FI SV

Työhyvinvointi

Henkilöstön työhyvinvointi ja sen johtaminen sisältää henkilöstön työtyytyväisyydestä ja motivaatiosta huolehtimisen sekä fyysiseen ja henkiseen työkyvyn ylläpitoon ja parantamiseen yhteydessä olevia asioita. Hyvinvointiin liittyviä mittareita ovat:

  • työtyytyväisyysbarometri,
  • sairauspoissaolojen määrää ja frekvenssiä kuvaavat mittarit,
  • lähtövaihtuvuus,
  • työkyvyttömyyseläköityminen sekä
  • erilaiset työkykymittarit.

Luonnollisesti on tärkeää kiinnittää huomiota myös sairauspoissaoloista ja niiden hoidosta aiheutuviin kustannuksiin. Ensiarvoisen tärkeitä ovat myös menettelytavat ja oikein kohdennetut investointipanostukset, joilla voidaan ylläpitää ja parantaa työhyvinvointia.

Henkilöstön työtyytyväisyyttä on mitattu valtiolla vuodesta 2004 lähtien VMBaro -järjestelmällä. Organisaatiot, joilla VMBaro on käytössä, saavat järjestelmästä omien tietojensa lisäksi vertailutiedot erilaisilla luokituksilla koko valtiolta, hallinnonaloilta ja virastotyypeistä. Tällä hetkellä VMBarolla tehtävien työtyytyväisyystutkimusten piirissä on 65 -70 prosenttia valtion henkilöstä. Kyselyiden vastausprosentti oli vuonna 2015 yli 69 prosenttia eli suhteellisen korkea.

Työtyytyväisyyttä mitataan viisiportaisella asteikolla, jossa

1 = erittäin tyytymätön,
2 = tyytymätön,
3 = ei tyytymätön eikä tyytyväinen,
4 = tyytyväinen ja
5 = erittäin tyytyväinen.

Työtyytyväisyysindeksit saavat vastaavasti arvot 1 - 5 ja ne lasketaan ylemmille tasoille henkilön kysymyksittäisten indeksien aritmeettisina keskiarvoina.

Valtion henkilöstön työtyytyväisyys vuosina 2006 - 2015 (VMBaro)

Työtyytyväisyys 2015
Työtyytyväisyys 2015 (excel)
Kooste vuoden 2015 valtion henkilöstön työtyytyväisyystutkimuksen tuloksista muuttujittain
Kooste vuoden 2015 valtion henkilöstön työtyytyväisyystutkimuksen tuloksista muuttujittain (ecxel)

Linkki VMBaron kotisivulle

VMBaro

VMBarosta vastaa 1.7.2016 alkaen Valtiokonttori.

Yhteystiedot: vmbaro@valtiokonttori.fi

Sonja Kuusisto, puh. 0295 50 3319 (käyttöoikeudet ja raportointi)
Laura Salmi, puh. 0295 50 2494 (käyttöoikeudet)
Niina Turumäki, puh. 0295 50 3357 (sisältö ja kehittäminen)