Hyppää sisältöön
Media

Ilman oleskeluoikeutta maassa olevien tilanteeseen etsitään ratkaisuja

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 24.5.2021 15.47
Tiedote 61/2021
Ihmisen varjo portaissa.

Sisäministeriön 24.5. asettamassa hankkeessa tehdään selvitys lakimuutoksesta, joka mahdollistaisi tilapäisen oleskeluluvan ja muukalaispassin myöntämisen rajoitetuksi ajaksi kielteisen päätöksen saaneelle turvapaikanhakijalle, joka on työllistynyt. Muutoksella pyrittäisiin siihen, että henkilö voisi matkustaa hankkimaan matkustusasiakirjan oman maansa viranomaisilta. Lisäksi hankkeessa selvitetään mahdollisia ratkaisuja pitkään Suomessa ilman oleskeluoikeutta olleiden henkilöiden tilanteeseen.

Hankkeen taustalla on aiemmin toukokuussa julkaistu laittoman maahantulon ja maassa oleskelun vastainen toimintaohjelma, joka on hallitusohjelman mukaisesti päivitetty vuosille 2021–2024. Ohjelma sisältää kaikkiaan 52 toimenpidettä, joista 10 koskee erityisesti maassa ilman oleskeluoikeutta olevia.

– Toimenpiteistä kaksi pannaan toimeen nyt tehtävillä selvityksillä. Kyseessä on yksi osa laajaa kokonaisuutta, jolla pyritään ehkäisemään syrjäytymistä ja niin sanotun varjoyhteiskunnan syntymistä, toteaa lainsäädäntöneuvos Jutta Gras.

Muukalaispassi auttaisi hankkimaan oman maan passin työperusteista lupaa varten

Hallitus on ohjelmassaan luvannut kehittää lainsäädäntöä ja soveltamiskäytäntöä sen edistämiseksi, että työllistyneet kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneet voisivat nykyistä joustavammin saada oleskeluluvan työn perusteella. Tämä tarkoittaa, että henkilö, joka on kotiutunut ja työllistynyt Suomeen, voisi joustavammin saada työntekijän oleskeluluvan, vaikka hänen ei ole katsottu olevan suojelun tarpeessa. 

– Oleskeluluvan saamisen perusedellytys on, että henkilö voi todistaa henkilöllisyytensä luotettavalla matkustusasiakirjalla. Esteenä työperusteisen luvan saamiselle onkin joissakin tapauksissa ollut se, ettei hakijalla ole ollut esittää voimassa olevaa matkustusasiakirjaa. Asiakirjan hankkiminen voi olla vaikeaa, jos henkilön kotimaalla ei ole edustustoa Suomessa, kertoo johtava asiantuntija Kukka Krüger.

Nyt käynnistyvässä hankkeessa selvitetään, voisiko tilapäisen oleskeluluvan ja muukalaispassin tällaisessa tapauksessa saada, kunhan kaikki muut oleskeluluvan edellytykset täyttyvät. Tällöin henkilö voisi jatkaa työskentelyä Suomessa työntekijän oleskeluluvalla ja muukalaispassin avulla matkustaa hankkimaan oman maansa kansallisen passin.

Täydentävillä ratkaisuilla halutaan vähentää riskejä ilman oleskeluoikeutta maassa oleville ja yhteiskunnalle

Toinen hankkeessa tehtävä selvitys koskee mahdollisia ratkaisuja niiden henkilöiden tilanteeseen, jotka ovat olleet Suomessa pitkään ilman oleskeluoikeutta.

Lähtökohtana on, että henkilö, jolla ei ole oleskeluoikeutta Suomessa, poistuu maasta, ensisijaisesti vapaaehtoisesti. Hallitusohjelman mukaisesti avustetun vapaaehtoisen paluun järjestelmää kehitetään. Lisäksi Suomi edistää yhteistyötä palautuksissa ja myös laajemmin paluu- ja muuttoliikeasioissa keskeisten maiden kanssa. Työtä tehdään EU:n tuella ja yhdessä muiden EU:n jäsenmaiden kanssa.

Aina yhteistyö palautettavien henkilöiden lähtömaiden kanssa ei toimi toivotulla tavalla. Siksi tarvitaan myös täydentäviä ratkaisuja pitkään maassa ilman oleskeluoikeutta olleiden henkilöiden tilanteeseen.

– Nyt tarkoitus on selvittää, millä edellytyksillä näiden henkilöiden oleskelu Suomessa voisi olla perusteltua laillistaa ja miten se tehtäisiin. Mahdollisia ratkaisumalleja haetaan muista EU-maista ja ennen kaikkea Pohjoismaista, Jutta Gras kertoo.

Päämääränä niin paluiden kuin täydentävien ratkaisujen kehittämisessä on vähentää riskejä, joita ilman oleskeluoikeutta elämisestä aiheutuu henkilöille itselleen ja yhteiskunnalle.

Jatkotoimista päätetään selvitysten valmistuttua

Sisäministeriön maahanmuutto-osasto valmistelee hanketta tiiviissä yhteistyössä poliisiosaston, Maahanmuuttoviraston sekä Poliisihallituksen kanssa. Lisäksi hankkeessa kuullaan muita keskeisiä viranomaistahoja, asiantuntijoita ja toimijoita, kuten kansalaisjärjestöjä.

Hankkeessa otetaan huomioon osana valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoimintaa toteutetun tutkimuksen suositukset, joissa käsitellään ilman oleskelulupaa olevien mahdollisuutta saada oleskelulupa muulla kuin kansainvälisen suojelun perusteella ja ehdotetaan tarkistamaan muukalaispassin myöntämisen edellytykset. Helmikuussa 2021 valmistuneessa tutkimuksessa selvitettiin, millaisia yhteisvaikutuksia ulkomaalaislain ja sen soveltamiskäytännön muutoksilla on ollut kansainvälistä suojelua hakeneiden ja saaneiden asemaan.

Lisäksi hankkeessa hyödynnetään Euroopan muuttoliikeverkoston vertailevaa tutkimusta EU-maiden haasteista ja käytänteistä, jotka koskevat ilman oleskeluoikeutta maassa olevia. Tutkimuksen on määrä valmistua kesällä 2021.

Hankkeessa tehtävät selvitykset valmistuvat syksyllä 2021. Jatkovalmistelusta päätetään selvitysten pohjalta. Hankkeen toimikausi kestää vuoden 2022 loppuun.

Lisätietoja:

lainsäädäntöneuvos Jutta Gras, p. 0295 488 650, [email protected]
johtava asiantuntija Kukka Krüger, p. 0295 488 270, [email protected]