FI SV

Yhdistymisavustukset

Hallitus on antanut 24.9.2015 eduskunnalle esityksen, jonka mukaan kuntarakennelaista kumottaisiin säännökset kuntauudistuksen toteuttamisesta, jotka koskevat muun muassa kuntien velvollisuutta selvittää yhdistymistä, selvitysvelvollisuuden edellytyksiä, selvitysten määräaikoja sekä yhdistymisen taloudellista tukea. Muutokset on tarkoitus saada voimaan vielä vuoden 2015 aikana.

Kuntien yhdistyessä syntyvälle uudelle kunnalle maksetaan yhdistymisavustusta.

Yhdistymisavustus muodostuu yhdistyvien kuntien lukumäärän ja asukasmäärän mukaan määräytyvästä perusosasta sekä lisäosasta. Yhdistymisavustuksen perusosa määräytyy yhdistymisessä mukana olevien kuntien lukumäärän ja asukasmäärän perusteella seuraavasti:

Asukasmäärä alle 20 000 20 000–49 999 50 000–80 000 yli 80 000
Kuntien lukumäärä        
2 2 000 000 euroa 3 000 000 euroa 3 500 000 euroa 4 000 000 euroa
3–4 3 000 000 euroa 4 500 000 euroa 5 000 000 euroa 6 000 000 euroa
5–6 4 000 000 euroa 5 500 000 euroa 6 500 000 euroa 8 000 000 euroa
yli 6 5 000 000 euroa 7 000 000 euroa 8 000 000 euroa 10 000 000 euroa


Yhdistymisavustuksen lisäosaa maksetaan kuntajaon muutoksessa, jossa on mukana 4 f §:ssä tarkoitetun talousperusteen täyttävä kunta tai kuntia. Lisäosa on 150 euroa mainitun edellytyksen täyttävän kunnan asukasta kohden ja enintään miljoona euroa yhdistymistä kohden.

Yhdistymisavustuksen määrän voi laskea oheisella yhdistymisavustuslaskurilla.

Yhdistymisavustuksen saamisen edellytykset

  1. uusi kunta on 4 c–4 e §:ssä säädettyjen selvitysperusteiden osoittaman selvitysalueen mukainen;
  2. 4 d §:n 3 momentissa tarkoitetulla alueella uuteen kuntaan sisältyy työssäkäyntialueen keskuskunta;
  3. yhdistyminen toteutetaan 4 i §:ssä tarkoitetun ministeriön päätöksen tai erityisen kuntajakoselvityksen perusteella; taikka
  4. uuteen kuntaan sisältyy 4 f §:n 1 kohdassa tarkoitettu erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa oleva kunta.

Lisäksi edellytyksenä yhdistymisavustuksen maksamiselle on, että kuntien yhdistyminen tulee voimaan viimeistään vuonna 2017 ja kunnat ovat tehneet 6 §:ssä tarkoitetun yhdistymisesityksen viimeistään 4 h §:n 3 tai 4 momentissa tarkoitettuna ajankohtana.

Yhdistymisavustus tulee käyttää välttämättömiin kuntien yhdistymisen kustannuksiin, uuden kunnan palvelujärjestelmän kehittämiseen ja palvelujen tuottavuuden parantamiseen tai uuden kunnan talouden vahvistamiseen.

Yhdistymisavustuksen viimeistä maksuvuotta seuraavan vuoden loppuun mennessä kunnan tulee toimittaa ministeriölle tilintarkastajan lausuman sisältävä selvitys yhdistymisavustuksen käytöstä. Yhdistymisavustuksen takaisinperintään sovelletaan valtionavustuslakia.

Jos yhdistymisavustuksen maksukauden aikana kuntajakoa muutetaan siten, että kunnat olisivat oikeutettuja uuteen avustukseen, avustus lasketaan sen mukaan kuin aiemmin toteutettu muutos olisi toteutettu yhtä aikaa viimeksi toteutetun muutoksen kanssa. Aiemmin toteutetun muutoksen perusteella maksetun avustuksen ja uudelleen lasketun avustuksen erotus maksetaan viimeksi toteutetun kuntajaon muutoksen voimaantulovuotena ja sitä seuraavana kahtena vuotena.

Valtionosuuksien vähenemisen korvaaminen

Kuntarakennelain 1698/2009 44 §:n mukaan jos vuosina 2014–2017 voimaan tuleva kuntien yhdistyminen vähentää uuden kunnan valtionosuuksia verrattuna yhdistyvien kuntien yhteenlaskettuihin valtionosuuksiin, ministeriö myöntää uudelle kunnalle vähennyksen johdosta kuntien yhdistymisen voimaantulovuotena ja sitä seuraavina vuosina vuoden 2019 loppuun saakka valtionosuuksien vähenemisen korvausta.

Vuosina 2016–2017 voimaan tulevissa kuntien yhdistymisissä edellä tarkoitetun korvauksen saamisen edellytyksenä on, että kunnat ovat tehneet mainitun lain 6 §:ssä tarkoitetun yhdistymisesityksen viimeistään lain 4 h §:n 3 tai 4 momenteissa tarkoitettuna ajankohtana.

Vuotuinen korvauksen määrä saadaan vertaamalla uudelle kunnalle kuntien yhdistymisen voimaantulovuodelle maksettavia valtionosuuksia ja kotikuntakorvauksia niihin vastaaviin valtionosuuksiin ja kotikuntakorvauksiin, jotka yhdistyville kunnille olisi maksettu yhdistymisen voimaantulovuonna, jos kunnat eivät olisi yhdistyneet. Korvausta laskettaessa otetaan huomioon verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus sekä käyttökustannuksiin myönnettävä valtionosuus ja muu rahoitus, joista säädetään kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetussa laissa, opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetussa laissa (1705/2009) sekä vapaasta sivistystyöstä annetussa laissa (632/1998). Ministeriö laskee korvauksen määrän mainittujen lakien mukaisten valtionosuuksien myöntämisestä vastaavien ministeriöiden antamien tietojen perusteella.

Ministeriö maksaa korvaukset yhdistymisavustuksen yhteydessä (vuosittain kesäkuun loppuun mennessä). Jos kunnalle ei makseta yhdistymisavustusta, ministeriö maksaa korvaukset kunkin vuoden kesäkuun loppuun mennessä.

Vuoden 2015 alusta voimaan tullut kunnan peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmä on pääosin liitosneutraali. Muutoksia voi aiheutua kuitenkin verotuloihin perustuvasta valtionosuuksien tasauksesta sekä syrjäisyyden (syrjäisyysluku) perusteella maksettavasta valtionosuuden lisäosasta.

Yhteystiedot

Ville Salonen
Neuvotteleva virkamies
puh. 02955 30388

Anu Hernesmaa
Neuvotteleva virkamies
puh. 02955 30027