Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Tuoteturvallisuuslainsäädäntöä päivitetään digitaaliseen aikaan sopivaksi

Työ- ja elinkeinoministeriö
16.9.2021 13.49
Uutinen
Käsi ja tietokone

Euroopan komissio on antanut ehdotuksensa yleisen tuoteturvallisuusdirektiivin päivittämisestä 30.6.2021. Uudistuksen keskeinen tavoite on päivittää kaksikymmentä vuotta vanha sääntely digitaaliseen toimintaympäristöön sopivaksi.

Tavaroiden kuluttajaturvallisuuslainsäädännön taustalla on EU:n yleinen tuoteturvallisuusdirektiivi. Nykyinen direktiivi (2001/95/EY) on vuodelta 2001. Esimerkiksi digitalisaatio, verkkokauppa ja uudet teknologiat ovat muuttaneet tuoteturvallisuuteen liittyvää toimintaympäristöä paljon kuluneen 20 vuoden aikana, joten lain-säädäntöä on tarpeen päivittää vastamaan näihin muutoksiin. Ehdotus on osa EU:n kuluttajapoliittisen toimintaohjelman täytäntöönpanoa ja sen tavoitteena on parantaa sisämarkkinoiden toimivuutta.

Ehdotettu uusi tuoteturvallisuusasetus koskisi sellaisten kuluttajille tarkoitettujen tuotteiden sääntelyä, joille ei ole asetettu EU-lainsäädännössä tarkempia turvallisuusvaatimuksia. Yleisenä tavoitteena on varmistaa tuotteiden korkea ja yhdenmukainen kuluttajaturvallisuuden taso sekä perinteisessä kaupassa että verkossa. Ehdotus sisältää sääntelyä turvallisuusvaatimuksen ohella muun muassa talouden toimijoiden velvoitteista, verkkomarkkinapaikkojen vastuusta, markkinavalvonnasta, tuotteiden jäljitettävyydestä ja palautusmenettelyjen yhdenmukaistamisesta. Ehdotus edellyttää jäsenvaltioita säätämään velvoitteiden rikkomisen seuraamuksista. Seuraamussääntelyn lisäksi kansalliseen lainsäädäntöön olisi uuden EU-asetuksen johdosta tarpeen tehdä muutoksia erityisesti kuluttajaturvallisuuslakiin (920/2011).

Valtioneuvosto antoi eduskunnalle 16.9.2021 U-kirjelmän komission ehdotuksesta. Valtioneuvosto kannattaa ehdotusta yleisesti, ja korostaa, että toimijoille ei saa aiheutua uudistuksesta tarpeetonta taakkaa ja velvoitteiden kohdentumiseen oikeille toimijoille on kiinnitettävä huomiota. Uusien teknologioiden aiheuttamien turvallisuushaasteiden huomioiminen tuoteturvallisuussääntelyssä on kannatettavaa ja tässä yhteydessä tulee kiinnittää huomiota myös sääntelyn teknologianeutraaliuteen. Valtioneuvosto kannattaa selkeää sääntelyä viranomaismenettelyistä ja -yhteistyöstä, minkä lisäksi on syytä välttää tarpeetonta hallinnollista taakkaa.

Lisätiedot:
erityisasiantuntija Emilia Tiuttu, TEM, p.  295 047 127