Aikataulu ja organisointi

Hallitus puolsi talouspoliittisessa ministerivaliokunnassa 16. helmikuuta toimenpideohjelmaa kuntien tehtävien ja velvoitteiden vähentämiseksi. Toimenpideohjelma on laadittu eri ministeriöiden poikkihallinnollisena yhteistyönä vuoden 2015 loppuun mennessä saatujen esitysten perusteella.

Vuosina 2016 – 2017 jatketaan siihen sisältyvien säädösmuutosten valmistelua ja niiden vaikutusten arviointia sekä lakiesitysten valmistelua siten, että muutokset tulevat tapauskohtaisesti voimaan vuodesta 2016 alkaen. Toimenpiteet suunnitellaan ja toteutetaan suurimmaksi osaksi hallituskauden aikana. Säästöjen tulee syntyä vuoteen 2030 mennessä.

Maakuntien perustamisen myötä syntyvät säästöt arvioidaan vuoden 2016 aikana. Reformin jatkotyössä kohteena ovat kaikkien kärkihankkeiden ja reformien koko julkista taloutta vahvistavat vaikutukset sekä digitalisaation hyödyntäminen täysimääräisesti julkishallinnossa (esimerkiksi Valtiokonttori: Valmiina digikiriin)

Reformin pitkän aikavälin julkista taloutta vahvistavien toimien riittävyyden turvaamiseksi valtiovarainministeriö voi ottaa muitakin teemoja lisäarvioinnin kohteeksi, esimerkiksi julkisen rakentamisen kustannustehokkuutta on tarve arvioida nykyistä tarkemmin.

Toimenpiteiden kustannushyötyjä arvioidaan vuoden 2017 alussa, ja niistä tehdään päätökset kehysriihessä keväällä 2017 siten, että hallitusohjelman 1 miljardin euron pitkän aikavälin kustannussäästö toteutuu.

Prosessi tavoitteineen ja aikatauluineen on kuitenkin jatkuva.

Hankkeen valmistelua ja toimeenpanoa ohjaa ja linjaa reformiministerityöryhmä. Kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen johtaa valmistelua ja toimeenpanoa reformin vastuuministerinä.

Toimenpideohjelma valmisteltiin eri ministeriöiden ja Suomen Kuntaliiton yhteistyönä, valtiovarainministeriön vetovastuulla. Toimepideohjelman toteuttamista ja seurantaa varten on asetettu työryhmä.