Gå direkt till sidans textinnehåll
Förstora texten Förminska texten

Startsida / Statsfinanserna / Statens egendom och fastighetsväsen

Statens egendom och fastighetsväsen

Statens egendom

Det slutliga beloppet i statens balansräkning var enligt bokslutet från 2007 ca 48 miljarder euro, varav de största egendomsposterna utgjordes av materiella nyttigheter samt anläggningstillgångsvärdepapper och andra långfristiga placeringar som inkluderar bl.a. statens mark- och byggnadsegendom, väg- och övriga konstruktioner, ägarandelar i statliga affärsverk och i statliga och övriga bolag.

Senatfastigheter, som är ett statsägt affärsverk, sköter och förvaltar de fastighets- och byggnadstillgångar som huvudsakligen behövs i statens användning. Det slutliga beloppet i affärsverkets balansräkning var enligt den senaste fastställda balansräkningen från 2007 ca 5,6 miljarder euro, och omsättningen ca 650 miljoner euro. Affärsverkets ägarförvaltning inkluderar även omsättningstillgångar som ska realiseras med beaktande av öppna och icke diskriminerande förfaranden.

Väg-, järnvägs-, flygplats- och andra trafikområden som är i statens ägo hör i regel till kommunikationsministeriets verksamhetsområde. Ägarstyrningsavdelningen, som lyder under statsrådets kansli, svarar till centrala delar för statens bolagsägande inom branschen.

Statens skogs- och vattenregionegendom sköts av affärsverket Forststyrelsen, som lyder under jord- och skogsbruksministeriet. Ekonomiskogarna, nationalparkerna samt strandområden och -tomter som planlagts för strandbygge förvaltas av Forststyrelsen.

Nyaste uppgifter om statens förmögenhetssituation (tillgångar/skulder) och sammansättningen av egendomen framgår av statens bokslutsberättelse. Den innehåller också statliga affärsverks och fonders bokslutsberättelse.

Statens fastighetsväsen

Till finansministeriets verksamhetsområde hör enligt reglementet för statsrådet (262/2003) bl.a.

  • de allmänna grunderna för förvaltning, anskaffning, användning och överlåtelse av statens egendom,
  • statens fastighetsförmögenhet,
  • statens husbyggnadsverksamhet,
  • anskaffning och underhåll av ämbetslokaler, till den del ärendet inte hör till något annat ministeriums verksamhetsområde,
  • fastställandet av fastighetsenheter,
  • den allmänna styrningen av anskaffningen och användningen av lokaliteter för statens ämbetsverk och inrättningar samt anskaffandet av byggnadsmark för staten.

Med statens fastighetsförmögenhet avses bl.a. fastigheter i statens ägo, statsägda byggnader och andelar i dessa byggnader på någon annans mark och statsägda andelar i bostadsaktiebolag samt aktier i sådana bolag vilkas huvudsyfte är att äga eller förvalta fast egendom.

Affärsverket Senatfastigheter som sköter om statens fastighetsegendom

Affärsverket Senatfastigheter är ett affärsverk som lyder under finansministeriet, och som sköter om förvaltningen av statens fastighetsegendom samt hyrandet av verksamhetslokaler. Senatfastigheter producerar och tillhandahåller lokalitetstjänster i första hand åt kunder inom statsförvaltningen (in-house). Uthyrning av lokaler, investeringar samt utveckling och förvaltning av fastighetstillgångarna utgör grunden för servicen.

Senatfastigheter finansierar själv sin verksamhet i egenskap av affärsverk, och det omfattas inte av statens egentliga budgetekonomi. Riksdagen fattar emellertid årligen i samband med statsbudgeten de viktigaste beslut som styr Senatfastigheters verksamhet. Annars styrs Senatfastigheters verksamhet av den allmänna lagen om affärsverk samt den inrättningsspecifika särskilda lagen och av förordningar. Riksdagen och finansministeriet fastställer årligen ekonomiska och verksamhetsmässiga mål åt Senatfastigheter.

Utskriftsversion

Information om nättjänsten

Finansministeriet PB 28 00023 STATSRÅDET Tel. 0295 16001 E-mail: valtiovarainministerio@vm.fi