Siirry suoraan sivun tekstisisältöön
Suurenna tekstiä Pienennä tekstiä

Tarkennettu haku  |  A-Ö-hakemisto  |  Ohje

Etusivu / Valtiontalous / Valtionhallinnon hankintatoimi

Valtionhallinnon hankintatoimi

Julkisten hankintojen vuosittainen määrä on noin 22,5 miljardia euroa, mikä vastaa noin 15 % osuutta bruttokansantuotteesta. Valtionhallinnon hankintojen osuus on noin 4,5 miljardia euroa vuodessa, josta noin 3,2 miljardia euroa on tavaroiden ja palveluiden hankintaa.

Valtionhallinnon yksiköiden tekemät hankinnat tulee pääsääntöisesti kilpailuttaa. Kilpailuttamista koskeva suomalainen lainsäädäntö perustuu Euroopan yhteisöjen hankintadirektiivien (2004/18/EY ja 2004/17/EY) ja maailmankauppajärjestön (WTO) julkisten hankintojen sopimukseen. Sääntely tähtää julkisten hankintojen avoimeen kilpailuttamiseen, tarjoajien tasapuoliseen ja syrjimättömään kohteluun sekä julkisten varojen tehokkaaseen käyttöön.

Valtionhallinnon hankintatoimen yleinen ohjaus ja kehittäminen kuuluu valtiovarainministeriön tehtäviin. Valtiovarainministeriö asetti  14.5.2012 valtion hankintatoimen neuvottelukunnan tukemaan valtion hankintatoimen kehittämistä. Neuvottelukunnan toimikausi jatkuu vuoden 2014 loppuun.

Julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön valmistelu kuuluu työ- ja elinkeinoministeriön tehtäviin.

Yhteishankinnat valtionhallinnossa

Valtionhallinnossa yhteisesti kilpailutettavia hankintoja koskeva uusi talousarviolain 22 a § (447/2006) tuli voimaan 1.9.2006. Säännöstä tarkentava valtioneuvoston asetus valtionhallinnon yhteishankinnoista (765/2006) tuli voimaan 8.9.2006. Edellä mainitut säännökset mahdollistavat, että valtionhallinnossa voidaan kilpailuttaa keskitetysti tavanomaisten tavaroiden ja palveluiden sekä laajasti käytettävien tietoteknisten laitteiden, ohjelmistojen ja hallinnon yhteisten tietojärjestelmien hankintoja. Valtionhallinnossa keskitetysti kilpailutettavat tavarat ja palvelut on määritelty valtiovarainministeriön päätöksellä valtionhallinnon yhteishankinnoista (766/2006, muutettu 594/2008 ja 650/2009).

Hankintayksiköitä velvoittava keskitetty kilpailuttaminen käynnistetään valtiovarainministeriön päätöksellä. Päätöksessä määrätään, mitkä tuotteet ja palvelut valtionhallinnossa hankitaan keskitetysti kilpailutettua sopimusta käyttämällä, ja nimetään hankinnan kilpailuttava yhteishankintayksikkö.

Valtion hankintatoimen tavoitteet

Valtion virastojen ja laitosten hankintatoimen tulee olla johdettu kokonaisuus ja sen toteutus suunniteltua, tehokasta ja laadukkuuteen tähtäävää. Hankintatoimessa tulee pyrkiä julkisten varojen tehokkaaseen käyttöön ja hankintojen lainmukaiseen toteuttamiseen. Viraston tai laitoksen johto vastaa organisaation hankintatoimen järjestämisestä ja toiminnan lainmukaisuudesta.

Valtion virastojen ja laitosten tulee pyrkiä järjestämään hankintatoimensa mahdollisimman taloudellisesti. Virastoilla ja laitoksilla on mahdollisuus hyödyntää hankinnoissaan valtiokonsernille keskitetysti kilpailutettuja puitesopimusjärjestelyjä ja hankintatoimea tukevien organisaatioiden hankintaosaamista.

Valtion hankintatoimea tukevat organisaatiot:

Keskitettyä kilpailuttamista valtionhallinnon käyttöön tarvittavissa tavaroissa ja palveluissa tekee valtion yhteishankintayksikkönä toimiva Hansel Oy. Tietoa keskitetysti kilpailutetuista hankintasopimuksista löytyy Hanselin verkkosivuilta.

Valtionhallinnon toimitila- ja tilapalveluiden hankintaosaajana toimii Senaatti-kiinteistöt.

Sivu tulostettavassa muodossa

Lisätietoa

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot

Valtion hankintastrategia

Valtion hankintakäsikirja

Yhteishankintojen kustannusvaikutus

Valtion hankintatoimen neuvottelukunta

Tietoa näistä sivuista

Valtiovarainministeriö PL 28 00023 VALTIONEUVOSTO puhelin 0295 16001 valtiovarainministerio@vm.fi