Hyppää sisältöön
Media

Hämeenlinnan hallinto-oikeus 4.3.2020 20/0217/2

Asia: Valtion virkamiehen virkasuhdetta koskeva vaatimus 

Asiasanat: 
Tutkimatta jättäminen
Määräaikainen virka
Määräaikaisuuden peruste

A oli kannellut hallinto-oikeudelle Verohallinnon laittomasta palvelussuhteen päättämisestä ja peräkkäin ketjutetuista määräaikaisista virkasuhteista, minkä lisäksi hän vaati Verohallinnon virkasuhteensa palauttamista.

Hallinto-oikeus lausui, että tuomioistuinlain 4 luvun 1 §:n mukaan hallinto-oikeus käsittelee ja ratkaisee ne hallinto-oikeudelliset valitukset, hallintoriita-asiat ja muut asiat, jotka säädetään
kuuluviksi sen toimivaltaan hallintolainkäyttölaissa (586/1996) tai muussa laissa. Valtion virkamieslaista ei ilmene, että ilman säädettyä perustetta määräajaksi nimitetyn virkamiehen virkasuhdetta olisi pidettävä toistaiseksi voimassa olevana. Valtion virkamieslain 56 §:ssä on sen sijaan säädetty virkamiehen oikeudesta saada palkkaa vastaava korvaus virkasuhteen päättyessä tilanteessa, joissa määräajaksi nimittämiselle ei ole ollut laissa säädettyä perustetta. A:n hallinto-oikeudelle toimittamassa kirjelmässä ei kuitenkaan ollut kysymys tuollaista korvausta koskevasta hakemuksesta. 

Hallinto-oikeudella ei ollut toimivaltaa päättää Verohallinnon virkamiehen nimittämisestä virkaan tai virkasuhteeseen. Hallinto-oikeuden toimivaltaan ei myöskään kuulu hallintokantelun tutkiminen. A:n vaatimukset hallinto-oikeudessa oli siksi jätettävä tutkimatta. 

Hallinto-oikeus ei tutkinut A:n vaatimuksia.

Lainvoimainen. 

Soveltuvat oikeusohjeet:

Laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa 82 § 3 momentti 1 kohta ja 127 § 1 §:n
Tuomioistuinlaki 4 luvun 1 §
Valtion virkamieslaki