Hyppää sisältöön
Media

Valtioneuvoston yleisistunnon asialista 29.6.2021

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 28.6.2021 15.20
Tiedote 414/2021

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Ulkoministeriö

Saija Nurminen, lähetystöneuvos p. 0295 350 202
- Virkavapauden myöntäminen ulkoasiainhallinnon ulkoasiainneuvokselle
- Ulkoministeriön osastopäällikön tehtävään määrääminen
- Ulkoministeriöstä käsin kiertävän suurlähettilään tehtävän päättyminen

Oikeusministeriö

Katariina Jahkola, hallitusneuvos, yksikönpäällikkö p. 0295 150 246
- Suomen ehdokkaan nimeäminen Euroopan syyttäjänviraston valtuutetun Euroopan syyttäjän tehtävään

Lena Andersson, lainsäädäntöneuvos p. 0295 150 244
- a) Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi rikoslain 25 luvun 9 §:n muuttamisesta (HE 226/2020 vp; EV 97/2021 vp) b) Eduskunnan vastaukseen sisältyvä lausuma
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi rikoslain 37 luvun muuttamisesta (HE 52/2021 vp; EV 90/2021 vp)

Virpi Koivu, lainsäädäntöneuvos p. 0295 150 071
- Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi luottotietolain, maksupalvelulain 86 §:n ja rikosrekisterilain 4 a §:n muuttamisesta

Taru Ritari, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 150 306
- Oikeusministeriön määräaikaisen lainsäädäntöneuvoksen virkasuhteen täyttäminen

Piritta Koivukoski-Kouhia, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 150 026
- Oulun käräjäoikeuden laamannin viran (D 20) täyttäminen

Sisäministeriö

Marja-Leena Härkönen, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 488 297
- a) Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi henkilökorttilain, passilain, henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain 15 ja 38 §:n sekä ulkomaalaislain 33 a ja 159 §:n muuttamisesta (HE 206/2020 vp; EV 81/2021 vp) b) Eduskunnan vastaukseen sisältyvä lausuma

Anne Ihanus, lainsäädäntöneuvos p. 0295 421 608
- Valtioneuvoston päätös rajavalvonnan väliaikaisesta palauttamisesta sisärajoille tehdyn päätöksen muuttamisesta
- Valtioneuvoston päätös rajanylityspaikkojen liikenteen rajoittamisesta tehdyn päätöksen muuttamisesta

Puolustusministeriö

Katariina Kuhanen, hallitussihteeri p. 0295 140 042
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi sotilaskurinpidosta ja rikostorjunnasta puolustusvoimissa annetun lain, Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:n ja rajavartiolaitoksen hallinnosta annetun lain 31 §:n muuttamisesta (HE 61/2021 vp; EV 95/2021 vp)

Valtiovarainministeriö

Urpo Hautala, finanssineuvos p. 0295 530 276
- Valtiovarainministeriön oikeuttaminen Suomen valtion puolesta pääomittamaan Suomen Kaasuverkko Oy:tä

Tiina Heinonen, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 512
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi (HE 29/2021 vp; EV 57/2021 vp)

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Virpi Hiltunen, neuvotteleva virkamies p. 0295 330 110
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi opintotukilain muuttamisesta (HE 84/2021 vp; EV 91/2021 vp)

Laura Hansén, hallitusneuvos p. 0295 330 098
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi yliopistolain 39 ja 40 §:n väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen ja ammattikorkeakoululain 14 ja 29 §:n väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta (HE 91/2021 vp; EV 92/2021 vp)

Piritta Sirvio, hallitusneuvos p. 0295 330 238
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 52 §:n väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta (HE 92/2021 vp; EV 93/2021 vp)
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksesta ja siihen liittyviksi laeiksi (HE 76/2021 vp; EV 108/2021 vp)

Anne-Marie Brisson, hallitusneuvos p. 0295 330 079
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi perusopetuslain ja Helsingin eurooppalaisesta koulusta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta (HE 93/2021 vp; EV 94/2021 vp)

Maa- ja metsätalousministeriö

Kari Valonen, maatalousneuvos p. 0295 162 269
- YK:n Ruokajärjestelmien huippukokousta (UN Food Systems Summit) edeltävä korkeantason ministerikokous (Pre-Summit) järjestetään Roomassa hybridikokouksena 26—28.7.2021

Timo Halonen, neuvotteleva virkamies p. 0295 162 411
- Valtioneuvoston asetus kalatalousalan yrityksille taloudellisen tilanteen heikentymisen perusteella myönnettävästä avustuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
- Valtioneuvoston asetus kaupallisen kalastuksen kiintiöjärjestelmästä annetun valtioneuvoston asetuksen 6 §:n muuttamisesta

Liikenne- ja viestintäministeriö

Matleena Kurki-Suutarinen, hallitusneuvos p. 0295 342 043
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta (HE 85/2021 vp; EV 103/2021 vp)

Työ- ja elinkeinoministeriö

Mikko Huuskonen, teollisuusneuvos p. 0295 063 732
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi yritysten määräaikaisesta kustannustuesta annetun lain muuttamisesta (HE 97/2021 vp; EV 110/2021 vp)

Henri Backman, neuvotteleva virkamies p. 0295 063 581
- Huoltovarmuusneuvoston asettaminen

Inkeri Lilleberg, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 047 092
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi biopolttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annetun lain muuttamisesta ja eräiksi muiksi laeiksi (HE 48/2021 vp; EV 98/2021 vp)

Elli Nieminen, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 048 247
- Valtioneuvoston asetus työsopimuslaissa säädetyn seuraamusmaksun euromäärien tarkistamisesta

Petra Stenfors, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 047 282
- Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen -määrärahan jako aluekehittämisen teemaverkostojen ja kehittämisvyöhykkeiden rahoittamiseen sekä äkillisten rakennemuutosten tilanteisiin

Katariina Tirri, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 047 180
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi palkkaturvalain 9 §:n ja merimiesten palkkaturvalain 8 §:n muuttamisesta (HE 88/2021 vp; EV 101/2021 vp)

Sosiaali- ja terveysministeriö

Auli Valli-Lintu, hallitusneuvos p. 0295 163 463
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen hyvinvointialueiden perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi (HE 241/2020 vp, EV 111/2021 vp)

Arita Kaario, vanhempi hallitussihteeri p. 0295 163 522
- Sosiaali- ja terveysministeriön hallitussihteerin viran täyttäminen