Hyppää sisältöön
Media

Itä-Suomen hallinto-oikeus 25.11.2019 19/0553/2 

Asia: Virkamiehen virkapaikan siirtämistä koskeva valitus

Asiasanat: 
Kurinpitotoimi
Rikosepäily
Sopimaton käyttäytyminen
Virkapaikka
Virkapaikan siirtäminen

Poliisilaitos on päättänyt, että A:n vartijan virka sijoitetaan 12.11.2018 lukien toisen paikkakunnan poliisiasemalle. Päätöksen perusteena oli A:sta tehty rikosilmoitus, sen pohjalta laadittu esitutkinta-aineisto, kihlakunnansyyttäjän haastehakemuksesta ilmeenevät seikat sekä saman poliisilaitoksen A:lle antaman kirjallisen varoitus. A oli uhkaillut työtoveriaan väkivallalla. Poliisilaitos katsoi, että tässä tapauksessa, kun oli pelko uhkausten toteuttamisesta, työturvallisuuslain työnantajaan kohdistama velvoite huolehtia työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä edellytti A:n siirtämistä toiseen virkapaikkaan. Toiseksi perusteeksi poliisilaitos esitti tarpeen resursoida vastaanottavalle poliisiasemalle yksi vartija lisää.

A valitti poliisilaitoksen päätöksestä hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeudessa päätöksen kumoamisen tueksi A esitti, että virkapaikan siirtäminen olisi tosiasiassa kurinpidollinen toimenpide A:ta kohtaan, sillä työturvallisuussyistä huolimatta A oli saanut päätöksenteon jälkeenkin työskennellä väitetyn laittoman uhkauksen kohteen kanssa samalla asemalla. Siirron taustalla ei valituksen mukaan ollut organisaation liittyvä syy, joten poliisiasema oli rikkonut tarkoitussidonnaisuuden periaatetta. A:n ja työtoverin välistä ongelmaa olisi voitu käsitellä A:n mukaan lievemminkin keinoin. Pohjois-Savon käräjäoikeus hylkäsi ennen siirtopäätöstä 29.8.2018 antamallaan lainvoimaisella tuomiolla laitonta uhkausta koskevan syytteen. Asianomistaja ja valittaja olivat tuomion mukaan sopineet asian ja syyttäjä oli luopunut syytteestä. He myös kohtasivat työvuorojärjestelyjen vuoksi aiempaa harvemmin ja sitoutuivat sovintosopimuksella muuttamaan käytöstään.

Valtion virkamieslain 5 §:n 1 momentin mukaan sellaisen viran siirtämiseen, joka on perustettu tiettyyn yksikköön, vaaditaan virkamiehen nimenomainen suostumus. Asassa oli riidatonta, että A:n virka oli viraston yhteinen. Valtion virkamieslaissa ei ole nimenomaisesti säädetty viraston yhteiseksi viraksi perustetun viran sijoittamisesta viraston sisällä, eikä siitä, millä edellytyksillä viran sijoittaminen viraston sisällä toiseen yksikköön voisi tapahtua. Lain esitöiden mukaan viraston yhteiseksi viraksi perustettu virka voidaan sijoittaa saman viraston sisällä toiseen yksikköön ja myös toiselle paikkakunnalle ilman virkamiehen suostumusta. Virkamieslain muutoksenhakusäännösten muuttamista koskevan lain esitöissä on tuotu esille, että muutoksenhakuviranomainen voisi kumota viran sijoittamista viraston sisällä koskevan päätöksen, jos päätös ei ole perusteltavissa viraston toiminnallisilla ja taloudellisilla tarpeilla. 

Hallinto-oikeuden mukaan asiassa esitetty selvitys ei osoittanut, että A:n viran sijoittaminen toisella paikkakunnalla sijaitsevalle poliisiasemalle olisi välttämätöntä viraston virkatehtävien asianmukaisen hoitamisen varmistamiseksi. Päätöksen peruste oli työsuojeluun liittyvä. Hallinto-oikeus katsoi, poliisilaitos on valittajan viran uudelleen sijoittamisesta päättäessään käyttänyt harkintavaltaansa muuhun tarkoitukseen, kuin mihin se on lain nojalla ollut käytettävissä. 

Hallinto-oikeus kumosi poliisilaitoksen päätöksen.

Lainvoimainen. 

Sovelletut oikeusohjeet 

Hallintolain 6 §
Suomen perustuslain 2 §:n 3 momentti
Työturvallisuuslain 28 §:n
Valtion virkamieslain 2 §
Valtion virkamieslain 5 §:n 1 momentit
Virkamieslain 57 §:n 3 ja 4 momentit
Valtion virkamieslain muuttamista koskeva hallituksen esitys (HE 61/2011 vp)
Valtion virkamieslain muutoksenhakusäännösten muuttamista koskevat lain esityöt