Gå direkt till sidans textinnehåll
Förstora texten Förminska texten

Startsida / Statsfinanserna / Statsförvaltningens upphandlingsverksamhet

Statsförvaltningens upphandlingsverksamhet

Det årliga beloppet för offentliga upphandlingar uppgår till ca 22,5 miljarder euro, vilket motsvarar ungefär 15 % av bruttonationalprodukten. Statsförvaltningens andel är ungefär 4,5 miljarder euro per år, varav 3,2 miljarder euro består av upphandling av varor och tjänster.

De upphandlingar som enheter inom statsförvaltningen genomför ska i regel konkurrensutsättas. Den finländska lagstiftning som gäller konkurrensutsättning baserar sig på Europeiska gemenskapernas upphandlingsdirektiv (2004/18/EG och 2004/17/EG) och på världshandelsorganisationens (WTO) avtal om offentliga upphandlingar. Målet med regleringen är att upphandlingarna konkurrensutsätts öppet, att anbudsgivarna behandlas jämlikt och icke-diskriminerande och att offentliga medel används effektivt.

Den allmänna styrningen och utvecklingen av statsförvaltningens upphandlingsverksamhet hör till finansministeriets uppgifter.

Beredningen av lagstiftning som gäller offentliga upphandlingar hör till arbets- och näringsministeriets uppgifter.

Gemensamma upphandlingar inom statsförvaltningen

Den nya 22 a § i lagen om statsbudgeten (447/2006) som gäller upphandlingar som ska konkurrensutsättas samordnat inom statsförvaltningen, trädde i kraft den 1 september 2006. Statsrådets förordning om samordnad upphandling inom statsförvaltningen (765/2006), vilken specificerar bestämmelsen, trädde i kraft den 8 september 2006. De ovan nämnda bestämmelserna gör det möjligt för statsförvaltningen att genomföra centraliserade konkurrensutsättningar för sedvanliga varor och tjänster, för datatekniska anordningar och program som används i stor omfattning samt för informationssystem som är gemensamma för förvaltningen. De sedvanliga varor och tjänster som konkurrensutsätts centraliserat inom statsförvaltningen har definierats i finansministeriets beslut om samordnad upphandling inom statsförvaltningen (766/2006, ändrad genom 594/2008).

Centraliserad konkurrensutsättning, som är förpliktande för upphandlingsenheterna, inleds genom finansministeriets beslut. I beslutet fastställs de produkter och tjänster som skaffas genom samordnad upphandling inom statsförvaltningen, och utses den enhet för samordnad upphandling som ordnar en anbudstävling.

Målen med statens upphandlingsverksamhet

Statliga ämbetsverks och inrättningars upphandlingsverksamhet ska vara en ledd helhet, och den ska verkställas på ett planenligt, effektivt och kvalitetsinriktat sätt. Upphandlingsverksamheten ska sträva mot effektiv användning av offentliga medel och lagenligt genomförande av upphandlingar. Ett ämbetsverks eller en inrättnings ledning ansvarar för ordnandet av organisationens upphandlingsverksamhet och för verksamhetens lagenlighet.

Statliga ämbetsverk och inrättningar ska ordna sin upphandlingsverksamhet så ekonomiskt som möjligt. Ämbetsverken och inrättningarna kan i samband med sina upphandlingar utnyttja ramavtalsarrangemang som konkurrensutsatts centraliserat för statskoncernen, samt upphandlingskompetens inom organisationer som stödjer upphandlingsverksamheten.

Organisationer som stödjer upphandlingsverksamheten:

Hansel Ab, som är statens enhet för samordnade upphandlingar, utför centraliserad konkurrensutsättning av varor och tjänster som behövs inom statsförvaltningen. Information om centraliserat konkurrensutsatta upphandlingsavtal finns på Hansels webbplats.

Senatfastigheter är upphandlingsexpert när det gäller statsförvaltningens verksamhetsutrymmen och lokaliteter.

Utskriftsversion

Information om nättjänsten

Finansministeriet PB 28 00023 STATSRÅDET Tel. 0295 16001 E-mail: valtiovarainministerio@vm.fi