FI SV

Valtion virka- ja työehtosopimus

Virka- ja työehdot

Valtion henkilöstön oikeusasemasta säädetään virkamiesten osalta valtion virkamieslaissa ja -asetuksessa ja työsopimussuhteessa olevan henkilöstön osalta työsopimuslaissa. Virkaehtosopimuslaissa säädetään virkasuhteen ja työehtosopimuslaissa työsuhteen ehtojen sääntelyjärjestelmästä.

Lisäksi valtion virkamiesten osalta neuvottelumenettelystä on sovittu virkaehtosopimuslainsäädäntöä täydentävällä valtion pääsopimuksella. Valtion neuvottelu- ja sopimusjärjestelmän mukaisesti sovitaan keskustason virka- ja työehtosopimuksin ja virastotason tarkentavin virkaehtosopimuksin ja työehtosopimuksin virkamiesten ja työntekijöiden palvelussuhteen ehdoista.

Lisätietoa

Valtion virka- ja työehdot 2014 - 2017, julkaisu 10a/2014
Julkaisua myy Tampereen Yliopistopaino / Juvenes Print / verkkokauppa: asiakaspalvelun yhteystiedot
Sopimukset (linkki sivulle)
Määräykset työajan pidennyksen toimeenpanosta, 4.10.2016
Sopimuskauden 2014 - 2017 toisen jakson palkkaratkaisun toimeenpanomääräykset, 1.9.2015
Sopimuskauden 2014 - 2017 toimeenpano- ja neuvottelumääräykset, 3.12.2013

Valtion virkamieslaki, 19.8.1994/750 (Finlex)
Valtion virkamiesasetus, 14.11.1994/971 (Finlex)

Valtion virkaehtosopimuslaki, 6.11.1970/664 (Finlex) 
Valtion virkaehtosopimusasetus, 23.12.1987/1203 (Finlex) 
Valtion virkaehtosopimusasioiden pääsopimus, 21.12.1993       
Työsopimuslaki, 26.1.2001/55 (Finlex)
Työehtosopimuslaki, 7.6.1946/436 (Finlex)
Laki työriitojen sovittelusta, 27.7.1962/420 (Finlex)