Hyppää sisältöön
Media

Viran siirtäminen                                                                              Helsingin hallinto-oikeus
Virkajärjestelyt
Virkatehtävien siirtyminen                                                               17/0960/2
Valituskelpoinen päätös                                                                   A:12.12.2017

Poliisihallitus oli 15.2.2017 päivätyllä kirjeellä ilmoittanut päättäneensä, että taloussihteeri A:n tehtävistä vähintään 50 prosenttia on Poliisihallituksesta valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskukseen Palkeisiin siirtyviä tehtäviä Valtionkonttorin 9.1.2017 antaman määräyksen perusteella ja todennut, että taloussihteeri A:n virka ja A siihen nimitettynä virkamiehenä siirtyvät Palkeisiin 1.1.2017 lukien. Päätöksessä oli lisäksi todettu, että koska henkilöt siirtyvät suoraan lain nojalla, ei siirrosta voi valittaa.

Hallinto-oikeus totesi, että vaikka tiettyjen tehtävien siirtyminen Poliisihallituksesta Palkeisiin oli perustunut lakiin ja sen nojalla annettuun Valtionkonttorin määräykseen, ei lailla ollut säädetty tietyn viran tai tietyn henkilön siirtymisestä viran mukana, vaan työnantajan oli tullut määritellä siirtyvät henkilöt. A:n tehtäviin oli kuulunut sekä Palkeisiin siirtyviä, että Poliisihallitukseen jääviä tehtäviä. Poliisihallituksen näkemyksen mukaan A:n tehtävistä yli 50 prosenttia siirtyi palkeisiin, kun taas A:n mukaan vain noin 12 prosenttia. Kun A:lla ja Poliisihallituksella oli ollut eriävät näkemykset siitä, oliko A työtehtäviensä perusteella kuulunut valtion virkamieslain 5 a §:n nojalla Palkeisiin siirtyvään henkilöstöön, ja kun Poliisihallituksen päätös järjestelyyn liittyvän muutosturvan määräaikaisuuden vuoksi oli tosiasiallisesti vaikuttanut myös A:n etuihin ja oikeuksiin, A:n siirtoa koskevaa ratkaisua ei voitu pitää luonteeltaan hallinnon sisäisenä täytäntöönpanoluonteisena määräyksenä. Poliisihallituksen oli katsottava tehneen asiassa valituskelpoisen asiaratkaisun.

Hallinto-oikeus katsoi selvitetyksi, että A:n pääasiallisena tehtävänä Poliisihallituksessa olivat olleet matkalaskujen asiatarkastus ja siihen liitännäiset tehtävät. Esitetyn selvityksen perusteella ainakin osa valittajan näkemyksen mukaan Poliisihallitukseen jäävistä tehtävistä oli sisältönsä perusteella kuulunut siirtyviin tehtäviin. Näiden tehtävien suorittamiseen kuluva aika tuli siis ottaa huomioon arvioitaessa A:n Palkeisiin siirtyvien virkatehtävien osuutta. Hallinto-oikeus katsoi myös selvitetyksi, että A:n oma arvio Poliisihallitukseen jääviin tehtäviinsä kuluvasta työajasta oli ainakin osittain ylimitoitettu. Osapuolten esittämän selvityksen perusteella hallinto-oikeus arvioi, että A:n virkatehtävistä yli 50 prosenttia oli tosiasiallisesti Palkeisiin siirtyviä tehtäviä. Poliisihallitus oli siis voinut katsoa, että valittajan taloussihteerin virka ja valittaja siihen nimitettynä virkamiehenä siirtyvät lain ja Valtionkonttorin antaman määräyksen nojalla Palkeisiin.

Hallinto-oikeus hylkäsi valituksen.

Lainvoimainen.

Hallintolainkäyttölaki_5_§_1_momentti
Hallintolainkäyttölaki_5_§_2_momentti
Hallintolainkäyttölaki_13_§_1_momentti
Hallintolainkäyttölaki_32_§
Valtion_virkamieslaki_5_a_§_1_momentti
Valtion_virkamieslaki_5_a_§_3_momentti
Valtion_talouarviosta_annetun_lain_muuttamisesta_annettu_laki_Voimaantulosäännös
Valtion_talouarviosta_annettu_laki_12_b_§