Hyppää sisältöön
Media

Helsingin hallinto-oikeus 27.5.2020 20/0457/2 

Asia: Valitus nimityspäätöksestä
Asiasanat:
Nimityspäätös
Ansiovertailu
Kelpoisuusvaatimukset
Poliisi

Poliisilaitoksen apulaispoliisipäällikkö oli päättänyt nimittää komisarion vakituiseen virkaan poliisimies B:n. A valitti päätöksestä hallinto-oikeuteen esittäen. että haastateltuja viranhakijoita, A:ta a B:tä oli arvioitu nimitysmuistiossa osin virheellisesti. A:n päällystötason esimieskokemus oli laajempaa j ja sitä oli kuukausi enemmän kuin virkaan valitulla B:llä. Lisäksi A esitti, että hänen korkeamman asteen tutkinto olisi tullut lukea hänen edukseen virkavalinnassa. A oli suorittanut Poliisiammattikorkeakoulussa ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon.

Poliisin hallinnosta annetun asetuksen 16 §:n 1 momentin 15 kohdassa on säädetty viran kelpoisuusehdoista. Kielitaitovaatimuksena on hyvä suomen ja tyydyttävä ruotsin kielen suullinen ja kirjallinen taito. Siltä osin kuin valituksessa esitettiin, että kansalliskielten lisäksi A:n vahvaa englannin kielen taitoa ei ole otettu huomioon ansiovertailussa, oikeus arvioi molempien haastateltujen hakijoiden täyttäneen viran hoitamisen edellytykset mukaan lukien kielitaitoedellytys. Englannin kielen taitoa ei ole hakuilmoituksessa mainittu tehtävän hoitamisen edellytyksenä eikä hakijan eduksi luettavana seikkana. Haastateltujen hakijoiden englannin kielen taitoa ei ollut tarpeen arvioida.

Molemmilla haastatelluilla oli muistion riittävät edellytykset johtajana ja johdettavana toimimiseen. Paremmat edellytykset tähän oli katsottu olleen B:llä, jolla oli myös selkeitä kehittämisajatuksia liittyen haettavaan tehtävään. A:n kokemuksen katsottiin perustuneen paljolti opiskeltuun tietoon ja hänen kehittämisehdotuksensa oli haastattelussa tulkittu lähinnä varovaisiksi pohdinnoiksi. Vaikka A:lla oli ylempi tutkinto kuin virkaan valitulla B:llä, molemmat hakijat täyttivät viran muodolliset kelpoisuusvaatimukset sekä valinnassa huomioon otettaviksi ilmoitetut työkokemukseen ja osaamiseen liittyvät kriteerit. Tällöin painoarvoa voitiin antaa hakuilmoituksessa mainituille muille seikoille, joilla on tehtävän hoitamisen kannalta merkitystä.

Nimitysmuistiossa molempien hakijoiden ansioita oli arvioitu riittävästi ja tasapuolisesti. A:ta ei kokonaisarvioinnin perusteella voitu tapauksessa pitää ansioituneempana hakijana kuin virkaan valittua B:tä. Valintamenettelyä ei ollut epätasapuolinen siksi, että B oli haastatteluhetkellä hoitanut haettavana ollutta virkaa. Hallinto-oikeus katsoi, että apulaispoliisipäällikkö ei päättäessään kokonaisarvion perusteella valita komisarion virkaan B:n ollut menetellyt perustuslain 125 §:n 2 momentin yleisten virkanimitysperusteiden vastaisesti. 

Hallinto-oikeus hylkäsi valituksen.

Lainvoimainen.

Sovelletut oikeusohjeet:

Hallintolaki 6 §
Laki poliisin hallinnosta 15 § 1 momentti
Asetus poliisin hallinnosta 16 a § ja 19 § 
Laki julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta 6 §
Poliisin hallinnosta annetun asetuksen 16 §:n 1 momentin 15 kohta 
Suomen perustuslain 125 §:n 2 momentti
Suomen perustuslain säätämiseen johtanut hallituksen esitys (HE 1/1998 vp) 
Valtion virkamieslaki 1 §:n 2 momentti, 6§:n 1 momentti, 7 § 1 momentti 7 kohta, 8 c § 1 momentti