Yhteinen tiedon hallinta

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero VM075:00/2016

Asettaja valtiovarainministeriö

Toimikausi/aikataulu 1.10.2016 – 31.12.2018

Asettamispäivä 11.10.2016

sanastotyö metadata tiedonhallinta termipankit

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Digitalisaatio, kokeilut ja normien purkaminen

Kärkihankkeet Digitalisoidaan julkiset palvelut

Toimenpiteet Tiedon hallinnan välineet ja palvelumalli sekä Tiedonhallintalaki

Yhteyshenkilö
Suvi Remes, erityisasiantuntija

Tavoitteet ja tuotokset

Hankkeen päämääränä ovat käyttäjälähtöiset, helposti saatavat digitaaliset julkiset palvelut sekä niiden tarvitsema tiedon hallinnan prosessien digitalisointi.

Päämäärän edistämiseksi:
1) omadata julkisessa hallinnossa -työn kautta lisätään ymmärrystä omadata-lähestymistavan tarpeellisuudesta ja mahdollisuuksista hallinnossa ja julkisen hallinnon tietovarantojen hyödyntämisessä. Hankkeen työnä voidaan toteuttaa palvelu, jolla viranomaisten hallussa olevia tietoja saa käyttöön omadata-periaattein. Lisäksi kasvaneeseen ymmärrykseen perustuen voidaan antaa toimenpidesuosituksia tai jatkokehitysehdotuksia.
2) tiedon yhteentoimivuuden toteuttamiseksi luodaan hallinnon yhteinen menettelytapa ja tukipalvelu tietomääritysten tuottamiseen ja ylläpitoon. Työn tuloksena tiedon sähköisen käsittelyn ja koneluettavuuden edellytyksen kehittyvät. Myös tiedon laatu paranee ja siten sen hyödyntämispotentiaali päätöksenteon tukena. Tietomäärittelyn ja semanttisen yhtentoimivuuden osaamista vahvistetaan hallinnossa.
3) selvitetään toimintamallia ja jakeluratkaisua suurten ja monipuolisten tiedostojen siirtoon. Vahvistetaan Suomi.fi-palveluväylän hyödyntämistä.

Hankkeen toimenpiteillä luodaan edellytyksiä "samaa tietoa kysytään vain kerran" -toimintamallille.

Tiivistelmä

Hankkeen tehtävänä on vahvistaa ja tehostaa tiedon hallinnan kerrosta sähköisissä palveluissa ja tietovirroissa. Tähän sisältyvät seuraavat tehtäväkokonaisuudet:
1) omadata julkisessa hallinnossa
2) tiedon yhteentoimivuuden kehitystyö ja hallinnan malli (Yhteentoimivuusmenetelmä & alusta)
3) monikäyttöinen tiedon jakeluratkaisu

Lähtökohdat

Sipilän hallituksen kärkihankkeessa " Digitalisoidaan julkiset palvelut" rakennetaan julkiset palvelut käyttäjälähtöisiksi ja ensisijaisesti digitaalisiksi toimintatapoja uudistamalla. Digitalisaatio on hallituksen strategian läpileikkaava teema ja se on yksi avainkeinoista julkisen hallinnon tuottavuusloikassa. Kärkihankkeessa sitoutetaan julkinen sektori automatisoimaan ja digitalisoimaan toimintatapansa.

Yhtenä kärkihankkeen toimenpiteenä vahvistetaan periaatetta, että tietoa kysytään vain kerran ja hyödynnetään monipuolisesti. Samalla vahvistetaan kansalaisen oikeutta omiin tietoihin ja viranomaisen mahdollisuuksia käyttää tietoa. Toimenpidettä toteuttamaan on asetettu tämä hanke, jossa kehitetään yhteinen tiedon ja tietovarantojen hallinnan ja käytön asiakaslähtöinen malli ja tukipalvelut.

Hankkeelle rinnakkaisina etenevät yhteisen tiedon hallinnassa tarvittavien pitkän ajan linjausten ja lainsäädännön valmistelutoimenpiteet: yhteisen tietopolitiikan rakentaminen, joka määrittää pitkän aikavälin linjaukset tiedon hyödyntämiselle ja hallinnalle, sekä tiedonhallinnan lainsäädännön uudistaminen, joka varmistaa ja mahdollistaa tiedon käytön.