilla tulokkailla.
  • Tarpeen mukaan perustetaan uusia kuuden - kahdeksan hengen ryhmiä. Tavoitteena on, että ryhmien jäsenet edustaisivat monipuolisesti valtionhallinnon eri tehtäväalueita.
  • Valtiovarainministeriö on osallistuu ryhmien toimintaan ja siten edistää valtionhallinnon johdon ja ministeriön välistä vuoropuhelua ottaen esille ajankohtaisia teemoja. Ministeriön asiantuntijat tarvittaessa tukevat muutoinkin ryhmien toimintaa.

Käytännössä kustakin ryhmästä on muodostunut oman näköisensä. Ryhmät ovat kokoontuneet keskimäärin noin neljä kertaa vuodessa. Yhtenä toimivana käytäntönä on ollut kiertävä puheenjohtajuus ja ryhmän kokoontuminen vuorollaan eri jäsenten organisaatioissa. Tämä on mahdollistanut eräänlaisen syväsukelluksen kunkin jäsenen ajankohtaisiin johtamishaasteisiin.

Yhteystiedot

Finanssineuvos
Ari Holopainen
puh. 02955 30520
etunimi.sukunimi@vm.fi
Lainsäädäntöneuvos
Markus Siltanen
puh. 02955 30263
etunimi.sukunimi@vm.fi

Valtion henkilöstöjohdon foorumi

Valtionhallinnon henkilöstöjohdon foorumin tavoitteena on vahvistaa toisaalta valtiovarainministeriön ja virastojen ja toisaalta virastojen keskinäistä yhteistyötä ja verkottumista. Foorumin jäseniä ovat kaikki virastojen henkilöstöasioista vastaavat johtajat. Yhteistapaamisia on kaksi kertaa vuodessa. Yhteisten keskustelujen ja erikseen organisoitujen hankkeiden kautta foorumin jäsenet ovat osallistuneet myös henkilöstöpoliittisten linjausten valmisteluun. Foorumin työtä johtaa työvaliokunta, jossa valtiovarainministeriö on jäsenenä. Ministeriön henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto tarjoaa foorumille käytännön puitteet.

Yhteystiedot

Neuvotteleva virkamies
Johanna Nurmi
puh. 02955 30171
etunimi.sukunimi@vm.fi

Valtionhallinnon naisjohtajaverkosto

Naisjohtajat - uralla eteenpäin -verkoston LOGO

Johtajien tasaisempi sukupuolijakauma edistää johtamiskulttuurin muutosta ja johtamisvoimavarat monipuolistuvat ja vahvistuvat. Johto- ja esimiestehtävissä valtionhallinnossa työskenteleviä naisia kokoaa yhteen Naisjohtajat - uralla eteenpäin -verkosto. Verkostotapaamisissa käsitellään naisjohtajuuteen liittyviä kysymyksiä erilaisten alustusten pohjalta.

Valtiovarainministeriön valtionhallinnon kehittämisosasto koordinoi verkoston tapaamisia, osoitteiston ylläpitoa ja päivitystä sekä sähköpostilaatikkoa. Verkoston osoitteeseen naisjohtajat@vm.fi voi lähettää verkostoa koskevia kysymyksiä, tapahtumatietoja tai muita uutisia verkostolle välitettäviksi.

Uusina jäseninä verkostoon voivat ilmoittautua naisjohtajaverkostosta kiinnostuneet johto- ja esimiestehtävissä valtionhallinnossa työskentelevät naiset. Tapahtumien järjestelyvastuu kiertää ainakin jokaisessa ministeriössä, mutta myös muualta tulevat kutsut ovat erittäin tervetulleita.

Tilastotietoa: Naisten osuuden kehittyminen valtionhallinnon johtotehtävissä

Yhteystiedot

naisjohtajat@vm.fi

Hallitusneuvos
Kirsi Äijälä
puh. 02955 30172
etunimi.sukunimi@vm.fi
Työmarkkinasihteeri
Eija Mäkinen
puh. 02955 30369
etunimi.sukunimi@vm.fi

Verkostotapaamisia

Naisjohtajaverkoston vierailu Rikosseuraamuslaitokseen 13.6.2016 - naisjohtajien kuva rikosseuraamusalasta monipuolistui
Naisjohtajaverkosto ulkoasiainministeriön vieraana 8.12.2015
Naisjohtajaverkosto Museoviraston vieraana 11.6.2015
Naisjohtajaverkosto vierailulla sosiaali- ja terveysministeriössä 4.9.2013
Naisjohtajaverkosto vierailulla Tekesissä 6.2.2013
Naisjohtajaverkoston vierailu Tilastokeskukseen 19.9.2012
Naisjohtajaverkosto tutustumassa Suomenlinnaan 21.5.2012
Lisää verkostovierailuja vuosilta 2004 - 2011

Muita verkostoja

Valtionhallinnossa toimii useita kehittäjäverkostoja, joiden toiminta on arvokasta hallinnon ja johtamisen kehittämiselle. Näitä ovat muun muassa ministeriöiden kehittämispäälliköiden muodostama Kehikko, virastojen koulutuspäälliköiden Viva-verkosto ja Valtiokonttorin koordinoima Kaiku-verkosto. Yhä ajankohtaisempaa on kytkeä verkostoihin mukaan myös hallinnon ulkopuolisia tahoja eli yrityksiä, yhteisöjä ja tavallisia kansalaisia.

Ajankohtaisista hankkeissa hyödynnetään enemmän tai vähemmän vapaaehtoisuuden pohjalta syntyviä kehittämisverkostoja. Yhden verkoston muodostavat valtionhallinnon johdolle suunnattuihin yhteisiin valmennusohjelmiin (mm. Tulevaisuuden johtajat -ohjelma) osallistuneet. He ovat myös tärkeä voimavara, jota voidaan hyödyntää eri tavoin valtionhallinnon yhteisessä kehittämisessä. Valtiovarainministeriökin on ottanut käyttöön yhä enemmän sähköisiä tai virtuaalisia verkostoja LinkedIn:issä (mm. Hallinnon kehittäminen ja Tulosohjausverkosto) ja sittemmin myös Facebookissa.

 

Lisätietoa

Tulevaisuuden johtajat -ohjelman vaikuttavuus, raportti 1/2017
Johtoa tulevaan – yhteistä johtamisvalmennusta valtionhallinnossa
Tulevaisuuden johtajat -ohjelman arviointiraportti 22.1.2014
Aloittelijasta senioriksi - asiantuntijoiden kehitys- ja urapolut valtionhallinnossa, julkaisu 8a/2007