Alueellistamisen koordinaatioryhmä käsitteli Kriisinhallintakeskuksen sijoittamisselvitykseen valittavia paikkakuntia

Valtiovarainministeriö 9.5.2018 14.30
Tiedote

Kuopiossa sijaitseva Kriisinhallintakeskus (CMC Finland) on siviilikriisinhallinnan ja kansainvälisen pelastustoiminnan osaamiskeskus, jonka nykyisinä päätehtävinä on kouluttaa ja rekrytoida asiantuntijoita kansainvälisiin siviilikriisinhallinnan ja pelastustoiminnan tehtäviin, vastata logistisista ja materiaalisista valmiuksista sekä huolehtia osaltaan alaan liittyvästä tutkimus- ja kehittämistoiminnasta.

Sisäministeriö valmistelee hallituksen esitystä siviilihenkilöstön osallistumisesta kriisinhallintaan annetun lain, Pelastusopistosta annetun lain sekä tapaturman ja palvelussairauden korvaamisesta kriisinhallintatehtävissä annetun lain muuttamisesta. Tässä yhteydessä sisäministeriö katsoo tarpeelliseksi tarkastella myös Kriisinhallintakeskuksen sijaintipaikan muutoksen vaikutuksia.

Sisäministeriö tulee laatimaan alueellistamisasetuksessa (350/2011) tarkoitetun sijoittamisselvityksen, jossa tullaan seikkaperäisesti tarkastelemaan kunkin sijoituspaikkakunnaksi esitetyn kohteen soveltuvuutta Kriisinhallintakeskuksen sijaintipaikkakunnaksi. Harkittuaan Kriisinhallintakeskuksen toimintaa, sen taloudellisia ja alueellisia vaikutuksia sekä henkilöstöä koskevien seikkojen kokonaisuutta sisäministeriö on päätynyt ehdottamaan sijoittamisselvityksen kohteeksi Kuopion ohella Helsinkiä, Säkylää ja Tamperetta.

Alueellistamisen koordinaatioryhmä puolsi Kriisinhallintakeskuksen sijoittumisselvitykseen ehdotettujen pääkaupunkiseudun ulkopuolisten kahden paikkakunnan, Tampereen ja Säkylän, valintaa sijoittamisselvitykseen. Pääkaupunkiseudulla sijaitseviin sijoitusvaihtoehtoihin koordinaatioryhmä ei ota kantaa, sillä alueellistamisasetus edellyttää ainoastaan, että vertailussa on mukana vähintään kaksi pääkaupunkiseudun ulkopuolella sijaitsevaa paikkakuntaa. Koordinaatioryhmä painottaa, että vertailu tulee tehdä suhteessa nykyiseen sijaintipaikkakuntaan, Kuopioon.

Lisätietoja:

Alueellistamisen koordinaatioryhmä:

Koordinaatioryhmän puheenjohtaja, valtiosihteeri Jari Partanen, p. 040 591 1377, jari.partanen(at)lvm.fi
Koordinaatioryhmän sihteeri, erityisasiantuntija Hanna-Maria Paakkolanvaara, valtiovarainministeriö,
p. 02955 30240, hanna-maria.paakkolanvaara(at)vm.fi

Kriisinhallintakeskuksen sijoittamisselvitys:
Kehittämisjohtaja Harri Martikainen, sisäministeriö, p. 02954 88512 harri.martikainen(a)intermin.fi

Lisätietoa verkossa: Alueellistamisen koordinaatioryhmä vm.fi/alueellistaminen.

Hallintopolitiikka Valtiovarainministeriö