Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Lissabonin strategiasta väliarvio

Valtiovarainministeriö
12.10.2006 11.13
Tiedote 107/2006

Valtioneuvosto hyväksyi tänään Suomen vuosia 2005 – 2008 koskevan kansallisen toimenpideohjelman tarkistuksen. Ohjelmalla pyritään toteuttamaan Lissabonin strategiaa kasvun ja työllisyyden parantamiseksi. Siinä korostuu julkisen talouden vakaus – erityisesti kuntien talousperustan vahvistaminen, innovaatiojärjestelmän kehittäminen ja sen hyödyntämisen tehostaminen sekä työmarkkinoiden toimivuuden parantaminen.

Suomi on jo saavuttanut useat alkuperäisessä Lissabonin strategiassa asetetut tavoitteet. Panostus tutkimukseen ja tuotekehitykseen samoin kuin naisten ja ikääntyvien työllisyysasteet ylittävät selvästi vuotta 2010 koskevat tavoitteet. Suomi on myös ollut kärkimaita EU:n sisämarkkinoiden syventämiseksi sovittujen toimenpiteiden toteuttamisessa.

Vuosi sitten valmistunut ohjelma on toteutunut suunnitellusti ja Suomen talous- ja työllisyyskehitys on ollut EU:n mittapuussa hyvin vahvaa. Suomen kansalliseen ohjelmaan ei olekaan tehty olennaisia muutoksia. Tarkistuksessa kuitenkin painotetaan eräitä Suomen kehitysstrategian kannalta keskeisiä osa-alueita entistä voimakkaammin. Tällaisia kysymyksiä ovat muun muassa kuntatalouden vahvistaminen, innovaatiojärjestelmän kehittäminen ja työmarkkinoiden toimivuuden parantaminen. Ohjelman toteuttaminen on lisäksi kytketty entistä tiiviimmin Suomen rakennerahastostrategiaan.

Makrotalouden osalta toimenpideohjelmassa korostetaan talouden vakauden ja julkisen talouden kestävyyden merkitystä yritysten ja kotitalouksien päätöksenteolle. Vakaa ja ennakoitavissa oleva hinta- ja kustannuskehitys – mukaan lukien verotus – helpottavat yritysten investointi- ja kotitalouksien hankintapäätöksiä. Tällaisen toimintaympäristön luomiseen pyritään muun muassa varautumalla hyvissä ajoin väestön ikääntymiseen ja tukemalla pitempiaikaisten työmarkkinaratkaisujen syntymistä. Konkreettisia, toteutettuja tai käynnistettyjä toimenpiteitä ovat esimerkiksi eläkejärjestelmään tehdyt uudistukset, valtion tuottavuusohjelma sekä ensi vuonna vauhdittuva kunta- ja palvelurakenneuudistus. Näillä toimin pyritään sekä turvaamaan hyvinvointijärjestelmän toimivuus että sopeuttamaan julkinen talous koko kansantalouden voimavarojen kehitykseen.

Suomen kansallisen toimenpideohjelman keskeinen tavoite on talouden kasvupotentiaalin parantaminen kilpailukykyä ja tuottavuutta kohottavin rakenneuudistuksin. Tavoitteen saavuttamista edistävät osaltaan yrittäjyyttä, tietoyhteiskuntaa ja työllisyyttä koskevat poikkihallinnolliset politiikkaohjelmat. Strategian kulmakiviä on talouden osaamisperustan vahvistaminen uudistamalla koulutusta ja lisäämällä tutkimuksen ja tuotekehityksen voimavaroja sekä tehostamalla niiden taloudellista hyödyntämistä. Innovaatiojärjestelmän parantamiseen liittyviä toimenpiteitä on toteutettu ja käynnistetty laajalla rintamalla. Tämä teema on myös korostunut tilaisuuksissa, joita Suomi on isännöinyt EU:n puheenjohtajana.

Samalla kun työllisyyden kasvu ja työttömyyden aleneminen ovat jatkuneet ilahduttavasti, ovat myös työmarkkinoiden toimivuuteen liittyvät uhkat voimistuneet. Työmarkkinoiden pullonkaulojen avartamisesta ja toimivuuden parantamisesta on tullut entistä keskeisempi tavoite. Tämä heijastui myös vuoden 2007 tulo- ja menoarvion valmisteluun. Rakennetyöttömyyden alentamiseksi sekä työmarkkinoiden ammatillisen ja alueellisen liikkuvuuden edistämiseksi tarkoitettuja toimenpiteitä ovat myös työmarkkinajärjestöt olleet aktiivisesti valmistelemassa. Kansallisen toimenpideohjelman tarkistuksessa tämä painotus näkyy selvästi.

Lisätietoja:
- ylijohtaja Jukka Pekkarinen, p. (09) 160 33191
- neuvotteleva virkamies Meri Obstbaum, p. (09)160 32550

Koko raportti on luettavissa internetissä osoitteessa www.vm.fi/julkaisut ja asiakirjat