Hyppää sisältöön
Media

Helsingin hallinto-oikeuden päätös 15.6.2020 20/0511/2

Asia: Valitus nimityspäätöksestä
Asiasanat: 
Ansiovertailu
Esteellisyys 
Nimityspäätös
Yhdenvertainen kohtelu 

A oli hakenut laaja-alaiseen erityisopettajan vakinaiseen virkaan Helsingin ranskalais-suomalaiseen kouluun. Virkaan valittiin koulun rehtorin päätöksellä hakija B. A valitti päätöksestä hallinto-oikeuteen. Perusteena hän esitti, että käytetty ulkopuolinen testaus ei noudattanut yhdenvertaisuuden vaatimusta vaan suosi suomea äidinkielenään puhuvaa B:tä. A:n äidinkieli oli ranska. Molemmilla hakijoilla oli tehtävän vaatima koulutus, työkokemus ja kielitaito. A esitti itselleen epäedulliseksi seikaksi myös sen, että hänen ja haastattelutoimikuntaan kuuluneen apulaisrehtorin välisiä kommunikaatio- ja vuorovaikutusongelmia oli aiemmin selvitetty koulun rehtorin johdolla. Muutoinkin päätös oli A:n mukaan lainvastainen, sillä A oli perustuslain 125 §:n yleisillä nimitysperusteilla vertailtaessa selvästi pätevämpi haettuun virkaan kuin virkaan valittu B.

Hallinto-oikeus totesi apulaisrehtorin rekrytointiin osallistumisen osalta, että A:n ja apulaisrehtori aiemmat yhteistyöongelmat saattoivat olla omiaan heikentämään luottamusta asian käsittelyn puolueettomuuteen puheena olevassa tilanteessa. Yhteistyöongelmia oli saadun selvityksen mukaan selvitetty edellisenä lukuvuonna ja rehtori oli molemmilta osapuolilta saamansa käsityksen perusteella olettanut ongelmat ratkaistuiksi. Hallinto-oikeus ei saadun selvityksen perusteella katsonut apulaisrehtorin olleen esteellinen osallistumaan monijäseniseen haastattelutyöryhmään. Soveltuvuustestien osalta hallinto-oikeus katsoi, että kun otettiin huomioon haetun tehtävän hoitamisen edellytys suomen ja sekä ranskan kielen taitamisesta, asiassa ei tullut näytetyksi, että A olisi tullut esittämällään perusteella yhdenvertaisuuslain vastaisesti syrjitty hakumenettelyssä. 

Ansiovertailun osalta hallinto-oikeus lausui, että valtion virkamieslaki ei sisällä säännöksiä viran-täytön yhteydessä suoritettavasta ansiovertailusta. Perustuslain 125 §:n 2 momentin säännös edellyttää, että hakijoiden ansioita vertaillaan keskenään. Ansiovertailussa otetaan huomioon hakijoiden koulutus, työkokemus sekä muut tehtävän hoitamisen kannalta merkitykselliset tiedot ja taidot, jotka voidaan katsoa lisäansioiksi. Huomioon otetaan myös viran tai tehtävän kelpoisuusvaatimukset ja muut etukäteen vahvistetut valintaperusteet sekä konkreettiset työtehtävät. Virkaan nimitettävän valinta perustuu kokonaisharkintaan siitä, kenellä kelpoisuusvaatimukset täyttävistä hakijoista taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto huomioon ottaen arvioidaan olevan parhaat edellytykset hoitaa tehtävää. Lisäksi arvioinnissa tulee ottaa huomioon hakijan henkilökohtaiset ominaisuudet. Kokonaisarvioinnissa voidaan ottaa huomioon myös haastattelussa ilmenneet seikat sekä soveltuvuusarvioinnin ja haastattelun perusteella saatu käsitys hakijan sopivuudesta tehtävään. 

Hallinto-oikeus katsoi, että valintaprosessissa laaditussa ansioyhteenvedossa oli esitetty rinnakkain tiedot haastatteluun ja soveltuvuusarviointiin osallistuneiden A:n ja B:n keskeisistä koulutuksista, työkokemuksesta ja kielitaidosta. Hallinto-oikeus katsoi, että ansioyhteenvedosta/vertailutaulukosta ilmeni riittävällä tavalla sekä A:n että B:n olennainen työkokemus ja koulutus sekä heidän muut ansionsa. 

B:llä oli tutkinnon suorittamisen jälkeen noin kuuden vuoden mittainen työkokemus opetustyöstä, ja päätöksentekohetkenä hän oli toiminut erityisopettajan tehtävässä ensimmäistä lukuvuottaan. A:lla oli yli 25 vuoden mittainen työkokemus opetustyöstä, ja hän oli toiminut koulussa erityisopettajan tehtävissä viimeksi vuodesta 2004 lähtien. A:ta oli pidettävä pitkän erityisopettajan työkokemuksensa perusteella työkokemuksen osalta virkaan ansioituneempana. B:n nimittämistä oli kuitenkin perusteltu ennen kaikkea hänen kyvyillään ja henkilökohtaisilla ominaisuksillaan, jotka tehtyjen soveltuvuusarviointien tekivät B:stä soveltuvamman. A:lla katsottiin olevan puutteita itsensä ilmaisemisessa ja paineensietokyvyssä. Työnantajalla on virkavalinnassa oikeus painottaa virkatehtävien hoitamista parhaiten edistäviä ansioita. Kun huomioitiin hakuilmoituksessa painotetut kehittämisvalmiudet, yhteistyötaidot ja toisaalta itsenäinen työskentelyote sekä B:n valinnassa painottuneet ominaisuudet, hallinto-oikeus katsoi, että B:tä voitiin pitää virkaan kyvyiltään kokonaisuutena arvioiden ansioituneempana kuin A:ta.

Hallinto-oikeus hylkäsi A:n valituksen. 

Lainvoimainen. 

Sovelletut oikeusohjeet:

Perusopetuslaki 16 § 2 momentti ja 17 §
Asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 8 §
Suomen perustuslaki 125 §:n 2 momentti ja säännöstä koskeva hallituksen esitys HE 1/1998 vp
Yhdenvertaisuuslaki 8 §
Valtion virkamieslaki 1 §:n 2 momentti, 6 §:n 1 momentti, 59 § (883/2018)
Hallintolaki 27 §:n 1 momentti, 28 §:n 1 momentin 7 kohta
Hallintolainkäyttölaki (586/1996) 7 § (891/2015) 2 momentti
Laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa 126 §