EN FI SV

Arkkitehtuurimenetelmä

Kokonaisarkkitehtuuri tukee johtamista, strategian toimeenpanoa, toiminnan ja palvelujen jatkuvaa kehittämistä, muutosten ja monimutkaisuuden hallintaa, digitalisaation hallittua hyödyntämistä sekä yhteentoimivuutta. Kokonaisarkkitehtuurityö on osa organisaation strategiatyötä, johtamisprosessia sekä talouden ja toiminnan suunnittelua.

Kokonaisarkkitehtuurityössä käytetään kokonaisarkkitehtuurimenetelmää (JHS 179 v2.0), joka perustuu kansainväliseen, avoimeen ja yleisimmin käytössä olevaan kokonaisarkkitehtuuriviitekehykseen TOGAF® (v. 9.1). Menetelmän avulla mallinnetaan sekä nykytilassa että tavoitetilassa: periaatteellinen taso sekä neljä eri näkökulmaa. Mallinnuksen tuotoksena syntyvät kuvaukset on esitetty JHS 179-kuviossa.

  • Periaatteellisella tasolla kuvataan miksi toimintaa kehitetään, kuten esimerkiksi lakien ja säädösten tai organisaation strategisten tavoitteiden vuoksi. Tällä tasolla tehty suunnittelutyö ja sen myötä tuotettavat periaatteet ja linjaukset tuottavat suuntaviivat tarkemman tason ja eri näkökulmien mukaisille kuvauksille, jotka ovat tärkeä osa strategian toimeenpanon suunnittelua.
  • Toiminta -arkkitehtuuri kuvaa organisaation toiminnan, palvelut ja toiminnalliset rakenteet.
  • Tietoarkkitehtuuri kuvaa organisaation käyttämät tiedot, niiden rakenteet sekä suhteet. Tietoarkkitehtuuri tukee semanttista yhteentoimivuutta.
  • Tietojärjestelmäarkkitehtuuri kuvaa organisaation keskeiset tietojärjestelmät (mm. sovellukset), niiden suhteet ja ominaisuustiedot.
  • Teknologia-arkkitehtuuri kuvaa organisaation teknologista infrastruktuuria ja teknologiavalintoja. Teknologia-arkkitehtuurissa kuvataan organisaation ICT-infrastruktuuri, standardit ja rakenteet siten, että kokonaisuus tukee parhaalla mahdollisella tavalla organisaation tavoitteita.

Nykytila

Kokonaisarkkitehtuurin nykytila kuvaa, kuinka julkisen hallinnon muodostaman kokonaisuuden osat: organisaatiot, tiedot, toimijat, toimintaprosessit, tietojärjestelmät sekä teknologiset laite- ja käyttöympäristöt liittyvät tällä hetkellä toisiinsa ja toimivat kokonaisuutena. Nykytilan kuvausten tarkoitus on auttaa paremmin ymmärtämään organisaatioiden välisiä yhteyksiä sekä organisaatioiden sisäisiä rakenteita mikä parantaa olemassa olevan ympäristön hallintaa.

Tavoitetila

Tavoitetilan arkkitehtuuri on strategisen ja operatiivisen johtamisen väline, jonka avulla kehitetään ja yhtenäistetään toimintaa strategian mukaisesti. Kokonaisarkkitehtuuri parantaa julkisen hallinnon organisaatioiden kykyä saavuttaa halutunlainen tulevaisuus. Sen avulla ratkaisujen kehittämisestä tulee ennakoivaa ja se saadaan sidotuksi ydintoiminnan kehittämiseen.

Arkkitehtuurin tavoitetilan kuvausten avulla voidaan suunnitella ja toteuttaa toiminnallistekninen ympäristö, joka on hallittavissa ja muunneltavissa toiminnan muuttuvien tarpeiden mukaan. Tässä ympäristössä kaikki osat sopivat toisiinsa ja keskeiset komponentit toteutetaan vain kerran.

Kehittämisen tiekartta

Kolmas arkkitehtuurimenetelmän väline on kehittämisen tiekartta. Se kuvaa strategian toimeenpanon: miten organisaatiota kehitetään pitkäjänteisesti kohti tavoitetilaa useiden vuosien aikana. Tavoitteena on kommunikoida arkkitehtuurin kehittämisen suunnitelma ja vaiheet, jolloin sidosryhmät voivat ennakoida tulevia tuotoksia ja hankkeita. Tämä luo pohjaa yhteisen tavoitetilan saavuttamiseen ja samalla vältetään päällekkäistä tekemistä.

Tutustu tarkemmin:

Lisätietoja:

Suvi Remes, neuvotteleva virkamies 
valtiovarainministeriö, Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Tietopolitiikka 0295530039