Hyppää sisältöön
Media

Valtiokonttorin ehdotus valtion vuoden 2017 tilinpäätökseksi on valmistunut

Statskontoretfinansministeriet
Julkaisuajankohta 21.3.2018 9.55
Tiedote

Valtiokonttorin ehdotus valtion vuoden 2017 tilinpäätökseksi on allekirjoitettu ja toimitettu valtiovarainministeriöön. Valtion tilinpäätös laaditaan valtion talousarvion piiriin kuuluvasta talousarviotaloudesta.

Valtiokonttorin ehdotus valtion tilinpäätökseksi sisältää valtion tuotto- ja kululaskelman ja taseen lisäksi valtion talousarvion toteutumalaskelman, valtion rahoituslaskelman sekä laskelmia täydentävät liitteet.

Valtion talousarvion toteutumalaskelman mukaan varainhoitovuoden 2017 alijäämä oli 617 miljoonaa euroa ja varainhoitovuoden lopun kumulatiivinen alijäämä oli 9 970 miljoonaa euroa. Valtion maksuvalmius mahdollisti lainanoton toteuttamisen budjetoitua vähäisempänä.

Talousarvion toteuma, miljoonaa euroa

  Toteuma 2016 Talousarviot 2017 Toteuma 2017 Toteuma, muutos 2016-2017
Verot ja muut tulot 49 538 51 437 51 341 1 803
Nettolainanotto  2 474 4 486 3 084 610
Tulot yhteensä 52 012 55 923 54 425 2 413
Menot 54 419 55 923 55 042 623
Alijäämä 2 408   617 -1 791
Kumulatiivinen alijäämä 9 353   9 970 617

Talousarvion toteuma -taulukko PDF-muodossa

Valtion tuotto- ja kululaskelma osoitti 3,0 miljardin euron kulujäämää vuodelta 2017. Kulut kasvoivat edellisvuoteen verrattuna, mutta kulujäämä jäi edellisvuotta pienemmäksi lähinnä verotuottojen kasvun vuoksi. Vuonna 2016 kulujäämä oli 3,9 miljardia euroa.

Tuotot ja kulut, miljoonaa euroa

  2016 2017 Muutos
Toiminnan tuotot 1 620 1 218 -402
Rahoituksen tuotot 1 473 1 765 292
Satunnaiset tuotot 156 26 -131
Siirtotalouden tuotot 3 300 3 209 -91
Tuotot veroista ja pakollisista maksuista 41 859 43 259 1 400
Tuotot yhteensä 48 409 49 476 1 067
       
Toiminnan kulut 10 081 9 759 -322
Rahoituksen kulut 1 670 1 242 -428
Satunnaiset kulut 10 11 1
Siirtotalouden kulut 40 574 41 502 929
Kulut yhteensä 52 335 52 515 180
       
Kulujäämä 3 926 3 039 -887

Tuotot ja kulut -taulukko PDF-muodossa

Toiminnan tuotot vähenivät vuoteen 2016 verrattuna lähinnä siksi, että osakkeiden ja omaisuuden myyntivoittojen määrä vähentyi. Rahoituksen tuottojen kasvu selittyy saatujen osinkojen määrän kasvulla. Tuotot veroista ja pakollisista maksuista lisääntyivät 1,4 miljardia euroa. Erityisesti kasvoi yhteisöveron, perintö- ja lahjaveron sekä arvonlisäveron tuotto.

Toiminnan kuluissa suurimmat erät olivat 4,2 miljardin euron henkilöstökulut ja 2,8 miljardin euron palvelujen ostot. Rahoituksen kulut sisältävät korkomenoja, jotka vähentyivät edelliseen vuoteen verrattuna. Tämä johtui lyhyiden markkinakorkojen korkotason laskusta.

Siirtotalouden kuluissa ovat valtionavustukset ja valtionosuudet. Siirtotalouden kulut lisääntyivät noin 0,9 miljardia euroa. Suurin yksittäinen muutos oli sairausvakuutuslaista johtuvien menojen 0,8 miljardin euron kasvu, mikä kasvatti siirtotalouden kuluja sosiaaliturvarahastoille. Kasvu johtui pääasiassa kilpailukykysopimuksessa sovitusta työnantajien sairausvakuutusmaksun alenemisesta sekä pienituloisten päivärahamaksun poistamisesta.

Valtion talousarviotalouden tase, miljoonaa euroa

Vastaavaa 31.12.2016 31.12.2017 Muutos
Kansallisomaisuus 509 547 37
Käyttöomaisuus ja muut pitkäaikaiset sijoitukset 44 695 44 821 126
Vaihto- ja rahoitusomaisuus 11 496 11 065 -430
Vastaavaa yhteensä 56 700 56 433 -267
Vastattavaa 31.12.2016 31.12.2017 Muutos
Oma pääoma      
Valtion pääoma -58 992 -62 031 -3 039
Rahastojen pääoma 9 9 0
Vieras pääoma      
Pitkäaikainen 87 432 92 686 5 254
Lyhytaikainen 28 251 25 768 -2 482
Vieras pääoma yhteensä 115 683 118 455 2 772
Vastattavaa yhteensä 56 700 56 433 -267

Valtion talousarviotalouden tase -taulukko PDF-muodossa

Taseen loppusumma oli 56,4 mrd. euroa, mikä on noin 0,3 miljardia euroa pienempi kuin edellisenä vuonna. Suurimmat muutokset taseessa olivat sijoitettujen kassavarojen sekä valtion velan määrän muutokset. Riittävä maksuvalmius vuoden vaihteessa mahdollisti kassavarojen pienentämisen. Taseen mukainen valtion velka kasvoi 2,96 miljardia euroa ja oli vuoden lopussa 108,0 miljardia euroa.

Ehdotus on luettavissa Valtiokonttorin sivuilla:

Valtiokonttorin ehdotus valtion vuoden 2017 tilinpäätökseksi

Tarkempia erittelyjä valtion tilinpäätöksestä ja kirjanpitotiedoista on mahdollista saada Valtiokonttorin ylläpitämiltä valtiontalouden raportointisivuilta osoitteesta www.netra.fi. Sivuilla on myös muita suunnittelun ja seurannan asiakirjoja.

Valtion tilinpäätös liitetään osaksi hallituksen vuosikertomusta, joka annetaan eduskunnalle huhtikuussa.

Lisätietoja:

Valtioneuvoston apulaiscontroller Esko Mustonen, valtiovarainministeriö, puh. 02955 30345, esko.mustonen(at)vm.fi
Neuvotteleva virkamies Mikko Saarinen, valtiovarainministeriö, puh. 02955 30047, mikko.saarinen(at)vm.fi
Taloushallintoasiantuntija Johanna Muukkonen, Valtiokonttori, puh. 02955 03287, johanna.muukkonen(at)valtiokonttori.fi
Projektipäällikkö Merja Laitinen, Valtiokonttori, puh. 02955 02416, merja.laitinen(at)valtiokonttori.fi