Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Arviomuistio sähköisen viestinnän välitystietojen säilyttämisestä lausunnoille

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 24.3.2021 10.20
Tiedote

Liikenne- ja viestintäministeriö on lähettänyt sähköisen viestinnän välitystietojen säilyttämistä koskevan arviomuistion lausuntokierrokselle. Arviomuistiolla ministeriö pyytää näkemyksiä siitä, tarvitaanko suomalaiseen sääntelyyn muutoksia.

Viestinnän luottamuksellisuuden suoja, henkilötietojen suoja ja yksityiselämän suoja ulottuvat viestien sisällön lisäksi myös sähköisen viestinnän välitystietoihin. Näitä välitystietoja ovat esimerkiksi matkapuhelinnumero, liittymän tilaajan nimi sekä viestinnän aika ja paikka. Välitystiedot antavat tietoja henkilöstä, vaikka eivät paljasta viestinnän sisältöä.

Euroopan unioni antoi vuonna 2006 sähköisen viestinnän välitystietojen säilytysvelvollisuutta ("data retention") koskevan direktiivin, mutta vuonna 2014 unionin tuomioistuin totesi sen pätemättömäksi. Tuomioistuimen mukaan direktiivillä puututtiin suhteettoman paljon kansalaisten henkilötietojen ja yksityiselämän suojaan.

Jotta välitystiedot olisivat viranomaisten saatavilla esimerkiksi rikostutkintaa varten, on suurimmalla osalla EU:n jäsenvaltioista kansallisia säännöksiä välitystietojen säilyttämisvelvollisuudesta. EU:n tuomioistuin on tasaisin väliajoin saanut jäsenvaltioiden tuomioistuimilta ennakkoratkaisupyyntöjä siitä, täyttävätkö kansalliset säännökset EU:n sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivin ja EU:n perusoikeuskirjan vaatimukset.

EU-tuomioistuimelta ratkaisuja säilytysvelvollisuudesta

Unionin tuomioistuin on hiljattain antanut useita ennakkoratkaisuja siitä, millainen kansallinen sääntely säilytysvelvollisuudesta on tietosuojadirektiivin ja perusoikeuskirjan mukaista. Nämä ratkaisut eivät suoraan koske Suomen lainsäädäntöä. Kaikkien jäsenvaltioiden on kuitenkin otettava huomioon ratkaisujen sisältö. Vastaavan kaltainen arvio unionin tuomioistuimen ratkaisujen vaikutuksesta kansalliseen sääntelyyn tehtiin viimeksi vuonna 2017.

Arviomuistion johtopäätöksenä on, että uudet ennakkoratkaisut eivät aiheuta välittömiä muutostarpeita kansalliseen sääntelyyn. Tarkastelussa havaittiin kuitenkin eräitä seikkoja, jotka tulee huomioida selvemmin, jos sääntelyä jatkossa muutetaan.

Unionin tuomioistuimessa on edelleen vireillä ennakkoratkaisupyyntöjä säilytysvelvollisuudesta. Myös ehdotettu sähköisen viestinnän tietosuoja-asetus, jonka neuvottelut ovat EU-tasolla vielä kesken, muuttaa oikeustilaa. Oikeustila kehittyy siis edelleen, ja arviota Suomen lain unionin oikeuden mukaisuudesta tulee tarvittaessa päivittää.

Mitä seuraavaksi?

Arviomuistio sähköisen viestinnän välitystietojen säilyttämisvelvollisuudesta on lähetetty lausunnoille 24. maaliskuuta 2021. Arviomuistion lausuntoaika päättyy 11. toukokuuta 2021.

Lausuntoja voivat antaa kaikki organisaatiot ja kansalaiset verkossa osoitteessa www.lausuntopalvelu.fi tai sähköpostitse osoitteeseen [email protected]

Lausuntokierroksen jälkeen asian valmistelu jatkuu virkamiestyönä.

Lisätietoja

neuvotteleva virkamies Tuomas Kaivola, p. 050 525 8367

yksikön johtaja Maria Rautavirta, p. 040 718 5975, Twitter: @mrautavirta

Tiedote 08.04.2014: EU tuomioistuin totesi tietojen säilyttämistä koskevan direktiivin laittomaksi
Tiedote 27.03.2017: Työryhmä selvittämään sähköisen viestinnän välitystietojen säilytysvelvollisuutta
Uutinen 22.06.2017: Pikaviestipalveluiden yleistyminen vaikuttaa viestintätietojen säilytysvelvollisuuden tehokkuuteen
Lausuntopalvelu.fi: Arviomuistio - Unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön aiheuttamat muutostarpeet sähköisen viestinnän välitystietojen säilyttämisvelvollisuudelle ja viranomaiskäytölle (VN/7266/2021)
Valtioneuvosto, Julkaisuarkisto: Selvitys sähköisen viestinnän välitystietojen säilytysvelvollisuudesta (LVM:n julkaisuja 9/2017)