FI SV

Luontoisedut

Luontoiseduilla tarkoitetaan Verohallinnon päätöksen mukaisia etuja, joita työntekijä saa työsuhteen perusteella työnantajalta muuna kuin rahana. Luontoisetuja voivat olla muun muassa ruokailu, matkapuhelimet, palvelusuhdeasunto sekä -auto.

Verotuksessa virka- tai työsuhteen perusteella saatu luontoisetu on veronalaista palkkaa. Verohallinto antaa vuosittain päätöksen luontoisetujen arvosta ja laskentaperusteista. Työsuhdematkalipun verotusarvo määräytyy tuloverolain 24 §:n mukaisesti. Tuloverolain 69 §:n mukaiset tavanomaiset ja kohtuulliset henkilökuntaetuudet eivät ole veronalaista tuloa.

Henkilöstöruokailu

Henkilöstöruokailusta ei ole olemassa virastoille erityisiä ohjeita, vaan virastot voivat päättää henkilöstöruokailun järjestämisestä osana omaa henkilöstöpolitiikkaansa. Valtion virastojen tulee pyrkiä järjestämään henkilöstölleen mahdollisuus edulliseen ateriointiin työvuoron aikana. Mahdollisuus henkilöstöruokailuun voidaan järjestää omassa tai useamman organisaation yhteisessä käytössä olevassa henkilöstöravintolassa, sopimusruokailuna yksityisessä ravitsemisliikkeessä tai laitosruokailuna oppilas- tai asiakasruokailun yhteydessä työpaikan sijainnista ja työaikamuodosta riippuen. Virasto voi tukea henkilöstöruokailua esimerkiksi osallistumalla henkilöstöravintolan tilakustannusten maksamiseen tai sopimalla ateriatuesta suoraan henkilöstöravintolan kanssa.

Kaksinkertainen tuki henkilöstöruokailuun ei ole tarkoituksenmukaista, joten ravintoedun käyttöönottoa palkansaajalle verotettavana luontoisetuna eli lounasseteleinä ei pidetä suositeltavana. Jos virasto kuitenkin päätyy niiden käyttöönottoon, siihen tulisi aina olla esim. työpaikan sijainnista tai poikkeuksellisista työajoista johtuva perusteltu syy.

Matkapuhelimet

Matkapuhelin voidaan myöntää virkamiehelle tai työntekijälle myös luontoisetuna, mikäli työtehtävät niin edellyttävät. Tällöin työn luonne on sellainen, että virkamiehen tai työntekijän edellytetään olevan tavoitettavissa normaalia enemmän virkapaikan ja virka-ajan ulkopuolella. Puhelimen hankinnasta ja siitä aiheutuvista kustannuksista vastaa asianomainen virasto.

Autoetu

Valtion virka-autot on tarkoitettu virkakäyttöön eli virka-ajoa varten. Valtion ylimmän virkamiesjohdon tehtävien hoito edellyttää tehokasta ajankäyttöä, jolloin ylimmällä johdolla on tarvittaessa joissain tilanteissa mahdollisuus virka-auton käyttöön myös yksityisajoihin. Valtiovarainministeriön päätöksessä, 29.5.2001 nro 12/329/200, Virka-auton käyttö luontoisetuna,  on lueteltu virat, joihin virka-auton käyttö liittyy luontoisetuna. Edun vahvistaminen virkaan kuuluvaksi ei sinänsä saa aikaan veroseuraamusta. Päätös rajaa edun lähtökohtaisesti satunnaiseen käyttöön.

Palvelussuhdeasunnot

Joillakin valtion virastoilla (esim. puolustusvoimat ja Rajavartiolaitos) on käytettävissä asuntoja, joita ne voivat vuokrata palveluksessaan olevalle henkilökunnalle. Valtion palvelussuhdeasunnoista ei ole olemassa erityisiä säädöksiä eikä ohjeita, vaan niiden vuokraamisessa noudatetaan soveltuvin osin asuinhuoneiston vuokrauksesta annettua lakia sekä virastojen omia sisäisiä ohjeita.

Jos palvelussuhdeasunnon vuokra on käypää tasoa alhaisempi, katsotaan vuokralaisen saavan asuntoetua. Asuntoetu lisätään palkkaan ja siitä maksetaan veroa. Ellei asuntoetua ole sovittu osaksi palkkausta, valtion palvelussuhdeasunnoissa pyritään yleensä noudattamaan paikallista vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen hintatasoa, jotta verotuksellista asuntoetua ei syntyisi.

Lisätietoja

Luontoisedut verotuksessa (Verohallinto)

Yhteystiedot

Neuvotteleva virkamies
Anna Kaarina Piepponen
puh. 02955 30462
etunimi.sukunimi@vm.fi

Neuvotteleva virkamies
Riitta Bäck
puh. 02955 30116
etunimi.sukunimi@vm.fi