Arkkitehtuurit – tavoitteena yhteentoimivuus ja hyvät julkiset palvelut

Yhteentoimivuudella tarkoitetaan viranomaisten kykyä vaihtaa ja siirtää tietoa sujuvasti prosessien ja järjestelmien välillä. Kansalaiselle ja yritykselle viranomaisten yhteentoimivuus näyttäytyy jouhevina palveluketjuina ja kustannustehokkaana palvelutuotantona. Yhteentoimivuus on siis myös viranomaisten kykyä toimia yhteistyössä yhteisten päämäärien saavuttamiseksi ja hyvän hallinnon toteuttamiseksi.

Yhteentoimivuus ei kuitenkaan synny itsestään vaan se vaatii määrätietoista ja pitkäjänteistä suunnittelua. Arkkitehtuuri toimii tässä työssä keskeisenä kehittämisen, suunnittelun ja ylläpidon välineenä. Arkkitehtuuri tekee näkyväksi kokonaiskuvaa julkisen hallinnon toiminnasta. 

Kokonaisarkkitehtuuri

Visio, strategia, nykytilan haasteet sekä toiminnan ja talouden suunnittelu ohjaavat julkisen hallinnon kehittämistä. Arkkitehtuurin avulla hallitaan tätä kokonaisuutta ja ohjataan muun muassa muutosta toteuttavien hankkeiden valintaa. Arkkitehtuurilla myös ohjataan yksittäisessä hankkeessa syntyviä toimintaprosesseja ja ratkaisuja, joiden kautta toiminnan tavoitetila muuttuu nykytilaksi. Kokonaisarkkitehtuuri on suunnittelutapa, jossa kuvataan, kuinka toimintaprosessit, tiedot ja järjestelmät toimivat kokonaisuutena. Arkkitehtuuri viittaa myös toiminnan, prosessien ja palvelujen, tietojen, tietojärjestelmien ja niiden tuottamien toimintojen muodostamaan kuvauskokonaisuuteen.

Kokonaisarkkitehtuuri on yksi kehittämisen ohjausvälineistä, ja siten osa organisaation ja laajemmin julkisen hallinnon suunnittelu- ja päätöksentekorakenteita. Arkkitehtuuripäätökset ovat osa toiminnan kehittämiseen liittyvää päätöksentekoa.

Arkkitehtuurityön ja -kuvausten keskeiset hyödyt ovat:

  • luo kattavan tietopohjan nykytilan ymmärtämiselle ja sitä kautta perustan päätöksenteolle muutostilanteissa
  • luo tietopohjan resurssien paremmalle hyödyntämiselle, uudelleenkäytölle ja päällekkäisyyksien vähentämiselle
  • auttaa kohdentamaan resursseja strategian kannalta keskeisiin asioihin
  • tarjoaa järjestelmällisen menetelmän ja työkalut muutoksen hallintaan
  • tarjoaa tietopohjan hankintojen suunnitteluun
  • toimii viestinnän välineenä muutostilanteissa ja sen hallinnassa
  • auttaa suuntaamaan järjestelmä- ja teknologiakehitystä toiminnan kannalta oleellisiin asioihin

Arkkitehtuurityötä julkisessa hallinnossa on ohjattu lailla julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta (tietohallintolaki, 634/2011), jossa on säädetty arkkitehtuurin kuvausvelvoitteista sekä siihen liittyen yhteentoimivuuden edellyttämien kuvausten ja määritysten laatimisesta. Lain toimeenpanoon on liittynyt vahvasti julkisen hallinnon suositusjärjestelmän (JHS) hyödyntäminen.

Lain tavoitteena on ollut luoda rakenteet ja toimintamalli, joilla aikaansaadaan edellytykset julkisen hallinnon tietohallinnon ja tietojärjestelmien sekä palvelutuotannon yhteentoimivuudelle. Tarkoituksena on ollut tehostaa julkisen hallinnon toimintaa sekä parantaa julkisia palveluja ja niiden saatavuutta. Lisäksi julkisen hallinnon tiedonhallintaa on säädelty usealla muulla yleislailla, joihin on voinut sisältyä kuvausvelvoitteita.

Yhteistä arkkitehtuurityötä on tuettu Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurityöryhmän (JHKA-työryhmä) työllä. Työryhmän tehtävänä on suunnitella ja ylläpitää julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuria sekä valmistella sitä koskevia linjauksia ja seurata ja koordinoida kehittämistyötä toimialoilla.

Tiedonhallinnan sääntelyn uudistuminen vaikuttaa myös julkisen hallinnon arkkitehtuurityöhön. 1.1.2020 voimaantulevan tiedonhallintalain tarkoituksena on varmistaa viranomaisten tietoaineistojen yhdenmukainen ja laadukas hallinta ja tietoturvallinen käsittely. Lisäksi lailla mahdollistetaan tietoaineistojen turvallinen ja tehokas hyödyntäminen sekä edistetään tietojärjestelmin ja tietovarantojen yhteentoimivuutta. Sääntely korvaa ja uudistaa julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta annetun lain säännökset. Uusi laki sisältää tiedonhallinnan kuvausvelvoitteita, joissa on samoja elementtejä kuin tietohallintolaissa tarkoitetussa kokonaisarkkitehtuurin kuvauksessa. Lain täytäntöönpanoa tuetaan yhteisellä valmistelulla, liittyen muun muassa kuvausvelvoitteisiin. Arkkitehtuurityö julkisessa hallinnossa jatkuu.

Tutustu tarkemmin:

Lisätietoja:

Suvi Remes, neuvotteleva virkamies 
valtiovarainministeriö, Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Tietopolitiikka 0295530039