Yhteiskunnan turvallisuusstrategia

Valtioneuvosto on 16.12.2010 tehnyt periaatepäätöksen yhteiskunnan turvallisuusstrategiasta (YTS 2010). Strategia muodostaa varautumisen ja kriisijohtamisen yhteisen perustan yhteiskunnan kaikille toimijoille.

Yhteiskunnan turvallisuusstrategia on laadittu kaikissa tilanteissa turvattavien yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen näkökulmasta. Strategiassa määritetään:

  • yhteiskuntamme elintärkeät toiminnot ja niiden tavoitetilat,
  • elintärkeitä toimintoja vaarantavat uhkamallit ja niihin liittyvät mahdolliset häiriötilanteet,
  • toimintojen turvaamisen ja jatkuvuuden suunnittelun edellyttämät ministeriöiden strategiset tehtävät,
  • häiriötilanteiden hallinnan edellyttämät kriisijohtamisen perusteet,
  • strategian toimeenpanon seurannan ja kehittämisen sekä
  • varautumisen ja kriisijohtamisen harjoitteluun liittyvät periaatteet.

Yhteiskunnan turvallisuusstrategiassa on kiinnitetty erityistä huomiota kansainväliseen ulottuvuuteen sekä varautumisen ja kriisijohtamisen toimijakentän laaja-alaisuuteen. Elinkeinoelämän ja järjestöjen merkitys osana yhteiskunnan varautumista ja häiriötilanteiden hallintaa korostuu. Myös turvallisuustutkimusta käsitellään perusteellisemmin. Kuntien rooli on tuotu esille aikaisempaa korostetummin samoin kuin aluehallintouudistuksen vaikutukset.

Valtioneuvoston periaatepäätöksessä yhteiskunnan turvallisuusstrategiaksi on lueteltu joukko strategisia tehtäviä, jotka tulee kyetä hoitamaan kaikissa tilanteissa. Ministeriöt vastaavat näistä strategisista tehtävistä ja niitä vaarantaviin uhkiin varautumisesta.

Valtiovarainministeriön strategiset tehtävät periaatepäätöksen mukaan ovat:

Taloudellisten voimavarojen hankkiminen ja kohdentaminen

Ylläpidetään julkisen sektorin toimintakyvyn edellyttämät taloudelliset resurssit. Tähän liittyvät verotus mukaan lukien tullilaitos, taloudellisten voimavarojen uudelleen kohdentamisen sekä toiminta- ja taloussuunnittelu- ja talousarvioprosessit.

Rahoitusjärjestelmä ja rahahuolto

Mahdollistetaan kotitalouksien , yritysten ja julkisen sektorin rahoituksen sekä maksujen välityksen ja arvopaperikaupan järjestäminen tehokkaasti. Tähän liittyvät viranomaisten ja rahoitustoimialan yritysten yhteistyö sekä toiminnan turvaaminen teknisillä varajärjestelmillä. Kehitetään pankkien vakuutusyhtiöiden ja arvopaperimarkkinoiden valvontaa vastaamaan paremmin kansainvälistyneen toiminnan vaatimuksiin.

Valtionhallinnon IT-toimintojen ja tietoturvallisuuden sekä valtionhallinnolle yhteisten palvelujärjestelmien turvaaminen

Varmistetaan valtionhallinnon tietohallinnon toimivuus. Valtionhallinnon IT-toiminta sisältää tietohallinnon ohjauksen, tietoturvallisuuden, tietotekniikka-arkkitehtuurit ja menetelmät, tietojärjestelmät, sähköisen asioinnin, perustietotekniikan, tieto- ja puhelinliikenteen ja tietotekniikkapalvelut.

Strategiaa ja yhteiskunnan varautumista esittelevä verkkosivusto on osoitteessa www.yhteiskunnanturvallisuus.fi.