Arkkitehtuurikuvaukset ja määritykset

Julkisen hallinnon arkkitehtuurikuvaukset ovat tavoitetilan ja nykytilan kuvauksia julkisen hallinnon toiminnasta, tietotarpeista, tietojärjestelmistä ja teknologiaratkaisuista, joiden avulla varmistetaan julkisen hallinnon eri osa-alueiden ja erityisesti toiminnan tarpeiden yhdenmukainen huomioiminen kaikessa toiminnassa ja IT-ratkaisuiden kehittämisessä. Käytännössä julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurin sisältö koostuu malleista, jäsennyksestä, kuvauspohjista ja näiden avulla toteutetuista arkkitehtuurikuvauksista.

Nykytilan kuvausten tarkoitus on auttaa paremmin ymmärtämään julkisen hallinnon organisaatioiden välisiä yhteyksiä sekä parantaa olemassa olevan ympäristön hallintaa. Nykytila kuvataan lähtien konkreettisista kuvauksista kohti käsitteellisempiä eli yleisempiä kuvauksia. Nykytilasta on helpompaa tunnistaa, mistä konkreettisista osista se koostuu, kuin millä suunnitteluperiaatteilla nykytilaan on tultu.

Julkisen hallinnon arkkitehtuurin nykytilasta kuvataan erityisesti keskeisimmät yhteiset palvelut, niitä tuottavat ylätason prosessit, sekä yhteiset ja yleiskäyttöiset käsitteet.

Tavoitetilan arkkitehtuuri on sekä strategisen että operatiivisen johtamisen väline, jonka avulla ydintoiminnan lähtökohtien ja tavoitteiden pohjalta yhtenäistetään toiminnan kehittämistä. Kokonaisarkkitehtuuri parantaa julkisen hallinnon organisaatioiden kykyä saavuttaa halutunlainen tulevaisuus. Sen avulla IT-ratkaisujen kehittämisestä tulee ennakoivaa ja se saadaan sidotuksi ydintoiminnan kehittämiseen.

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurin tavoitetilassa kuvataan sekä keskeisimmät arkkitehtuuriperiaatteet ja arkkitehtuuriin suunnitteluun ja arkkitehtuurinmukaisten ratkaisuiden toteutuksiin vaikuttavat linjaukset että kansallisesti kehitettävien sovittujen kohteiden toteutusten ylätason viitearkkitehtuurit. Tavoitetilan kuvaukset ohjaavat julkisen hallinnon organisaatioiden päätöksentekoa ja kehittämistoimintaa. Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri on arkkitehtuurikuvausten ylimmällä abstraktiotasolla. Siten kuvaukset ovat varsin yleisiä eivätkä ne muodosta toteutukseen asti ulottuvaa tarkentuvaa ketjua. Nämä kattavat kuvaukset tehdään organisaatiotasolla.

Arkkitehtuurin tavoitetilan linjausten ja kuvausten avulla voidaan suunnitella ja toteuttaa toiminnallis-tekninen ympäristö, joka on hallittavissa ja muunneltavissa toiminnan muuttuvien tarpeiden mukaan, jossa kaikki osat sopivat toisiinsa ja keskeiset komponentit toteutetaan vain kerran.

Julkisen hallinnon tavoitetilan viitearkkitehtuurit kuvastavat tavoitetta usean vuoden päähän ja niiden toteuttaminen edellyttää sekä useita rajatumman kohdealueen tarkennettuja toteutusta ohjaavia arkkitehtuurikuvauksia (tarkemmat viite- ja kohdearkkitehtuurit) sekä näiden toteuttamisprojekteja.

Julkisen hallinnon yhteisten palvelujen kartassa kuvataan ne yleiskäyttöiset palvelut, joiden pohjalta tai joita hyödyntäen viranomainen voi suunnitella ja toteuttaa omat substanssipalvelunsa.

Tutustu tarkemmin:

Lisätietoja:

Suvi Remes, neuvotteleva virkamies 
valtiovarainministeriö, Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Tietopolitiikka 0295530039