Hyppää sisältöön
Media

Helsingin hallinto-oikeus 23.11.2018 18/0893/2

Viran siirtäminen
Organisaatiouudistus
Siirtymisvelvollisuus
Suhteellisuusperiaate
Syrjintä
Toiminnan uudelleenjärjestely
Valitusosoitus
Valituskelpoisuus
Virkajärjestely
Virkatehtävien siirtyminen
Virkavapaus
Yhdenvertainen kohtelu
Yhteistoimintamenettely

Virasto oli kirjeellään todennut, että viraston talousylitarkastajan virka ja viran haltija A siirtyvät virastosta valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Palkeisiin 1.10.2017 lukien. Virasto totesi, että Palkeisiin siirtyvät ne henkilöt, jotka tekevät virastossa yhteistoimintaneuvottelujen alkaessa voimassaolevan tehtävänkuvansa perusteella vähintään 50 prosenttia siirtyviä tehtäviä. A:n virkavapaa oli alkanut 1.3.2015 ja se jatkui edelleen hallinto-oikeuden käsittelyn aikana. A:n hallinto-oikeuskäsittelyn ja virkavapaan aikaan voimassa olleen kirjallisen tehtävänkuvan perusteella hänen päätehtävät olivat kirjanpidon ja tilinpäätöksen valvonta, neuvonta, ohjeistus ja koulutus sekä talous- ja määräraha-asioiden neuvonta. Tehtävänkuvaus oli A:n mukaan tarkentamaton, ylimalkainen ja osittain vanhentunut. A:n kanssa oli käyty yhteistoimintamenettelyyn kuuluva neuvottelu. A vaati, että viraston kirje oli katsottava valituskelpoiseksi hallintopäätökseksi ja että se oli kumottava lainvastaisena ja kohtuuttomana. Lisäksi A vetosi viraston syrjineen ja rikkoneen tasapuolisen kohtelun vaatimusta käymällä yhteistoimintaneuvottelut ainoastaan hänen kanssaan. Asiakirjaa ei ollut nimetty päätökseksi, mutta siitä kävi ilmi hallintoasian ratkaisu ja se, että asian käsitteleminen on päättynyt. A:n työnantaja, tarkentava virkaehtosopimus, työskentelypaikka ja erityisesti hänen tehtävänsä muuttuvat, vaikka virka ja palkkaus säilyvät ennallaan.  Viraston mukaan suoraan lain nojalla valtionhallinnon toimintojen uudelleenjärjestelyn yhteydessä toteutettavat virkojen siirrot eivät vaikuta A:n katsomalla tavalla viranhaltijan oikeuksiin, etuihin ja virkavelvollisuuksiin eikä siirtämisestä siten voi valittaa. Siirrolla oli viraston mukaan turvattu valittajan asema valtionhallinnon toimintojen uudelleenjärjestelyn yhteydessä.

Hallinto-oikeus totesi, että vaikka tehtävien siirtyminen työnantajavirastosta Palkeisiin perustuikin valtion talousarviosta annetun lain muuttamisesta annettuun lakiin ja sen nojalla annettuun Valtiokonttorin määräykseen, ei mainitulla lailla ollut säädetty tietyn viran eikä tietyn henkilön siirtymisestä, vaan työnantajan oli tullut määritellä siirtyvät henkilöt. Virasto ja A olivat eri mieltä tehtävien jakautumisesta Palkeisiin siirtyviin tehtäviin sekä virastoon jääviin tehtäviin. Viraston ja A:n eriävien mielipiteiden vuoksi A:n siirtoa koskevaa ratkaisua ei voitu pitää luonteeltaan pelkkänä hallinnon sisäisenä täytäntöönpanonluonteisena määräyksenä. Viraston oli katsottava tehneen asiassa hallintolainkäyttölaissa tarkoitetun asiaratkaisun ja asia oli siten valituskelpoinen.

Hallinto-oikeus katsoi, että arvio A:n virkaan kuuluneiden tehtävien siirtymisestä Palkeisiin ei voinut perustua lähtökohtaisesti vain viran kirjalliseen tehtävänkuvaan. Tehtävien siirtymistä oli arvioitava A:n virassaan tosiasiallisesti ja vakiintuneesti hoitamien tehtävien perusteella.

Hallinto-oikeus totesi, että virastonhallinto-oikeudelle antamien kolmen lausunnon jälkeenkin asiassa oli jäänyt epäselväksi, mitkä valittajan tehtävistä olivat siirtyneet Palkeisiin vasta nyt kyseessä olevan Valtiokonttorin määräyksen perusteella ja miten suuren osan valittajan tehtävistä nämä tehtävät ovat muodostaneet. Hallinto-oikeus katsoi, että viraston arvio sinne jäävien tehtävien määrästä oli lähtökohdaltaan virheellinen. Hallinto-oikeus katsoikin, ettei asiassa ollut ilmennyt, että valittajan tehtävistä vähintään 50 prosenttia olisi siirtynyt virastosta Palkeisiin.

Hallinto-oikeus kumosi viraston päätöksen. Viraston vaatimus valituksenalaisen päätöksen täytäntöönpanoa koskevan määräyksen antamisesta hylättiin. Lausunnon antaminen A:n esittämästä täytäntöönpanon kieltämistä koskevasta vaatimuksesta raukesi.

Korkein hallinto-oikeus ei myöntänyt asiassa valituslupaa (15.9.2020 T 3671)

Hallintolainkäyttölaki 5 § 1 momentti
Laki valtion talousarviosta 12 b § 1 momentti
Valtion virkamieslaki 5 a §
Valtion virkamieslaki 5 §
Työttömyysturvalaki 1 luku 9 §