Yhtiöt ja liikelaitokset

Yhtiöt

Hansel Oy

Hansel Oy on valtion täysin omistama yhtiö.Valtion yhteishankintayksikkönä Hansel kokoaa yhteen valtionhallinnon hankintatarpeita ja ostovolyymeja, kilpailuttaa tuotteita ja palveluja sekä tekee hankinnoista puitesopimuksia. Puitesopimuksia voivat hyödyntää kaikki valtionhallinnon organisaatiot ilman erillisiä kilpailutuksia. Hansel siirrettiin 1.1.2002 lukien kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonalalta valtiovarainministeriön hallinnonalaan kuuluvaksi.

HAUS kehittämiskeskus Oy

HAUS kehittämiskeskus Oy on julkisen hallinnon ja palvelutoimintojen kouluttaja, kehittäjä ja valmentaja.
Valtionhallinnolle palveluja tarjoavana yrityksenä HAUSin asiakkaita ovat valtioneuvoston kanslian ja ministeriöiden lisäksi valtion alue- ja paikallishallinnon virastot ja laitokset, valtion liikelaitokset ja valtion talousarvion ulkopuoliset rahastot. Yhtiön asiakkaita ovat myös eduskunta sekä sen alaisuudessa, valvonnassa ja yhteydessä toimivat yksiköt.

Fingrid Oyj

Luotettava sähkön saanti on yhteiskunnan hyvinvoinnille ja elinkeinoelämän kehitykselle välttämätöntä. Fingrid vastaa sähkömarkkinalain velvoittamana sähköjärjestelmän toimivuudesta valtakunnan tasolla. Sähkömarkkinoiden tehtävänä on huolehtia sähkön riittävyydestä Suomessa.

Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy, selvitystilassa

Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy toimii Valtion vakuusrahastosta annetun lain (379/1992) mukaisena omaisuudenhoitoyhtiönä. Yhtiö perustettiin Suomen Säästöpankki - SSP Oy:n terveen liiketoiminnan myynnin jälkeen vuonna 1993 hoitamaan SSP:n asiakkailta olevia ongelmasaatavia ja SSP:n kiinteistöjä. Arsenalin jäljellä ollut kiinteistöomaisuus siirrettiin 1999 valtion täysin omistamaan Kapiteeli Oy:öön. Arsenalin hoidettavana on vielä vähäinen määrä asiakassaatavia sekä valvottavana säästöpankkien vahingonkorvausoikeudenkäyntejä. Arsenalin omistavat valtio (78,95 %) ja Valtion vakuusrahasto (21,05 %). Yhtiö asetettiin vapaaehtoiseen selvitystilaan 1.10.2003.

Yrityspankki Skop Oyj, selvitystilassa

Yrityspankki Skop Oyj tuli pankkitukitoimenpiteiden seurauksena Valtion vakuusrahaston omistukseen vuonna 1992. Valtion vakuusrahasto osti Skopin osakkeet Suomen Pankilta kesäkuussa 1992. Skop asetettiin vapaaehtoiseen selvitystilaan 1.1.1999 lukien ja pankilta peruutettiin luottolaitostoimilupa 1.1.2001 lukien.

 

Liikelaitokset

Senaatti-kiinteistöt

Senaatti-kiinteistöt (ent. Valtion kiinteistölaitos) toimii valtion liikelaitoksena, joka hoitaa valtion omistukseen pääsääntöisesti jäävien toimitila-, korkeakoulu- ja erityiskiinteistöjen omistajatehtäviä. Kiinteistöjen yhteenlaskettu tasearvo on noin 5 miljardia euroa. Laitos vastaa tilojen ylläpidosta ja korjauksista asiakkaidensa tarpeiden mukaisesti. Tarvittaessa se myös rakennuttaa uusia toimitiloja. Viime vuosina laitoksen liikevaihdosta on kaksi kolmasosaa käytetty asiakkaiden kanssa sovittuihin uudisrakennus- ja korjausinvestointeihin (erit. korkeakoulurakennuksiin). Laitoksen tärkeimmät ohjauspäätökset tekee eduskunta vuosittaisten talousarvioiden yhteydessä.