FI SV

Vuosilomat

Valtion henkilöstön vuosilomista on sovittu valtion virka- ja työehtosopimuksessa vuosilomista. Virkamiehien ja työntekijöiden lomiin sovelletaan myös vuosilomalakia.

Vuosiloman pituus määräytyy ansaintaperiaatteen mukaisesti. Täysi lomanmääräytymiskuukausi on sellainen lomanmääräytymisvuoden kalenterikuukausi, jonka aikana virkamies on ollut virassa vähintään 18 päivää tai työntekijä työssä 14 päivänä. Eräissä tapauksissa riittää, että virkamies tai työntekijä palvelussuhteensa mukaisesti on ollut työssä vähintään 35 tuntia.

Alle vuoden kestäneissä palvelussuhteissa lomaa ansaitaan 2 päivää kuukaudessa eli 24 päivää lomanmääräytymisvuoden aikana. Yli vuoden mutta alle 15 vuotta palvelleet ansaitsevat enimmillään 30 päivää ja yli 15 vuotta palvelleet enimmillään 38 päivää lomanmääräytymisvuoden aikana.

Lomapäiviksi lasketaan kaikki arkipäivät lauantaita lukuunottamatta. Loma annetaan pääsääntöisesti lomakautena, joka on 1.6.–30.9. välinen aika, mutta loman voi pitää muunakin aikana lomavuoden kuluessa tai ennen seuraavan vuoden syyskuun loppua. Virastoissa voidaan sopia joustavasti vuosilomien pitämisen ajankohdista tiettyjä vuosilomasopimuksen vähimmäisehtoja noudattaen. Vuosilomia on suunniteltava etukäteen ja vuosilomat on järjestettävä niin, että niistä on mahdollisimman vähän haittaa viraston normaalille toiminnalle.

Loman ajalta maksetaan kuukausipalkkaus normaalisti, ellei henkilön loma-ajan palkka määräydy prosenttiperusteisesti. Kuukausipalkkaisen virkamiehen ja työntekijän vuosilomapalkan laskenta on muuttunut 1.4.2014 lukien, jos hänen työaikansa ja palkkauksensa on muuttunut lomanmääräytymisvuoden aikana. Tällöin hänelle maksetaan vuosiloma-ajan palkka prosenttiperusteisesti laskettuna. Loma-ajan palkka on palvelussuhteen keston mukaisesti joko 9,0 prosenttia, 11,5 prosenttia tai 14,5 prosenttia henkilön lomanmääräytymisvuoden normaalityössäoloajan ansiosta. Muutos koskee 1.4.2013 jälkeen ansaittuja lomia. Tarkemmat määräykset asiasta ovat lomasopimuksen soveltamismääräyksissä ja -ohjeissa.

Lisäksi maksetaan lomarahaa, jonka suuruus on 4, 5 tai 6 prosenttia lomarahan maksukuukautta edeltävän kuukauden kuukausipalkasta kerrottuna täysien lomanmääräytymiskuukausien lukumäärällä. Prosentin suuruus riippuu työsuhteen kestosta.

Vuosiloman siirtäminen työkyvyttömyyden vuoksi on 1.4.2014 alkaen mahdollista ilman omavastuuaikaa (karenssia), vaikka sairaus olisi alkanut loman aikana. Vuosiloman siirto sairauden vuoksi edellyttää henkilön omaa pyyntöä ja sitä, että hän toimittaa työkyvyttömyydestään lääkärintodistuksen tai viraston harkinnan mukaan muun luotettavan selvityksen. Loman siirtomahdollisuus koskee kaikkia vuosilomia riippumatta siitä, koska ne on ansaittu.

Peruskäsitteitä

Lomanmääräytymisvuosi on 1.4. alkava ja 31.3. päättyvä ajanjakso.

Lomapäivä on arkipäivä. Arkipäiväksi ei lueta lauantaita, itsenäisyyspäivää, jouluaattoa, juhannusaattoa, pääsiäislauantaita eikä vapunpäivää.

Säästövapaa on lomavuoden varsinaisista lomapäivistä myöhemmin pidettäväksi siirretty loman osa.

Lisätietoa

Sopimukset (linkki sivulle) 
Valtion virkamiesten ja työntekijöiden vuosilomia koskevat soveltamismääräykset ja -ohjeet, määräys/ohje 9.1.2017
Valtion virkamiesten ja työntekijöiden vuosilomia koskevat soveltamismääräykset ja -ohjeet, 27.4.2015
Vuosilomalaki, 18.3.2005/162 (Finlex)

Yhteystiedot

Neuvotteleva virkamies
Joanna Autiovuori 
puh. 02955 30268
etunimi.sukunimi@vm.fi

Neuvotteleva virkamies     
Lauri Liusvaara
puh. 02955 30126
etunimi.sukunimi@vm.fi